itretisektor | TANS: Mimoriadna správa k požiadavke zmeny zákona o DPH

TANS: Mimoriadna správa k požiadavke zmeny zákona o DPH

Centrálny portál pre neziskový sektor si Vás dovoľuje informovať o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na pôde Ministerstva financií SR za účasti odborných zástupcov neziskového sektora, p. JUDr. Petra Haňdiaka a Mgr. Fedora Blaščáka.

Hlavný bod tohto stretnutia bol venovaný požiadavke zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „Zákon o DPH“), predloženej podnikateľskými subjektami, ktorí žiadajú vypustiť obmedzenia možnosti platiteľa dane v prípade, ak by sa ten rozhodol nájom nehnuteľnosti zdaňovať, nakoľko takéto obmedzenie pre nich predstavuje zvýšenú administratívnu záťaž. Tá má spočívať najmä v tom, že pri využívaní nehnuteľnosti ako investičného majetku musí platiteľ dane od jej obstarania sledovať ešte počas nasledujúcich 20 kalendárnych rokov účel použitia takejto nehnuteľnosti (t.j. či bude službu nájmu zdaňovať alebo nie), s dopadom na prípadnú povinnosť upravovať odpočítanú daň vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť. Vzhľadom k dlhému trvaniu obdobia na úpravu odpočítanej dane a skutočnosti, že právo platiteľa dane rozhodnúť sa pre zdanenie nájmu nehnuteľnosti existuje len v prípade, ak je nájomcom podnikateľ, dochádza v priebehu spomínaného 20 ročného obdobia neraz aj k opakovanej povinnosti platiteľa dane upraviť odpočítanú daň vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť. Túto povinnosť totiž môže založiť prípad, kedy dôjde k zmene v osobe nájomcu z podnikateľa na nezdaniteľnú osobu (orgány verejnej moci, diplomatické misie, právnické osoby založené na iný účel ako podnikanie a pod.), respektíve naopak.

Následkom požadovanej zmeny by podľa predkladateľov legislatívneho návrhu bola daná možnosť platiteľa dane zdaňovať službu nájmu nehnuteľnosti bez ohľadu na štatút nájomcu. Výnimku by predstavoval jedine nájom nehnuteľností určených výlučne na bývanie, keďže pôvodným zámerom normotvorcu na úrovni EÚ bolo zaviesť oslobodenie nájmu od DPH z dôvodov sociálnej povahy, čo je potvrdené aj judiktúrou Súdneho dvora EÚ.

Centrálny portál pre neziskový sektor Vám prináša stanovisko rokovacej skupiny, a to že tento plánovaný návrh Zákona o DPH sa nepodporí, nakoľko prijatie takéhoto návrhu by malo negatívny dopad na samotných nájomcov (napr.: mimovládne neziskové organizácie). Išlo by predovšetkým o zvýšenie cien nájmu nehnuteľností v dôsledku uplatňovania DPH, ktorú by si nájomcovia, keďže nie sú platiteľmi dane, nemohli odpočítať. 


Tlačová agentúra neziskového sektora, spracované dňa 23.06.2017


< Späť