itretisektor | TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu.

Pripravované zmeny plánuje Ministerstvo prostredníctvom zvýšenia efektivity práce výberovej komisie, ktorá rozhoduje o poskytnutej dotácii, zavedie minimálny počet bodov pri hodnotení žiadostí a pribudne ústne predstavovanie projektov pred hodnotiacou komisiou, čím chce predísť neadekvátnemu posudzovaniu projektov v dôsledku nejasností.

Zachová sa maximálny počet 100 bodov na jedného hodnotiteľa, pričom budú zmeny v pripravovanej vyhláške reflektovať aj na novú úpravu stanovenú v návrhu zákona o obetiach trestných činov. Ministerstvo touto zmenou reaguje najmä na základe doteraz získaných skúseností z poskytovania dotácií na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a pod.

V roku 2017 Ministerstvo v rámci výzvy prerozdelilo celkovo 763500 €, ktoré prioritne podporovali projekty s regionálnym dosahom a projekty zamerané na predchádzanie všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. Podporených tak bolo 52 žiadateľov, ktorí získali príspevky vo výške od 5000 €.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 10. 10. 2017


< Späť