itretisektor | TS: Výzva na nominácie členov poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Výzva na nominácie členov poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

Dňa 25. 07. 2017 bola splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity ako zriaďovateľom poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán“), vyhlásená výzva na nominácie členov/ členiek do poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií.

Zmyslom poradného orgánu je spolupracovať s orgánmi štátnej správy, akademickej obce a občianskej verejnosti, pričom predstavuje nástroj efektívneho zastúpenia predstaviteľov Rómov, ktorí reprezentujú občianske, kultúrne, sociálne a odborné spektrum v procese príprav a realizácie verejných politík na úseku integrácie Rómov.

Nominovaný môže byť zástupca mimovládnej a/alebo neziskovej organizácie, ktorá preukázateľne pôsobí vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu.

Navrhovaný člen poradného orgánu by mal spĺňať nasledovné požiadavky:

 • Nominovaný zástupca mimovládnej organizácie je plnoletý,
 • Je uzrozumený/-á so štatútom poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (tvorí prílohu výzvy),
 • Združenie, ktoré zastupuje preukázateľne podporuje ciele podľa štatútu
 • Súhlasí s aktívnou účasťou na aktivitách poradného orgánu.

Návrhy členov alebo členiek poradného výboru je možné predkladať do 30. 8. 2017 na nižšie uvedenú adresu:

Ministerstvo vnútra SR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Bližšie informácie k výzve môžete nájsť TU

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 8. 8. 2017


< Späť