itretisektor | TS: Zapojte sa do tvorby vyhlášky o používaní učebníc
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Zapojte sa do tvorby vyhlášky o používaní učebníc

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k návrhu vyhlášky o používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.

Aplikačná prax preukázala potrebu nanovo zaviesť pravidlá používania učebníc, pracovných zošitov a učebných textov, ich evidencie, spôsobu a výšky náhrady za stratené, zničené alebo poškodené učebnice, ktorých absencia od roku 2008 zrušením nariadenia vlády SR č. 282/1994 Z. z. o používaní učebníc a učebných textov spôsobuje problémy.

Cieľom vykonávacieho predpisu bude sprehľadnenie a zvýšenie hospodárnosti procesu objednávania, používania a evidovania učebníc. Vykonávací predpis ďalej bližšie upraví obsahové náležitosti evidencie učebníc, pravidlá inventarizácie, životnosť a opotrebenie učebníc aj vo vzťahu k náhrade vzniknutej škody v prípade straty, zničenia alebo poškodenia zapožičaných učebníc, ktorú je žiak alebo jeho zákonný zástupca povinný škole nahradiť.

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou podnetov a návrhov do 3. júla 2017.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Odbor legislatívy a aproximácie práva

Stromová 1

813 30 Bratislava

email: sekretariat.olap@minedu.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na júl 2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 27.06.2017

Zdroj: Slov-lex, www.slov-lex.sk


< Späť