itretisektor | TS: Správa o činnosti Splnomocnenca vlády pre rómske komunity
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Správa o činnosti Splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ábel Ravasz  predložil dňa 14. júna 2017 na rokovanie vlády Správu o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2016 a Monitorovaciu správu plnenia stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2016. Vláda na zasadnutí vzala obidve správy na vedomie. Správa o činnosti splnomocnenca je dokumentom, ktorý informuje vládu o aktivite splnomocnenca a jeho úradu za uplynulý rok. 

Súčasťou reorganizácie úradu bolo posilnenie regionálnych kancelárií, zvýšenie ich počtu z 5 na 10 a súčasne zvýšenie počtu zamestnancov úradu v regiónoch. 

romovia_splnomocnenec_sprava_2016_graf

Splnomocnenec posilnil analytický tím úradu, ktorého úlohou je pripravovať legislatívne i nelegislatívne návrhy opatrení, ktoré majú pomáhať integrácii. 

Predložená monitorovacia správa za rok 2016, dopĺňa správu o činnosti a je dokumentom, v ktorom splnomocnenec hovorí o plnení úloh rezortov zodpovedných za oblasť integrácie Rómov podľa Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Podľa monitorovacej správy malo byť v roku 2016 realizovaných 68 aktivít smerujúcich k integrácii, 26 sa z nich už podarilo splniť, 40 je aktivít je v riešení a iba dve aktivity neboli naplnené.

Splnomocnenec presadil všetky potrebné základne prvky prointegračnej politiky vlády Slovenskej republiky a vytvoril predpoklady pre vzájomnú komunikáciu orgánov štátnej správy v tejto oblasti a pre ďalšie napĺňanie stratégie v nasledujúcich rokoch.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 15.06.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť