itretisektor | TS: Jesenná akadémia o demokracii

TS: Jesenná akadémia o demokracii

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 18. – 21. októbra 2017 v Bratislave. Určená je pre základné a stredné školy na Slovensku.

Na akadémii budú školským tímom predstavené príklady implementácie zážitkového učenia na hodinách či zapojenia rodičov a žiakov do vytvárania demokratickej a priateľskej školskej klímy. Školy, ktoré sa zúčastnili programu vlani, ocenili možnosť podeliť sa o skúsenosti s inými školami, porovnať svoje spôsoby riešenia problematických situácií na škole, načerpať novú inšpiráciu a rozšíriť svoje zručnosti v oblasti medzipredmetového vzdelávania a výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

Vzdelávanie je otvorené základným aj stredným školám, ktoré chcú rozvíjať demokratickú školskú klímu, aby tým podporili aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti, školám s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi alebo xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí.

Základné a stredné školy sa môžu zúčastniť Jesennej akadémie 2017 ako školský tím v uvedenom zastúpení:

1. člen/ka tímu: vedenie školy (riaditeľ/ka, zástupca/zástupkyňa školy alebo predseda/predsedkyňa predmetovej komisie humanitných predmetov),

2. člen/ka tímu: učiteľ/ka (ľubovoľného vyučovacieho predmetu),

3. člen/ka tímu:

a) člen/ka mimovládnej organizácie aktívnej v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,

Ak škola nemá a neplánuje rozvinúť spoluprácu s MVO, môže byť týmto členom/kou tímu:

b) zástupca/kyňa rodičov žiakov školy,

c) zástupca/kyňa miestnej samosprávy,

d) učiteľ/ka ľubovoľného vyučovacieho predmetu.

Prihlášky v anglickom alebo slovenskom jazyku môžu školské tímy zasielať v elektronickej podobe do 14. júla 2017 koordinátorkám vzdelávania podľa pokynov v prihláške. Počet zúčastnených škôl je obmedzený na max. 15 škôl, výber školského tímu na Jesennú akadémiu 2017 bude úspešným uchádzačom potvrdený e-mailom do 18. júla 2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 27.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť