itretisektor | Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2013
  • ***2% z dane***

    Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2013

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú reakciou aj na dôležitú výzvu , ktorej čelí celá Európa, ktorou je modernizácia sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi však aj hlavné poslanie týchto služieb, ktorým je sociálna súdržnosť, ich transformácia a evidentný potenciál zamestnanosti, čím sa sociálne služby stávajú neoddeliteľnou súčasťou lisabonskej stratégie.

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú podľa MPSVaR SR odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v SR (t.j. najmä ich nedostupnosť a nedostatočné materiálno technické a personálne podmienky poskytovanie sociálnych služieb), a teda vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť a prístupnosť sociálnych služieb a ich finančná udržateľnosť).

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú vypracované na obdobie do roku 2013 a tvoria východisko k vypracovaniu koncepcie rozvoja sociálnych služieb, ktorá je v kompetencii samosprávneho kraja a komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý je v kompetencii obce, ktoré sú záväznými dokumentmi pre samosprávne orgány a ktorých sa samosprávne kraje a obce pri plánovaní sociálnych služieb pridržiavajú.

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú rozpracované na obdobie do roku 2013, a to s cieľom vytvoriť dostatočný časový priestor pre obce, samosprávne kraje a poskytovateľov sociálnych služieb pre naplnenie stanovených národných priorít, ako aj z dôvodu časového vymedzenia Národného strategického referenčného rámca , ktorý prostredníctvom operačných programov umožňuje využiť finančné zdroje aj na rozvoj sociálnych služieb, ale aj s ohľadom na povinnosti obcí a samosprávnych krajov poskytnúť alebo zabezpečiť vybrané sociálne služby v zákonom stanovenej lehote od 1. 1. 2013.

Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2013:

1.    Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb

Dôvodom stanovenia tejto priority je skutočnosť, že terénne sociálne služby sú podľa dostupných štatistických údajov nedostatočne rozvinuté a na celom území Slovenska ide o sociálne služby, ktoré sú nedostatkové alebo úplne chýbajú. Aj výsledky SWOT analýzy ukazujú že medzi najslabšie stránky sociálnych služieb patria aj nedostatočne vytvorené podmienky pre zotrvanie klienta v prirodzenom (domácom) sociálnom prostredí a nedostatočná terénna sociálna práca. Rozvoj tejto formy sociálnej služby je v súlade s požiadavkami a princípmi uplatňovanými v ES v rámci modernizácie sociálnych služieb.

V rámci tejto priority je nevyhnutné sa osobitne zamerať na terénnu sociálnu službu pre osoby odkázané na pomoc inej osoby, ktorej poskytovanie podľa dostupných údajov klesá aj napriek zvyšujúcemu sa dopytu po tejto sociálnej službe. Aj napriek tomu, že občan, ktorý o túto sociálnu službu požiada a splní hmotnoprávne podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, jeho nárok často nie je uspokojený. Nemenej dôležité je zamerať sa na rozvoj tých terénnych programov a sociálnych služieb, ktorých cieľom je sociálna inklúzia znevýhodnených osôb z dôvodu nezabezpečenia základných životných potrieb.

a.    Predpoklady na dosiahnutie priority

- vykonanie analýzy stavu poskytovaných terénnych sociálnych služieb, analýzy potrieb obyvateľov a prijímateľov sociálnych služieb a analýzy sociologických a demografických údajov na účely komunitného plánu obce a koncepcie rozvoja samosprávneho kraja,

- tvorba komunitného plánu sociálnych služieb obce a koncepcie rozvoja sociálnych služieb samosprávneho kraja,

- rozvoj terénnych sociálnych služieb, ktoré sú podľa komunitných plánov obcí a koncepcií rozvoja sociálnych služieb samosprávnych krajov nedostatkové alebo úplne chýbajú,

- finančná podpora tých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú terénne sociálne služby, ktoré sú nedostatkové alebo chýbajú,

- vhodná a účelná kombinácia terénnych sociálnych služieb a podpora komunitnej rehabilitácie,

- výmena dobrých skúseností a spolupráca medzi obcami, samosprávnymi krajmi a poskytovateľmi sociálnych služieb.

b.    Merateľné ukazovatele dosiahnutia priority do roku 2013

- zvýšenie podielu sociálnych služieb poskytovaných v domácom prostredí,

- zvýšenie podielu poskytnutých finančných príspevkov neverejným poskytovateľom terénnych sociálnych služieb zo strany obcí a samosprávnych krajov.

2.    Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom

Zámerom stanovenia tejto priority je postupná deinštitucionalizácia sociálnych služieb, s prihliadnutím na potreby a schopnosti klienta, s cieľom poskytovať mu sociálne služby v jeho rodinnom alebo komunitnom prostredí. Poskytovanie ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom umožňuje rozvíjať rodinné a spoločenské vzťahy klienta a primerane jeho individuálnych schopnostiam a možnostiam aj jeho zaradenie sa do spoločenského a pracovného života.

a.    Predpoklady na dosiahnutie priority

- vykonanie analýzy stavu poskytovaných ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom, analýzy potrieb obyvateľov a prijímateľov sociálnych služieb a analýzy sociologických a demografických údajov na účely komunitného plánu obce a koncepcie rozvoja samosprávneho kraja,

