itretisektor | TS: Výzva - národný projekt Zdravé komunity

TS: Výzva - národný projekt Zdravé komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo vyzvanie na národný projekt na podporu zdravotnej starostlivosti v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s alokovanou sumou 15 360 000 eur. Gestorom projektu je štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Organizácia Zdravé regióny. Hlavným cieľom projektu je osveta, prevencia a poradenstvo.

Slovenská republika aj prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje identifikuje potrebu riešenia prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu v lokalitách s väčšou prítomnosťou MRK. Národný projekt Zdravé komunity 2A z dielne rezortu vnútra má za cieľ zlepšiť reálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti a znížiť rozdiel v zdravotnom stave medzi Rómami a majoritnou populáciou.

Hlavným cieľom projektu je podporiť prístup rómskej komunity k zdravotnej starostlivosti, zvyšovať povedomie o možnostiach zdravotnej starostlivosti a zodpovednosť členov komunity za vlastné zdravie. Ciele budú realizované prostredníctvom komunitných pracovníkov poskytujúcich asistenciu v oblasti zdravotnej výchovy v obciach s prítomnosťou MRK.

Zlepšenie situácie rómskej komunity v oblasti zdravia sa bude realizovať aj formou podpory intenzívnejšieho poskytovania zdravotných konzultácií a zvyšovania povedomia a osvety o možnostiach prevencie.

Ďalšie podrobnosti nájdete TU

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 28.06.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť