itretisektor | TS: Pripomienkovanie analýzy zverejňovania datasetov

TS: Pripomienkovanie analýzy zverejňovania datasetov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval pilotnú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy. Analýza bola predložená na 12. zasadnutie rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie z 19.06.2017.

Analýza je pilotnou analýzou ÚSV ROS a vychádza z plnenia úlohy B. 10 Uznesenia vlády SR č. 104/2017, ktorá znie „vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát a predložiť ju na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.“

Cieľom analýzy je:

  • zmapovať existujúce datasety organizácií na data.gov.sk;
  • kvantifikovať počet zverejnených datasetov v gescii jednotlivých organizácií a tým zmapovať východiskovú situáciu;
  • identifikovať, ktoré dáta na portáli chýbajú vzhľadom na bežnú prax v zahraničí;
  • formulovať odporúčania pre organizácie verejnej správy oblasti zverejňovania otvorených dát;
  • zvýšiť povedomie medzi organizáciami o význame otvorených dát.

Analýza nehodnotí zverejnené datasety z hľadiska technickej kvality, viac sa sústreďuje na mapovanie súčasného status quo z hľadiska kvantifikácie. Vychádza z potreby pravidelne monitorovať stav v rámci zverejňovania otvorených dát s cieľom zabezpečiť úspešnú implementáciu akčného plánu.

Analýza je dostupná TU a v termíne od 27.6. 2017 do 11.7.2017 ju môžete pripomienkovať TU.

Akékoľvek nápady, postrehy, komentáre formulujte do uvedeného Google dokumentu formou vkladania komentárov. V prípade, že sa Vám Analýza v Google dokumente nezobrazuje správne, môžete si ju stiahnuť a zaslať pripomienky emailom na milan.andrejkovic2@minv.sk.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 28.06.2017

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, www.minv.sk


< Späť