- tvorba komunitného plánu sociálnych služieb obce a koncepcie rozvoja sociálnych služieb samosprávneho kraja,

- rozvoj ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom, ktoré sú podľa komunitných plánov obcí a koncepcií rozvoja sociálnych služieb samosprávnych krajov nedostatkové alebo úplne chýbajú, s prihliadnutím na miestnu dostupnosť sociálnej služby pre klienta, udržiavanie spoločenských a rodinných kontaktov klientov a blízkosť prirodzenej komunity klienta,

- finančná podpora tých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú ambulantné sociálne služby a sociálne služby v zariadení s týždenným pobytom,

- vhodná a účelná kombinácia sociálnych služieb a podpora komunitnej rehabilitácie,

- výmena dobrých skúseností a spolupráca medzi obcami, samosprávnymi krajmi a poskytovateľmi sociálnych služieb.

b.    Merateľné ukazovatele dosiahnutia priority do roku 2013

- zvýšenie podielu ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom,

- zvýšenie podielu poskytnutých finančných príspevkov neverejným poskytovateľom ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom zo strany obcí a samosprávnych krajov.

3.    Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb

Požiadavka humanizácie a modernizácie sociálnych služieb SR reaguje na trendy uplatňované EÚ v tejto oblasti, ktorých cieľom je zabezpečiť pre klientov kvalitné sociálne služby. V praxi to znamená zabezpečenie prístupnosti k sociálnym službám, a to aj z hľadiska prostredia, v ktorom sa sociálne služby poskytujú. Táto povinnosť vyplýva poskytovateľom sociálnych služieb aj priamo zo zákona o sociálnych službách a má umožniť prijímateľom sociálnych služieb prístup k fyzickému prostrediu, priestorom a budovám, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a zabezpečiť minimálne požiadavky a štandardy bývania. Ide najmä o odstránenie architektonických bariér v priestoroch a budovách, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a to v interiéroch, rovnako aj v exteriéroch a zabezpečenie ich materiálno technickej vybavenosti, najneskôr do 31. 12. 2013. Právny a technický rámec pri riešení architektonických bariér vymedzuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (účinnosť od 1. 12. 2002). V zmysle § 52 ods. 7 citovanej vyhlášky „Zariadenia sociálnych služieb určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa musia vo funkčných priestoroch riešiť a vybaviť v súlade s potrebami ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“. Je však aj povinnosť poskytovateľa sociálnej služby dodržiavať štandardy bývania ustanovené zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z. a nadväznými právnymi predpismi.

Aj v prípade rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb sa dôraz kladie na rozvoj takých druhov sociálnych služieb, ktoré prioritne umožnia klientovi zotrvať vo svojej komunite a žiť v takom type zariadenia sociálnych služieb, ktoré zodpovedá rodinnému typu zariadenia a zvyšovať variabilitu poskytovaných sociálnych služieb tak, aby si klient mohol slobodne vybrať taký druh sociálnej služby, ktorá najlepšie zodpovedá jeho potrebám.

a.    Predpoklady na dosiahnutie priority

- odstraňovanie architektonických bariér a stavebné úpravy pri dodržiavaní princípov a požiadaviek upravených platnými právnymi predpismi,

- rozvoj zariadení sociálnych služieb.

b.    Merateľné ukazovatele dosiahnutia priority do roku 2013

- zvýšenie počtu metrov štvorcových obytnej plochy pripadajúcej na jedného obyvateľa v zariadení sociálnych služieb na 10 metrov štvorcových/1 klient v jednolôžkovej izbe a 8 metrov štvorcových/ 1 klient v dvoj a viac lôžkovej izbe,

- zvýšenie počtu bezbariérových priestorov a budov, v ktorých sa poskytujú sociálne služby,

- zvýšenie počtu zariadení, ktoré prioritne umožnia klientovi zotrvať vo svojej komunite a žiť v takom type zariadenia sociálnych služieb, ktoré zodpovedá rodinnému typu zariadenia.

4.    Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb

Jedným z cieľov novej právnej úpravy poskytovania sociálnych služieb je zabezpečiť ich profesionálny výkon a teda aj zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Jedným so základných predpokladov dosiahnutia tohto cieľa je vzdelávanie zamestnancov sociálnych služieb v rámci potreby splnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby a zároveň ich ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie kvalifikácie. Absencia systému prehlbovania kvalifikácie bola v SWOT analýze označená za jedno z ohrození kvality poskytovaných sociálnych služieb.

V rámci tejto priority je nevyhnutné vzdelávanie zameriavať najmä na opatrovateľky, tak aby splnili kvalifikačné predpoklady ustanovené zákonom o sociálnych službách.

a.    Predpoklady na dosiahnutie priority

- realizácia vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb, najmä zamestnancov vykonávajúcich opatrovateľskú službu v domácnosti a opatrovateľov v zariadeniach sociálnych služieb,

- podpora celoživotného vzdelávania a prehlbovania kvalifikácie,

- podpora vzdelávania kategórií zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú osobitné predpisy (napr. zdravotnícki a pedagogickí zamestnanci).

b.    Merateľné ukazovatele dosiahnutia priority do roku 2013

- 100% opatrovateliek/opatrovateľov s kvalifikačným predpokladom v súlade s § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách k 31.12.2011,

- zvýšenie podielu odborných zamestnancov v sociálnych službách.< Späť