itretisektor | TS: Úvodné stretnutie pracovných skupín k financovaniu mimovládnych neziskových organizácií
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Úvodné stretnutie pracovných skupín k financovaniu mimovládnych neziskových organizácií

Dňa 25. júla 2017 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie členov pracovných skupín - zástupcov štátnej správy, samospráv aj mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorí budú počas nasledujúcich 3 intenzívnych mesiacov spolupracovať v pracovných skupinách zameraných na rôzne zdroje financovania MNO.

Na stretnutí viac ako tridsiatich účastníkov prezentovali predstavitelia Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti výzvy, komplikácie a námety, ktoré vo financovaní MNO vidia samotní aktéri. Drvivá väčšina podnetov bola získavaná z terénu - priamo od MNO z celého Slovenska počas série 6 pracovných workshopov, ktoré sa konali na jar 2017.

Odpovede na definované výzvy budú hľadať štyri pracovné skupiny. Dve z nich sa budú venovať financovaniu MNO z pohľadu verejných zdrojov a zo súkromných zdrojov. Tretia pracovná skupina sa zameria na prierezový dopad navrhovaných opatrení, napríklad na účtovníctvo MNO a štvrtá, tzv. koordinačná skupina bude posudzovať výstupy z jednotlivých pracovných skupín z pohľadu konzistentnosti návrhov s cieľmi a trendami rozvoja občianskej spoločnosti.

Na stretnutí odzneli aj praktické informácie o komunikácii v pracovných skupinách a časový harmonogram stretnutí. Výstupy z pracovných skupín budú predstavené MNO opäť počas série pracovných workshopov, ktoré sa budú konať na jeseň vo viacerých mestách na Slovensku a aj na zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Po akceptácii výstupov samotnými MNO budú následne pripravené návrhy na zmeny v legislatíve, resp. iných dokumentov (VZN, metodické usmernenia,...).

V prípade záujmu o bližšie informácie o práci pracovných skupín nás môžete kontaktovať na tejto e-mailovej adrese - financovanieMNO@minv.sk

Prezentácie z úvodného stretnutia:

Zdroj: Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Spracovala: Diana Spiššáková, Tlačová agentúra neziskového sektora< Späť