itretisektor | TS: Rezort školstva posiela usmernenie kvôli účelovým cvičeniam

TS: Rezort školstva posiela usmernenie kvôli účelovým cvičeniam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") predstavilo Usmernenie pre školy a školské zariadenia upravujúce postup pri realizácii účelových cvičení (ďalej len "usmernenie"), ktorého cieľom je vyvarovať sa situáciám, keď účelové cvičenia na školách realizovali organizácie, ktoré neboli odborne spôsobilé ich uskutočňovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Usmernenie sumarizuje informácie zo školského zákona a štátneho vzdelávacieho programu, takže je pre školy záväzné. Školy tak majú presne vedieť, s kým môžu spolupracovať pri organizácii účelových cvičení či didaktických hier.

Ministerstvo v materiáli jasne špecifikovalo, s akými organizáciami môžu v takýchto prípadoch školy spolupracovať. Musí ísť o štátom registrované a na vykonávanie takej činnosti aj odborne spôsobilé organizácie, medzi ktoré patria štátne, vzdelávacie a spoločenské inštitúcie ako Ozbrojené sily SR, Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor, Mestská polícia, organizácie Slovenský skauting, Sokol, Orol, Slovenský červený kríž, stredné odborné školy zdravotnícke, Slovenský zväz ochrancov prírody, Združenie technických a športových činností SR a iné organizácie, ktoré majú vo svojich stanovách uvedenú činnosť spojenú s touto témou.

Usmernenie je vo forme listu ministra školstva aktuálne distribuované riaditeľom základných škôl. Zverejnené bude aj v aktuálnych témach na webstránke ministerstva.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 28.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť