itretisektor | TS: V júli končí prechodné obdobie pre zápis do registra partnerov verejného sektora!

TS: V júli končí prechodné obdobie pre zápis do registra partnerov verejného sektora!

Každá firma, ktorá chce od 01. februára 2017 obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100 000 eur alebo v úhrne 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v tomto registri musia byť zapísaní všetci tí, na ktorých sa povinnosť zápisu vzťahuje.

​Firmy, ktoré obchodovali so štátom pred účinnosťou tzv. protischránkového zákona (t.j. pred 01. februárom 2017), dostali pol roka na dodatočné zaregistrovanie sa v novom registri, ak majú so štátom platné zmluvy a spĺňajú podmienky podľa novej právnej úpravy (napr. stanovený finančný limit).

Rovnakú lehotu na preregistráciu majú aj spoločnosti, ktoré boli do februára zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. Aj keď tieto boli do nového registra „preklopené“ automaticky, prostredníctvom oprávnenej osoby si musia zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladiť zapísané údaje v registri.

Firmy, ktoré boli zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod a ktoré nespĺňajú podmienky podľa novej právnej úpravy (napr. z dôvodu, že nadobúdajú plnenia len pod limit uvedený v zákone), preregistráciu absolvovať nemusia. Po skončení prechodného obdobia však budú bez následného uloženia sankcie z registra vymazané.

Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ak spĺňajú finančné limity), držiteľov banského oprávnenia, držiteľov povolení na podnikanie podľa zákona o energetike, osôb poverených správcom výberu úhrady diaľničnej známky, ako aj osôb poverených správcom výberu mýta.

Polročné prechodné obdobie pre zápis sa skončí 31. júla 2017. Nesplnenie povinnosti dodatočnej registrácie alebo preregistrácie môže mať za následok, že štát odstúpi od zmluvy, prípadne môže bez sankcií prestať plniť svoje zmluvné povinnosti.

Do polovice júna je v registri partnerov verejného sektora evidovaných 2 612 zapísaných subjektov a ďalších 11 194 subjektov bolo do neho premigrovaných z registra konečných užívateľov výhod.

Všetky úkony v rámci registračného konania vykonáva jedine oprávnená osoba. Oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom na území Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná uviesť úplné a pravdivé údaje o konečných užívateľoch výhod. Za pravdivosť týchto údajov spoluzodpovedá, pričom ručí aj za zaplatenie prípadnej sankcie, ktorá firme hrozí ak sa preukáže, že v registri zapísané údaje sú zlé, nepravdivé alebo neúplné.

Ďalšie podrobné informácie a často kladené otázky nájdete TU. Otázky týkajúce sa zákona o registri partnerov verejného sektora môžete zaslať aj na e-mail rpvs@justice.sk.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 20.06.2017

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.justice.gov.sk


< Späť