itretisektor | TANS: Mimoriadna správa k povinnosti registrácie MNO do registra partnerov verejného sektora z pohľadu 2%
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TANS: Mimoriadna správa k povinnosti registrácie MNO do registra partnerov verejného sektora z pohľadu 2%

Ako už Centrálny portál pre neziskový sektor informoval, dňa 14. júna 2017 sa na pôde Ministerstva financií Slovenskej republiky uskutočnilo za účasti odborných zástupcov neziskového sektora, p. JUDr. Petra Haňdiaka a Mgr. Fedora Blaščáka, stretnutie k avizovanej povinnosti registrácie MNO do registra partnerov verejného sektora.

Na tomto stretnutí došlo k zásadnej dohode, majúcej dopad na celý neziskový sektor. Centrálny portál pre neziskový sektor si Vám ako prvý dovoľuje priniesť bližšie informácie k prijatému záveru dohody. 

Na základe stretnutia dňa 14.5.2017 medzi odbornými zástupcami neziskového sektora p. JUDr. Petrom Haňdiakom a Mgr. Fedorom Blaščákom a Ministerstvom financií SR dotýkajúceho sa povinnosti prijímateľov 2% dane registrovať sa v registri partnerov verejného sektora sa obe strany zhodli, že správca dane pri poukazovaní 2% dane nepreveruje, či je MVO zapísaná v registri partnerov verejného sektora, a to ani u tých prijímateľov, ktorí nadobudli z 2% dane viac ako 100.000 EUR. Poukázanie 2% dane MVO nie je poskytnutím prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

V tejto súvislosti zvažujú odborní zástupcovia neziskového sektora osloviť Ministerstvo spravodlivosti SR, aby v prípade novely predmetného zákona o registri partnerov verejného sektora došlo k novele ustanovenia dotýkajúceho sa neziskového sektora, nakoľko doterajšia úprava spôsobuje aplikačné problémy svojou nejasnosťou a zmätočnosťou.


Tlačová agentúra neziskového sektora, spracované dňa 15.06.2017


< Späť