itretisektor | TANS: Zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TANS: Zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy

Národná rada Slovenskej republiky schválila na základe rokovaní expertných zástupcov MVO a ministra financií novelu zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej došlo k zakotveniu inštitútu charitatívnej reklamy.

Na základe tejto novely od 01.01.2018 vstúpi do účinnosti ďalší z navrhovaných inštitútov, ktoré boli dlhodobo navrhované a presadzované v rámci diskusií s MF SR. Ide o ďalší pilier financovania MVO, ktorý prinesie do neziskového sektora výrazný zdroj finančných prostriedkov.

Charitatívnou reklamou sa bude rozumieť reklama, určená na charitatívne účely, ktorú získa nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný fond a občianske združenie od podnikateľov. Príjem z tejto charitatívnej reklamy bude oslobodený od dane do výšky 20.000 EUR a podnikatelia si dajú tento náklad do výdavkov.

Podrobnosti o tejto novele, ako aj informácie o zmenách v mechanizme 2% dane, prinesieme v rozhovore s tvorcom tohto inštitútu a členom odborného tímu advokátom JUDr. Petrom Haňdiakom už túto stredu.

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, 11. 12. 2017


< Späť