itretisektor | TS: Analýza kariérového systému učiteľov

TS: Analýza kariérového systému učiteľov

Inštitút vzdelávacej politiky zverejnil diskusnú štúdiu o možnostiach úpravy kariérového systému učiteľov v Slovenskej republike.

Cieľom štúdie je opísať súčasný kariérový systém na Slovensku, identifikovať jeho silné a slabé stránky a formulovať návrhy na jeho zmenu. Pri opise súčasného kariérového systému a jeho silných a slabých stránok vychádzali autori predovšetkým z platnej legislatívy, z dostupných štatistických údajov, či z konzultácií s relevantnými odborníkmi. Autorom štúdie je Michal Rehúš.

Štúdia je dostupná TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 30.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť