itretisektor | TS: Inovované pedagogické dokumenty pre učiteľov rómskeho jazyka

TS: Inovované pedagogické dokumenty pre učiteľov rómskeho jazyka

V rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia sa zišli učitelia rómskeho jazyka na pracovnom stretnutí v Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach.

Cieľom tohto stretnutia bolo prekonzultovanie inovovaného Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka a inovovaných jazykových portfólií pre žiakov vzdelávajúcich sa v rómskom jazyku. Hlavným bodom bola diskusia k uvedeným dokumentom, rozdelenie úloh a stanovenie časového harmonogramu implementovania inovovaných dokumentov v pedagogickej praxi.

Učitelia začnú inovované pedagogické dokumenty používať od školského roku 2017/2018. Počas tohto obdobia budú dokumenty dopĺňať vlastnými postrehmi, návrhmi a novým didaktickým a metodickým spracovaním učiva rómskeho jazyka v základných a stredných školách podľa jazykových úrovní Spoločného referenčného rámca pre jazyky (A1, A2, B1, B2).

Medzinárodný projekt Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus .

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 28.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť