itretisektor | TS: Rada vlády SR pre kultúru odsúhlasila predložené návrhy rozvoja v oblasti kultúry

TS: Rada vlády SR pre kultúru odsúhlasila predložené návrhy rozvoja v oblasti kultúry

Na svojom 4. riadnom rokovaní Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru (ďalej len „Rada“), schválila návrh Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 a návrh Koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy.

Cieľom schválenej Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 (ďalej len „Stratégia“) je najmä rozvíjať obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku. Rada považuje kultúrne pamiatky za nenahraditeľný kultúrny majetok a významný prvok ekonomického rozvoja Slovenska, ktorých obnova je podporovaná aj ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Obnova kultúrnych pamiatok prispieva k zvyšovaniu kvality života a zároveň vytvára nové pracovné miesta a tvorí udržateľný rozvoj. Zámerom Stratégie je aj dopracovať ďalšie modely financovania obnovy pamiatkového fondu z verejných zdrojov tak, aby boli dlhodobo udržateľné.

Cieľom Koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy (ďalej len „Koncepcia“) je zriadenie Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania. Centrum bude sústreďovať odbornú, konzultačnú a metodickú oblasť, ktorej zámerom je rozvíjať umelecké a kreatívne aktivity na podporu čítania, využívať podujatia v oblasti podpory čítania ale aj rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti.

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, 4. 10. 2017


< Späť