itretisektor | TS: Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil výzvu pre MNO
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil výzvu pre MNO

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektových zámerov regionálnej spolupráce v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania, podpory mladých ľudí, či projektov na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu.

Oprávnenými žiadateľmi sú neziskové organizácie, občianske združenia, školy, miestne a regionálne samosprávy (s výnimkou inštitúcií, ktoré sú priamo financované zo štátneho rozpočtu). Podmienkou žiadania o grant je aktívna spolupráca partnerov z aspoň troch štátov V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko).

Podať žiadosť o vyšehradské granty je možné elektronicky prostredníctvom on-line systému http://my.visegradfund.org/ najneskôr do 1. októbra 2017. Všetky informácie týkajúce sa aktuálnej výzvy v grantových programoch Visegrad Grants, Visegrad Grants, Strategic Grants sú uverejnené na webovej stránke fondu http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/.

Hlavným cieľom grantov MVF je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie.


Spracovala: Tlačová agentúra neziskového sektora, dňa 20.09.2017

Zdroj: www.visegrad.fund


< Späť