itretisektor | TS: Ministerstvo školstva chce podporiť výstavbu športových priestorov
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Ministerstvo školstva chce podporiť výstavbu športových priestorov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) si dalo za cieľ zlepšiť vybavenosť telocviční ako aj výstavbu nových športových priestorov. Tomuto cieľu by mal slúžiť schválený projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične, v rámci ktorého Ministerstvo vyčlenilo takmer 5 mil. €

Žiadosti o poskytnutie dotácie môžu oprávnení žiadatelia podávať do 29. septembra 2017, a to prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja. Na jeden projekt je možné získať dotáciu až do výšky 150 000€.

O dotáciu sa budú môcť uchádzať obce, vyššie územné celky a štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú zriaďovateľmi základnej alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150. Podmienkou je, aby zriaďovatelia pred vyhlásením výzvy nečerpali financie zo štrukturálnych fondov na objekt, ktorý je predmetom žiadosti a rovnako nedostali prostriedky na tento účel v rámci minuloročnej výzvy, počas ktorej bolo podporených 448 rozvojových projektov.

Za získané finančné prostriedky si budú môcť školy nielen postaviť alebo zrekonštruovať telocvičňu, vynoviť cvičebný priestor, opraviť strechu či elektroinštaláciu, ale dotáciu môžu investovať napr. tiež do obnovy ústredného kúrenia alebo sociálneho zariadenia. Na jeden rozvojový projekt je možné získať dotáciu až do výšky 150 000 eur.

Bližšie informácie k výzve môžete nájsť TU.


POZOR ZMENA- k 3. 8. 2017 sa spresnil proces administrácie žiadostí a zároveň došlo k zníženiu povinnej spoluúčasti žiadateľa z predtým žiadaných 25 % na 10 % požadovanej sumy na rozvojový projekt. Bolo upravené znenie výzvy, formulára žiadosti a doplnená bola tabuľka rekapitulácie požiadaviek zriaďovateľa.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 27.07.2017


< Späť