itretisektor | TS: Stanovisko Centrálneho portálu pre neziskový sektor k novele zákona č. 4/2018 Z. z.

TS: Stanovisko Centrálneho portálu pre neziskový sektor k novele zákona č. 4/2018 Z. z.

TANS:

Dňa 15. 1. 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 4/2018, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „novela zákona“). Táto novela výrazne zasiahla do zodpovednosti za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie, a to zodpovednými orgánmi neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby - riaditeľov a správnej rady.

Uvedenú novelu zákona sme rozobrali v publikovanej legislatívnej správe, ktorú si môžete pozrieť TU:

Všeobecne prospešná spoločnosť: Vážna zmena v legislatíve s dopadom na členov správnej rady a riaditeľov n.o.

Vzhľadom na skutočnosť, že nám na Centrálny portál prišlo veľké množstvo otázok týkajúcich sa uvedenej novely, rozhodli sme sa zverejniť naše stanovisko.

Centrálny portál pre neziskový sektor – Mgr. Lenka Michalovičová, advokátsky koncipient

Táto novela zákona bola potrebná práve z dôvodu, že nemocnice uvoľnili prioritný majetok neziskových organizácií založených štátom. Rovnako ako bolo uvedené v dôvodovej správe, si myslím, že zákonodarcom ide najmä o zvýšenú ochranu majetku štátu a ochranu s jeho narábaním. Táto úprava je síce pre neziskové organizácie novinkou, no v právnom poriadku Slovenskej republiky už jej obdobu máme zakotvenú dlhšie, a to v Obchodnom zákonníku.
Napríklad sa môžeme pozrieť na to, akým spôsobom sú regulovaní konatelia v s. r. o. alebo členovia predstavenstva v akciovej spoločnosti. Títo rovnako ako riaditeľ alebo člen správnej rady zodpovedajú spoločne a nerozdielne do výšky škody spoločnosti, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich zákonných povinností. Ide teda o bežnú reguláciu zodpovedných orgánov, ktoré môžu nakladať s majetkom spoločnosti, ktorá je však novotou v oblasti spomenutých subjektov nezaložených za účelom dosahovania zisku. Momentálne nemôžeme uviesť aké následky prinesie platná novela na riaditeľov alebo členov správnej rady neziskovej spoločnosti, to uvidíme až praxou. Prínos však vidíme v istom zabezpečení riadneho nakladania s majetkom týchto neziskových organizácií.

Spracovala: Tlačová agentúra neziskového sektora, 24. 1. 2018


< Späť