itretisektor | TS: Stanovisko Centrálneho portálu pre neziskový sektor k novele zákona č. 4/2018 Z. z.
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Stanovisko Centrálneho portálu pre neziskový sektor k novele zákona č. 4/2018 Z. z.

TANS:

Dňa 15. 1. 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 4/2018, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „novela zákona“). Táto novela výrazne zasiahla do zodpovednosti za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie, a to zodpovednými orgánmi neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby - riaditeľov a správnej rady.

Uvedenú novelu zákona sme rozobrali v publikovanej legislatívnej správe, ktorú si môžete pozrieť TU:

Všeobecne prospešná spoločnosť: Vážna zmena v legislatíve s dopadom na členov správnej rady a riaditeľov n.o.

Vzhľadom na skutočnosť, že nám na Centrálny portál prišlo veľké množstvo otázok týkajúcich sa uvedenej novely, rozhodli sme sa zverejniť naše stanovisko.

Centrálny portál pre neziskový sektor – Mgr. Lenka Michalovičová, advokátsky koncipient

Táto novela zákona bola potrebná práve z dôvodu, že nemocnice uvoľnili prioritný majetok neziskových organizácií založených štátom. Rovnako ako bolo uvedené v dôvodovej správe, si myslím, že zákonodarcom ide najmä o zvýšenú ochranu majetku štátu a ochranu s jeho narábaním. Táto úprava je síce pre neziskové organizácie novinkou, no v právnom poriadku Slovenskej republiky už jej obdobu máme zakotvenú dlhšie, a to v Obchodnom zákonníku.
Napríklad sa môžeme pozrieť na to, akým spôsobom sú regulovaní konatelia v s. r. o. alebo členovia predstavenstva v akciovej spoločnosti. Títo rovnako ako riaditeľ alebo člen správnej rady zodpovedajú spoločne a nerozdielne do výšky škody spoločnosti, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich zákonných povinností. Ide teda o bežnú reguláciu zodpovedných orgánov, ktoré môžu nakladať s majetkom spoločnosti, ktorá je však novotou v oblasti spomenutých subjektov nezaložených za účelom dosahovania zisku. Momentálne nemôžeme uviesť aké následky prinesie platná novela na riaditeľov alebo členov správnej rady neziskovej spoločnosti, to uvidíme až praxou. Prínos však vidíme v istom zabezpečení riadneho nakladania s majetkom týchto neziskových organizácií.

Spracovala: Tlačová agentúra neziskového sektora, 24. 1. 2018


< Späť