itretisektor | TS: Navýšenie zdrojov pre projekty mimovládnych organizácií
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Navýšenie zdrojov pre projekty mimovládnych organizácií

V súvislosti s balíčkom výziev pre mimovládky, ktoré v máji 2017 vyhlásil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa v gescii Ministerstva vnútra SR, máme výbornú správu. Prvotná alokácia 15 mil. eur bola navýšená o ďalších 15 mil. Informovali o tom dnes na tlačovej konferencii na Úrade vlády SR predseda vlády SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl a riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.

K navýšeniu alokácie došlo z dôvodu vysokého záujmu mimovládnych organizácií už v prvom kole s uzávierkou 21.08.2017, kedy na výzvy reagovali mimovládne organizácie so 116 projektmi s požadovanou alokáciou, ktorá 2-násobne prevyšovala pôvodne stanovenú celkovú sumu.

V súčasnosti riadiaci orgán finalizuje administratívnu kontrolu žiadostí. Nasledovať bude hodnotenie odbornými hodnotiteľmi. Očakávaný termín výberu projektov a podpísania zmlúv je plánovaný na záver tohto roka.

Všetkým zúčastneným držíme palce pri hodnotení ich projektov. Veríme, že podporené projekty prispejú z zefektívneniu služieb verejnej správy občanom, k posilneniu participácie občanov na správe vecí verejných, k nastoleniu transparentnejších pravidiel otvoreného vládnutia a v boji proti korupcii.


Spracovala: Petra Janáčková, 6.10.2017
Zdroj: Úrad splnomocenstva vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


< Späť