itretisektor | TS: Výzva na nominácie členov poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

TS: Výzva na nominácie členov poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

Dňa 25. 07. 2017 bola splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity ako zriaďovateľom poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán“), vyhlásená výzva na nominácie členov/ členiek do poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií.

Zmyslom poradného orgánu je spolupracovať s orgánmi štátnej správy, akademickej obce a občianskej verejnosti, pričom predstavuje nástroj efektívneho zastúpenia predstaviteľov Rómov, ktorí reprezentujú občianske, kultúrne, sociálne a odborné spektrum v procese príprav a realizácie verejných politík na úseku integrácie Rómov.

Nominovaný môže byť zástupca mimovládnej a/alebo neziskovej organizácie, ktorá preukázateľne pôsobí vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu.

Navrhovaný člen poradného orgánu by mal spĺňať nasledovné požiadavky:

  • Nominovaný zástupca mimovládnej organizácie je plnoletý,
  • Je uzrozumený/-á so štatútom poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (tvorí prílohu výzvy),
  • Združenie, ktoré zastupuje preukázateľne podporuje ciele podľa štatútu
  • Súhlasí s aktívnou účasťou na aktivitách poradného orgánu.

Návrhy členov alebo členiek poradného výboru je možné predkladať do 30. 8. 2017 na nižšie uvedenú adresu:

Ministerstvo vnútra SR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Bližšie informácie k výzve môžete nájsť TU

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 8. 8. 2017


< Späť