itretisektor | TANS: Súd v Lausanne rozhodol v prospech maloletej športovkyne

TANS: Súd v Lausanne rozhodol v prospech maloletej športovkyne

ARBITRÁŽNY SÚD VO VŠETKÝCH BODOCH ROZHODOL V PROSPECH PLAVKYNE VIKTÓRII REICHOVEJ

Bratislava, 6. september 2019 – Právo je na strane plavkyne Viktórii Reichovej. Tak rozhodol Medzinárodný arbitrážny súd vo švajčiarskom Lausanne vo veci sporu medzi Slovenskou plaveckou federáciou (SPF) a juniorskou plavkyňou v synchronizovanom plávaní Viktóriou Reichovou. Ide vôbec o historicky prvý spor medzi športovcom a športovým zväzom, ktorý sa nepodarilo urovnať na domácej pôde, napriek zapojeniu vysokých športových autorít a rozhodovať o ňom musel Arbitrážny súd v Lausanne. Disciplinárne konanie vedené proti plavkyni, pozastavený štatút reprezentanta a zákaz reprezentovať Slovensko na všetkých medzinárodných súťažiach bol trest udelený SPF Viktórii Reichovej, ktorý dnes Medzinárodný arbitrážny súd vyhodnotil v neprospech SPF a právne sa postavil na stranu plavkyne. Náklady súvisiace s predmetom sporu odhadované vo výške od 30.000 do cca 80 000 eur bude znášať SPF.

Viktória Reichová patrí medzi talentované športovkyne. Ako trinásťročná získala viacero titulov Majsterky Slovenska, patrí medzi niekoľkonásobné majsterky Česka, Rakúska, Maďarska a Chorvátska. Je zároveň víťazkou medzinárodnej súťaže Mexiko Open 2019. Aktuálne trénuje v športovom klube SYNCHRO Bratislava pod vedením olympioničiek Lívii Allarovej a Ksénii Sydorenko. Je úspešný príbeh má však aj trpkú príchuť, keď sa približne pred tromi rokmi dostala do sporu so SPF. Bola vyradená z tímovej zostavy a stratila štatút reprezentanta SR, a to vo veku, ktorý je pre každého športovca dôležitý pre jeho profesionálny športový rast. „Keď mala len 15 rokov, začali voči nej viesť disciplinárne konanie pre nás s absurdným odôvodnením – že trénuje viac ako by mala,“ hovorí otec športovkyne Marek Reich. Rodičia Reichovci požiadali o pomoc a urovnanie sporu najvyššie športové autority v vrátane Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý sa v tejto veci jednoznačne postavil na stranu športovkyne.

„Citlivo sme vnímali tento príbeh, ktorý od samého začiatku vykazoval viaceré procesné nezrovnalosti zo strany SPF a najmä zástupcov sekcie synchronizovaného plávania. Tak som sme sa v minulosti postavili na stranu Mateja Tótha, a boli sme významným mediátorom v spore medzi SZB a sestrami Fialkovými, aj v prípade V. Reichovej sa snažil SOŠV urovnať spor na domácej pôde. V. Reichová má od začiatku plnú podporu olympijského hnutia,“ hovorí Anton Siekel, prezident SOŠV. „Zároveň apelujem v zmysle rozhodnutia Arbitrážneho súdu na predstaviteľov SPF, aby vyvodili zodpovednosť vo vzťahu k dotknutým osobám a prijali také opatrenia, aby sa podobná situácia v budúcnosti neopakovala. Rozhodnutie Arbitrážneho súdu má však obrovskú výpovednú hodnotu aj pre celé športové hnutie na Slovensku,“ uzatvára Siekel.

Arbitrážny súd v Lausanne vyhovel plavkyni Reichovej vo všetkých bodoch a rozhodol, že:

  • v právnej veci proti SPF je oprávnený rozhodnúť,
  • podanie advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o. aj napriek spochybneniu SPF splnilo všetky potrebné náležitosti vyžadované pre začatie arbitrážneho konania pred rozhodcom
  • v priebehu disciplinárneho konania pred SPF došlo v k viacerým procesným nezrovnalostiam
  • pozastavenie štatútu reprezentanta bolo nadmerné a neprimerané
  • disciplinárne konanie ako celok bolo príliš dlhé
  • Viktória Reichová nebola za tieto veci zodpovedná a neporušila štatút SPF
  • odvolaniu plavkyne sa v plnom rozsahu vyhovuje
  • náklady na rozhodcovské konanie znáša v plnom rozsahu SPF
  • SPF je povinná zaplatiť nad rámec nákladov plavkyni celkovú sumu vo výške 3000 CHF

