itretisektor | TS: Stretnutie ministrov školstva štátov EÚ a štátov strednej Ázie
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Stretnutie ministrov školstva štátov EÚ a štátov strednej Ázie

V dňoch 22. – 23. júna 2017 sa v Astane (Kazachstan) uskutočnilo druhé vzájomné stretnutie ministrov školstva štátov Európskej únie a štátov strednej Ázie (Kazachstan, Kirgizsko, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan). Delegácia Slovenskej republiky bola zložená zo zástupcov sekcie vysokých škôl a sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výsledkom stretnutia bolo prijatie Astanskej deklarácie vymedzujúcej základné princípy a oblasti spolupráce a dialógu medzi štátmi Európskej únie a štátmi stredoázijského priestoru. Ide o spoluprácu v oblasti národných kvalifikačných rámcov, zabezpečovania kvality vzdelávania na stredných a vysokých školách, zavádzania duálneho vzdelávania v odbornom školstve, súladu vzdelávania a potrieb trhu práce, financovania vzdelávacích systémov, inovatívnych vzdelávacích metód, prevencie pred radikalizáciou mládeže prostredníctvom vzdelávania a rodovej rovnosti.

V oblasti odborného vzdelávania a prípravy dochádza aj v strednej Ázii k procesom hľadania rovnováhy medzi odborným vzdelávaním a prípravou a potrebami trhu práce. S rastúcim podielom európskych investícií v oblasti sa objavuje potreba odborného vzdelávania a prípravy, ktorá je kompaktná s európskymi štandardami a tým aj potrebami zamestnávateľov plynule získavať kvalifikovanú pracovnú silu.

V neposlednom rade je dôležité intenzívnejšie prenikanie vzdelávacích systémov štátov EÚ a štátov strednej Ázie z dôvodu potreby hlbšieho dialógu medzi rozdielnymi kultúrno-náboženskými okruhmi. Vzájomné poznanie môže zamedziť rastu animozity a prípadným prejavom radikalizmu prichádzajúcim z tejto časti Ázie.

Slovenská republika má potenciál stať sa efektívnym účastníkom uvedených procesov z dôvodu jazykovej príbuznosti (úradným jazykom v štátoch strednej Ázie je totiž ruština) a z dôvodu vlastnej skúsenosti s budovaním vzdelávacieho systému vyhovujúceho potrebám vznikajúcej trhovej ekonomiky.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 30.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť