itretisektor | TS: Stretnutie ministrov školstva štátov EÚ a štátov strednej Ázie

TS: Stretnutie ministrov školstva štátov EÚ a štátov strednej Ázie

V dňoch 22. – 23. júna 2017 sa v Astane (Kazachstan) uskutočnilo druhé vzájomné stretnutie ministrov školstva štátov Európskej únie a štátov strednej Ázie (Kazachstan, Kirgizsko, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan). Delegácia Slovenskej republiky bola zložená zo zástupcov sekcie vysokých škôl a sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výsledkom stretnutia bolo prijatie Astanskej deklarácie vymedzujúcej základné princípy a oblasti spolupráce a dialógu medzi štátmi Európskej únie a štátmi stredoázijského priestoru. Ide o spoluprácu v oblasti národných kvalifikačných rámcov, zabezpečovania kvality vzdelávania na stredných a vysokých školách, zavádzania duálneho vzdelávania v odbornom školstve, súladu vzdelávania a potrieb trhu práce, financovania vzdelávacích systémov, inovatívnych vzdelávacích metód, prevencie pred radikalizáciou mládeže prostredníctvom vzdelávania a rodovej rovnosti.

V oblasti odborného vzdelávania a prípravy dochádza aj v strednej Ázii k procesom hľadania rovnováhy medzi odborným vzdelávaním a prípravou a potrebami trhu práce. S rastúcim podielom európskych investícií v oblasti sa objavuje potreba odborného vzdelávania a prípravy, ktorá je kompaktná s európskymi štandardami a tým aj potrebami zamestnávateľov plynule získavať kvalifikovanú pracovnú silu.

V neposlednom rade je dôležité intenzívnejšie prenikanie vzdelávacích systémov štátov EÚ a štátov strednej Ázie z dôvodu potreby hlbšieho dialógu medzi rozdielnymi kultúrno-náboženskými okruhmi. Vzájomné poznanie môže zamedziť rastu animozity a prípadným prejavom radikalizmu prichádzajúcim z tejto časti Ázie.

Slovenská republika má potenciál stať sa efektívnym účastníkom uvedených procesov z dôvodu jazykovej príbuznosti (úradným jazykom v štátoch strednej Ázie je totiž ruština) a z dôvodu vlastnej skúsenosti s budovaním vzdelávacieho systému vyhovujúceho potrebám vznikajúcej trhovej ekonomiky.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 30.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť