itretisektor | TS: Správa o činnosti Splnomocnenca vlády pre rómske komunity

TS: Správa o činnosti Splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ábel Ravasz  predložil dňa 14. júna 2017 na rokovanie vlády Správu o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2016 a Monitorovaciu správu plnenia stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2016. Vláda na zasadnutí vzala obidve správy na vedomie. Správa o činnosti splnomocnenca je dokumentom, ktorý informuje vládu o aktivite splnomocnenca a jeho úradu za uplynulý rok. 

Súčasťou reorganizácie úradu bolo posilnenie regionálnych kancelárií, zvýšenie ich počtu z 5 na 10 a súčasne zvýšenie počtu zamestnancov úradu v regiónoch. 

romovia_splnomocnenec_sprava_2016_graf

Splnomocnenec posilnil analytický tím úradu, ktorého úlohou je pripravovať legislatívne i nelegislatívne návrhy opatrení, ktoré majú pomáhať integrácii. 

Predložená monitorovacia správa za rok 2016, dopĺňa správu o činnosti a je dokumentom, v ktorom splnomocnenec hovorí o plnení úloh rezortov zodpovedných za oblasť integrácie Rómov podľa Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Podľa monitorovacej správy malo byť v roku 2016 realizovaných 68 aktivít smerujúcich k integrácii, 26 sa z nich už podarilo splniť, 40 je aktivít je v riešení a iba dve aktivity neboli naplnené.

Splnomocnenec presadil všetky potrebné základne prvky prointegračnej politiky vlády Slovenskej republiky a vytvoril predpoklady pre vzájomnú komunikáciu orgánov štátnej správy v tejto oblasti a pre ďalšie napĺňanie stratégie v nasledujúcich rokoch.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 15.06.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť