itretisektor | Školská spoločnosť - Kontrola na školách I.
 • ***Osobné údaje***

  V záverečnom článku sme pripravili prehľad povinností, ktoré musí plniž zodpovedná osoba.
 • ***IČO***

  Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať. Pripravili sme preto prehľad pre jednotlivé MVO.
 • ***Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi***

  Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Školská spoločnosť - Kontrola na školách I.

Účelom kontroly škôl je zabezpečiť súlad skutočného stavu existencie, fungovania a činnosti škôl so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prvej časti dvojdielneho odborného článku rozoberáme kontrolu vykonávanú ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU. Druhá časť článku bude obsahovať dôležité informácie v prípade Inšpekcie práce a kontroly podľa zákona o službách zamestnanosti.

Školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia prostredníctvom školských inšpektorov.

A.    OBLASTI KONTROLY:

Pri výkone štátnej školskej inšpekcie inšpektori kontrolujú tieto oblasti:

a.    úroveň pedagogického riadenia;

b.    úroveň výchovy a vzdelávania;

c.    úroveň materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania;

d.    zabezpečovanie priestorov;

e.    zabezpečenie materiálno-technického zabezpečenia;

f.    zabezpečenie didaktickej techniky používanej vo výchovno-vzdelávacom procese;

g.    súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania;

h.    súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania;

i.    úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní;

j.    kvalitu výchovy a vzdelávania;

k.    dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov a rozhodnutí týkajúcich sa výchovy a vzdelávania;

l.    proces výchovy a vzdelávania a jeho výsledky;

m.    odbornosť vyučovania;

n.    priestorové a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj ich účelné a efektívne využívanie;

o.    zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov;

p.    spĺňanie kvalifikačných predpokladov riaditeľov škôl/školských zariadení;

q.    výchovno-vzdelávaciu činnosť a pedagogickú dokumentáciu;

r.    úroveň vedomostí a zručností žiakov podľa pedagogickej dokumentácie;

s.    úroveň pedagogického a odborného riadenia vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu - škole. (1)

Pred začatím školskej inšpekcie je inšpektor povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a poverením na výkon školskej inšpekcie.(2)

B.    POVINNOSTI ŠKOLY A JEJ ZAMESTNANCOV:

Školskí inšpektori disponujú pri výkone školskej inšpekcie oprávneniami, ktorým zodpovedajú povinnosti kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov. Preto škola a jej zamestnanci sú povinní umožniť školským inšpektorom nasledovné:

1.    vstupovať do priestorov školy;

2.    kontrolovať výchovno-vzdelávaciu činnosť;

3.    nazerať do dokumentácie školy;

4.    vedúci zamestnanec školy je povinný :

a.    umožniť vstup do kontrolovaného subjektu a vytvárať vhodné podmienky na výkon Školskej inšpekcie;

b.    byť prítomný na pracovisku v čase výkonu Školskej inšpekcie, ak to nie je možné, určiť zamestnanca, ktorý zabezpečuje školským inšpektorom potrebnú súčinnosť;

c.    písomne sa vyjadriť k výsledkom inšpekčných zistení v lehote určenej školskou inšpekciou;

d.    predkladať v lehote určenej školskou inšpekciou písomnú informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a správu o ich splnení, ako aj správu o splnení uložených záväzných pokynov;

e.    poskytovať v určenej lehote pedagogickú dokumentáciu, informácie a písomné podklady potrebné na výkon školskej inšpekcie;

f.    predkladať v určenej lehote písomnú informáciu o prijatých opatreniach k zisteným nedostatkom;

g.    predkladať v určenej lehote správu o splnení opatrení alebo záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov.

5.    od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu a ostatných pedagogických zamestnancov:

a.    poskytnúť písomné vyjadrenie k výsledkom inšpekčných zistení v určenej lehote.

C.    OPATRENIA A SANKCIE ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ ŠKOLY A JEJ ZAMESTNANCOV:

Školská inšpekcia môže voči kontrolovanej škole uplatniť tieto sankcie a opatrenia:

a.    odporúčanie;

b.    upozornenie;

c.    prijatie opatrení zo strany školy - t. j. opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predloženie správy o ich splnení. Tieto povinnosti sú zaznamenané v zápisnici o prešetrení sťažnosti;

d.    uloženie opatrení;

e.    nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii;

f.    uloženie záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov;

g.    zastavenie alebo zrušenie rozhodnutia riaditeľa vydaného v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom okrem rozhodovania riaditeľa školy podľa zákona o správnom konaní (tzv. správny poriadok),

h.    uloženie sankcií:

 • do 331,50 eura zodpovednému zamestnancovi, ktorý nevytvoril podmienky na výkon inšpekčnej činnosti, neodstránil nedostatky zistené školskou inšpekciou okrem opatrení týkajúcich sa riešenia sťažností a petícií;
 • do 663,50 eura zriaďovateľovi, ktorý vymenoval do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespĺňa predpoklady (3), a rozhodnutie o opatrení na odstránenie zisteného nedostatku;

i.    návrhy MŠ SR na vyradenie školy zo siete škôl po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom, a to:

 • v prípade závažných nedostatkov v kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti;
 • v prípade neodstránenia v určenom termíne nesúladu medzi pedagogickou dokumentáciou a jej uplatňovaním v škole/v školskom zariadení;
 • v prípade porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • v prípade zistenia závažných nedostatkov v oblasti materiálno-technického zabezpečenia;

j.    návrhy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zmeny v sieti po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom, a to:

 • pri zistení závažných nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese.

k.    odporučiť odstrániť nedostatky, ktoré nevznikli porušením všeobecne záväzného právneho predpisu, vnútorného predpisu či rozhodnutia,

l.    upozorniť príslušné orgány na porušenie právnych predpisov, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti týchto orgánov,

m.    ukladanie škole prijať opatrenia v prípade, že je predpoklad odstránenia nedostatkov zistených Školskou inšpekciou,

n.    ukladanie opatrenia v prípade, že sa nepostupuje podľa písmena m),

o.    nariaďovanie komisionálneho preskúšania žiaka za prítomnosti školského inšpektora v prípade zistenia nedostatkov pri jeho klasifikácii,

p.    ukladanie záväzného pokynu na okamžité odstránenie zistených nedostatkov;

q.    vedúcim a ostatným zamestnancom môže uložiť sankcie za neodstránenie nedostatkov zistených školskou inšpekciou aj podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení!

Po skončení školskej inšpekcie sa vyhotovuje správa, ktorú musí riaditeľ kontrolovanej školy podpísať do 21 dní po skončení priameho výkonu inšpekcie.


(1)    § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 3 a § 6 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii

(2)    Poverenie musí obsahovať: meno a priezvisko školského inšpektora, predmet inšpekčnej činnosti, označenie kontrolovaného subjektu, čas trvania školskej inšpekcie, dátum vystavenia poverenia a podpis hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra.< Späť