itretisektor | TS: Envirorezort spúšťa na školách environmentálny vzdelávací projekt

TS: Envirorezort spúšťa na školách environmentálny vzdelávací projekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oficiálne odštartovalo pilotnú fázu projektu Triedim, triediš, triedime. Do pilotnej fázy sa zapojilo 962 tried po celom Slovensku.

Projekt má byť odpoveďou aj na výsledky environmentálneho prieskumu Slovenskej agentúry životného prostredia, z ktorej vyplynulo, že pre zlepšenie ochrany životného prostredia je nevyhnutné venovať viac pozornosti vzdelávaniu a osvete. Na druhé miesto respondenti umiestnili podporu triedenia odpadu.

Projekt Triedim, triediš, triedime je určený žiakom prvého až štvrtého ročníka základných škôl. Cieľom je učiť budúce generácie ako správne nakladať s odpadom a podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia. Projekt sa zameriava na triedenie a separáciu troch najčastejšie sa vyskytujúcich komodít, ktorými sú plast papier a sklo. Edukáciu v tejto oblasti zabezpečujú informačné tabule a sety na triedenie umiestnené priamo v triedach.

Najviac informácií majú respondenti o nasledovných oblastiach (uvádzame tri najčastejšie odpovede):

 • triedenie odpadu (72%),
 • spotreba vody (61%),
 • alternatívne možnosti dopravy (58%),

Čo sa Vám vybaví ako prvé, keď počujete slovné spojenie ochrana životného prostredia?

 • triedenie odpadu (25%)
 • ochrana prírody (14%),
 • recyklácia odpadu (13%).

Konkrétne nápady respondentov, ktoré by zlepšili ochranu životného prostredia:

 • viac vzdelávania na škole, informovanosti, osvety (20%)
 • podpora separovania odpadu (10 %),
 • zmena myslenia ľudí, zmena vzťahu k prírode (8 %).

Prvoradé, prednostné riešenie si podľa respondentov v mieste ich bydliska vyžadujú nasledovné problémy životného prostredia:

 • čistota ovzdušia (13%)
 • triedenie odpadu (12%)
 • čierne skládky odpadu (10%).

Prieskum zameraný na analýzu postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1011 respondentov vo veku 18 až 65 rokov v kvótnych znakoch - kraj, dosiahnutý stupeň vzdelania, vek, veľkosť sídla a pohlavie.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.06.2017

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, www.minzp.sk


< Späť