itretisektor | TS: Zapojte sa do tvorby vyhlášky o používaní učebníc
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Zapojte sa do tvorby vyhlášky o používaní učebníc

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k návrhu vyhlášky o používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.

Aplikačná prax preukázala potrebu nanovo zaviesť pravidlá používania učebníc, pracovných zošitov a učebných textov, ich evidencie, spôsobu a výšky náhrady za stratené, zničené alebo poškodené učebnice, ktorých absencia od roku 2008 zrušením nariadenia vlády SR č. 282/1994 Z. z. o používaní učebníc a učebných textov spôsobuje problémy.

Cieľom vykonávacieho predpisu bude sprehľadnenie a zvýšenie hospodárnosti procesu objednávania, používania a evidovania učebníc. Vykonávací predpis ďalej bližšie upraví obsahové náležitosti evidencie učebníc, pravidlá inventarizácie, životnosť a opotrebenie učebníc aj vo vzťahu k náhrade vzniknutej škody v prípade straty, zničenia alebo poškodenia zapožičaných učebníc, ktorú je žiak alebo jeho zákonný zástupca povinný škole nahradiť.

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou podnetov a návrhov do 3. júla 2017.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Odbor legislatívy a aproximácie práva

Stromová 1

813 30 Bratislava

email: sekretariat.olap@minedu.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na júl 2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 27.06.2017

Zdroj: Slov-lex, www.slov-lex.sk


< Späť