itretisektor | TS: Spolupráca medzi Slovenskom a Čiernou Horou v oblasti vzdelávania
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Spolupráca medzi Slovenskom a Čiernou Horou v oblasti vzdelávania

Spolupráca medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou bude pokračovať aj v rokoch 2017 – 2021. V programe spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čiernej Hory je zapracovaná podpora priamej spolupráce medzi inštitúciami základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, vrátane výmenných pobytov učiteľov, žiakov a študentov.

Súčasťou návrhu je aj vzájomná spolupráca v oblasti zapájania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do vzdelávacieho procesu, spolupráca v oblasti vzdelávania dospelých, poskytnutie štipendií na časť vysokoškolského štúdia prvého a druhého stupňa alebo doktorandského štúdia na univerzitách (30 mesiacov ročne).

V zmluvnom dokumente je zapracovaná aj priama spolupráca a výmeny medzi radami mládeže, združeniami detí a mládeže, ako aj inštitúciami, pracujúcimi s deťmi a mládežou, a takisto spolupráca v oblasti vzájomného uznávania dokladov o vzdelaní získaných v oboch krajinách.

Ministri školstva podpísali aj memorandum o porozumení o vedeckej a technickej spolupráci medzi oboma ministerstvami. Dokument podporí rozvoj vedecko-technickej spolupráce medzi slovenskými a čiernohorskými organizáciami najmä prostredníctvom výmeny vedecko-technických informácií a dokumentov, organizovania vedecko-technických konferencií, sympózií, seminárov a výstav či výmien výsledkov vedecko-technickej činnosti a ich spoločnej komercializácie.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť