itretisektor | TS: Nepremeškajte termín na zasielanie žiadosti o poskytnutie príspevku na financovanie sociálnej služby

TS: Nepremeškajte termín na zasielanie žiadosti o poskytnutie príspevku na financovanie sociálnej služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) každoročne poskytuje finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení (ďalej len „Zákon o sociálnych službách“). Tomu predchádza podanie písomnej žiadosti verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení[1] sociálnych služieb o poskytnutie príspevku na financovanie sociálnej služby (ďalej len „Žiadosť“), ktorých vzory sú uverejnené v prílohe č. 7 a č. 8 tohto zákona.

Práve v tejto súvislosti Ministerstvo upozorňuje na dodržanie termínu na podanie Žiadosti.

Verejní ako aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb tak môžu urobiť len v rámci dvoch mesiacov, konkrétne od 1. 8 do 30. 9 2017. V opačnom prípade, žiadosť podaná po zákonom stanovenom termíne nebude zo strany Ministerstva akceptovaná, čím žiadateľ stráca nárok na poskytnutie finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok.

Bližšie informácie k podávaniu žiadosti o poskytnutie príspevku na financovanie sociálnej služby môžete nájsť TU.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 07.08.2017[1] O finančný príspevok sa môžu uchádzať v zmysle Zákona o sociálnych službách len:

Verejní poskytovatelia- obce, ktoré zriadili, založili alebo ktoré poskytujú sociálne služby vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb, ktorými sú: nocľaháreň, útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár

Neverejní poskytovatelia, ktorí neposkytujú sociálne služby za účelom dosiahnutia zisku, a to na nocľahárne, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár


< Späť