Plavkyňu vo veci sporu zastupovala advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o., ktorá zastupovala v spore SZB aj sestry Fialkové. Podľa advokáta tejto právnej kancelárie JUDr. Petra Haňdiaka: „Pokiaľ ide o individuálny šport, prvok výkonnosti predstavuje najvyšší princíp, ktorý nemôže byť spochybnený technickými problémami vo vzťahu „zväz a športovec“. Športovec, ktorý preukáže najlepšie výsledky, musí byť nominovaný reprezentovať svoju krajinu, ibaže zväz preukáže, že je vo verejnom záujme, aby takýto športovec, ktorý dosiahol najlepšie výsledky vo svojej disciplíne, krajinu nereprezentoval. Som rád, že sa Arbitrážny súd priklonil k našej argumentácii a uznal dôvody V. Reichovej.“

Ako dodáva advokát z tej istej právnej kancelárie JUDr. Martin Dočár: „Dôkazné bremeno po rozhodnutí Arbitrážneho súdu prechádza na príslušné zväzy, čo je veľký prelom v doterajšom chápaní práva reprezentovať Slovenskú republiku.“ Takisto zväzy budú musieť vo svojich disciplinárnych konaniach dodržiavať základné princípy kladené na spravodlivý disciplinárny proces, čo je veľmi dôležité pre spravodlivé rozhodovanie v športových veciach.

Rodičia V. Reichovej očakávajú ospravedlnenie a určitú formu satisfakcie zo strany SPF, ktorá nielen im, ale najmä ich dcére svojim konaním spôsobila v ostatných rokoch značnú ujmu a hlboko zasiahla najmä ich dcéru V. Reichovú v citlivom veku dospievania. „Veríme, že tento príbeh bol veľkým mementom pre celé športové hnutia a že sa už nebude opakovať – a to nielen v SPF, ale v športovom hnutí ako takom,“ hovorí Andrea Reichová, matka športovkyne.

A čo na to samotná športovkyňa? „Myslím, že snom každého športovca je reprezentovať svoju krajinu. Tvrdo som trénovala, aby som dosahovala vynikajúce výsledky. Moje úspechy v domácich ale aj medzinárodných súťažiach sú toho dôkazom. Žiaľ, ako sme boli svedkami v ostatných rokoch, pre SPF ani toto nebolo dostatočné kritérium a prišla som o štatút reprezentanta, čo Arbitrážny súd vyhodnotil ako neprimerané konanie zo strany SPF. Rada by som da vrátia do reprezentácie, pokiaľ sa zmenia podmienky v SPF a táto bude schopná prijať adekvátne opatrenia vychádzajúce z rozhodnutia súdu,“ uzatvára Reichová.

Prezident SPF vníma túto situáciu so znepokojením a upozorňuje, že tento spor nemal prerásť do takýchto rozmerov, a synchronizované plávanie si to malo situáciu urovnať v rámci svojej pôsobnosti a neprenášať ju na úroveň SPF. „Treba podotknúť, že tento spor je sporom bývalého vedenia SPF, ktoré malo komunikovať so športovkyňou,“ hovorí Ivan Šulek, prezident SPF.

 Vedenie Slovenskej plaveckej federácie sa V. Reichovej ospravedlňuje.

Dovoľte mi, aby som sa v mene SPF ospravedlnil Viktórii Reichovej a jej rodičom, za psychickú a duševnú ujmu, ako aj poškodenie dobrého mena, ktoré bolo spôsobené nesprávnym konaním orgánov SPF. Zároveň vyzývam dotknutých členov orgánov SPF, ktorí boli priamo zainteresovaní a zodpovední za nesprávne konanie v prípade V. Reichovej, aby sami vyvodili osobnú zodpovednosť na základe rozhodnutia Arbitrážneho súdu. Pokiaľ tak neurobia, vzhľadom na ekonomické, ako aj etické dopady a tým aj poškodenie dobrého mena SPF v súvislosti s vážnym rozhodnutím Arbitrážneho súdu navrhnem v zmysle Stanov SPF podanie podnetu na disciplinárne konanie voči všetkých priamo zainteresovaným osobám v uvedenom prípade. S pracovníkmi, ktorí sú v pracovnom pomere v SPF ukončíme pracovnú dohodu resp. zmluvu. Rovnako navrhnem sekcii synchronizovaného plávania, aby s okamžitou platnosťou urobili všetky potrebné kroky k tomu, aby bola V. Reichová opätovne zaradená do reprezentácie a nebolo jej bránené ďalšími prekážkami najmä súčasne platnými smernicami trénovať a súťažiť na domácich a medzinárodných súťažiach a to až do vykonania všetkých legislatívnych úprav smerujúcich k náprave vzťahov v sekcii synchronizovaného plávania. Tejto sekcii navrhnem, aby vypracovali nové transparentné kritériá na zaradenie do reprezentácie, ktoré nebudú obsahovať diskriminačné prvky a budú otvorené všetkým členom synchronizovaného plávania v SPF s jasne nastavenými pravidlami v prospech rozvoja športu,“ citujeme Ivana Šuleka, prezidenta Slovenskej plaveckej federácie.

ww.itretisektor.sk 


< Späť