itretisektor | Kultúrna spoločnosť: Plány legislatívnych úloh vlády SR na najbližšie roky

Kultúrna spoločnosť: Plány legislatívnych úloh vlády SR na najbližšie roky

Dňa 15.12.2010 vláda SR schválila Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011. Predmetom rokovania vlády SR na najbližšie roky budú aj otázky v pôsobnosti kultúrnej spoločnosti.

Plán legislatívnych úloh ministerstva kultúry SR na rok 2011– úlohy:

  • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôvod predloženia: Z programového vyhlásenia vlády SR vyplýva úloha „zrušiť koncesionárske poplatky a vytvoriť nový legislatívny rámec financovania, organizácie a fungovania verejnoprávnych médií s cieľom zvýšiť efektivitu ich činnosti a posilniť ich verejnoprávny charakter“. Reforma verejnoprávnych médií bude pozostávať z viacerých postupných krokov, pričom uvedená novela sa bude zameriavať najmä na nové zadefinovanie verejnoprávnych médií, ako aj na oblasť ich financovania, s cieľom zvýšiť efektivitu ich činnosti. Obsahom novely bude tiež zrušenie úhrad za služby verejnosti poskytované verejnoprávnymi vysielateľmi, ako jedného z príjmov verejnoprávnych vysielateľov a ich nahradenie príjmom zo štátneho rozpočtu.

  • Návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon c. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)

Dôvod predloženia: Cieľom novely bude posilnenie kompetencií rady Slovenského filmového ústavu a zavedenie systému odmeňovania členov rady. Vzhľadom na skutočnosť, že Slovenský filmový ústav je financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR a ako jediná organizácia zabezpečuje úlohy v oblasti audiovizuálneho dedičstva, spracováva poznatky z oblasti audiovízie a kinematografie a zabezpečuje jej prezentáciu (pričom n tejto úrovni spolupracuje okrem ministerstva aj s inými orgánmi štátnej správy - MZV SR, zastupiteľské orgány, slovenské kultúrne inštitúty a. i.), cieľom návrhu bude aj zabezpečenie toho, aby ministerstvo malo v tejto rade svojich zástupcov, čím sa zabezpečí kontinuálna informovanosť ministerstva o aktivitách tejto príspevkovej organizácie. Táto úloha vyplynula z Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa vláda zaviazala aj naďalej vytvárať podmienky na záchranu a obnovu audiovizuálneho dedičstva, na jeho zachovanie pre ďalšie generácie a na jeho systematické sprístupňovanie na kultúrne, vzdelávacie, prezentačné aj obchodné účely.

  • Návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon c. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Dôvod predloženia: Cieľom navrhovanej novely bude zefektívniť činnosť Tlačovej agentúry SR a posilniť jej verejnoprávny charakter. Konkrétny spôsob transformácie Tlačovej agentúry SR bude špecifikovaný v predloženom návrhu právneho predpisu. Táto úloha vyplynula z Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa vláda zaviazala transformovať Tlačovú agentúru SR.< Späť