itretisektor | TS: Výzva pre MNO na informačné aktivity v oblasti životného prostredia
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Výzva pre MNO na informačné aktivity v oblasti životného prostredia

Mimovládne neziskové organizácie sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov na informačné aktivity v oblasti životného prostredia vo výzve vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia19. septembra 2017.

V rámci výzvy plánuje ministerstvo rozdeliť 5 miliónov EUR na aktivity v štyroch hlavných oblastiach:

 1. Odpadové hospodárstvo (predchádzanie vzniku odpadu, podpora triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov)
 2. Ochrana vôd a vodné hospodárstvo
 3. Ochrana prírody a krajiny
 4. Ochrana ovzdušia, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

 

Ďakujeme Ministerstvu životného prostredia SR za spoluprácu a otvorenosť k návrhom a podnetom z radov mimovládnych organizácií. Tiež ďakujeme tým z vás, ktorí reagovali na našu výzvu dať podnety a diskutovať k nastaveniu výzvy a zúčastnili sa stretnutí v Bratislave a Banskej Bystrici, ktoré pripravila Martina Paulíková.

infoseminároch plánovaných Ministerstvom životného prostredia k výzve vás budeme informovať na našej stránke aj prostredníctvom e-mailu.

Viac informácií o výzve a podmienkach nájdete okrem vyššie uvedeného linku aj na stránke ITMS. Prajeme veľa šťastia tým z vás, ktorí sa rozhodnete uchádzať o podporu vašich aktivít v rámci tejto výzvy.

Formulár k výzve nájdete na tomto mieste.

Zdroj:  Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová  


< Späť