itretisektor | TS: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018.

Oprávneným žiadateľom môže byť fyzická osoba aj právnická osoba, okrem osôb uvedených v § 11 ods. 4 písm. a) až písm. f) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Oprávnení žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať na okresný úrad v sídle kraja, a to v územnom obvode, v ktorom majú svoje sídlo alebo trvalý pobyt.

Ministerstvo na dotácie vyčlenilo 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť finančnú dotáciu vo výške maximálne 66 000 €.

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať do 14. 12. 2017.

Kompletná dokumentácia s potrebnými informáciami je dostupná TU.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 8. 11. 2017


< Späť