itretisektor | Podnikateľská a iná zárobková činnosť
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

Podnikateľská a iná zárobková činnosť

Právna úprava podnikateľskej činnosti vychádza z ústavou garantovaného práva podnikať, pričom podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností môžu byť ustanovené zákonom. V slovenskom právnom poriadku podmienky výkonu podnikateľskej činnosti upravujú dva zákony, a to Obchodný zákonník a zákon o živnostenskom podnikaní. 

Dôvodové správy (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (4)
§ Zárobková činnosť: Podnikanie a jeho znaky
Vytvorené:16. 12. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok sa zaoberá výkonom podnikateľskej činnosti organizáciami neziskového sektora. 
D Príjmy daňovníkov nezaložených a nezriadených na podnikanie, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov
Vytvorené:17. 06. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text
Ustanovenie § 12 ods. 7 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) vymedzuje, ktoré druhy príjmov právnických osôb, vrátane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie daňovníkov, nespadajú pod predmet dane.
D Príjmy daňovníkov nezaložených na podnikanie a daň vyberaná zrážkou
Vytvorené:17. 06. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text
V zmysle § 12 ods. 2 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "ZDP") predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, pričom bližšie špecifikuje niektoré druhy príjmov, a to vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP.
§ Iná zárobková činnosť vo svetle Ústavy SR
Vytvorené: 1. 10. 2010
Autor:Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
Zobraz celý text

Pre ústavnoprávnu úpravu práva na inú zárobkovú činnosť nie je ani tak dôležitým článok 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý toto právo deklaruje, ako skôr článok 51 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa neho sa tohto práva možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto práva vykonávajú, čo dáva štátu pomerne širokú možnosť voľnej úvahy na upravenie či obmedzenie tohto práva zákonnou cestou.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (2)
§ Občianske združenia/zárobková činnosť: Sídlo podnikania združenia v byte
Vytvorené:17. 03. 2014
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Občianske združenie by malo záujem podnikať, pričom pre účely živnostenského oprávnenia musí úradu oznámiť svoje sídlo. Sídlo máme v súkromnom byte nášho člena, pričom reálne tam nevykonávame žiadnu činnosť ani neplatíme nájomné. Je združenie povinné z dôvodu živnosti a sídla v byte platiť poplatok za komunálny odpad a vlastník bytu daň z príjmu, príp. iné dane?

D Príklad – nadácia ako príjemca podielu 2% zaplatenej dane
Vytvorené:17. 06. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text
Nadácia Zdravie našich detí, zaevidovaná ako prijímateľ v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky, prijala podiel zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 ZDP (tzv. 2% dane) za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2010 vo výške 6,000 eur. Zahrnie nadácia tento príjem do základu dane z príjmov?
Súdne rozhodnutia (4)
Najvyšší súd SR z 02.04.2009 - Podnikateľ a podnikateľská činnosť v judikatúre Najvyššieho súdu SR
Vytvorené: 5. 05. 2014
Autor:Mgr: Matej Trnavský
Zobraz celý text

Krajský súd v Banskej Bystrici v odôvodnení rozsudku uviedol, že zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov v znení účinnom v čase vydania rozhodnutí žalovaného (ďalej len zákon o pobyte cudzincov) v ustanovení § 25 ods. 9 jednoznačne vyžaduje preukázanie povinnosti finančných prostriedkov (päťnásobok minimálnej mzdy za každý mesiac pobytu), tak ako sú uvedené v horecitovanom zákonnom ustanovení a pritom zákon nerozlišuje, či ide o prvé povolenie alebo obnovu povolenia, ale zakotvuje preukázanie týchto finančných prostriedkov na celú dobu povoleného pobytu. Z uvedeného vyplýva, že ako pri prvom povolení, tak ajpri obnove povolenia je cudzinec povinný preukázať finančné zabezpečenie v zákonom stanovenej výške, tak ako to vyplýva z ustanovenia § 25 ods. 7 zákona o pobyte cudzincov. Krajský súd mal teda za to, že otázku primeranosti použitia ustanovenia § 25  zákona o pobyte cudzincov nemožno vykladať v tom zmysle, ako to tvrdia žalobcovia v žalobe, žeby bolo možné upustiť od preukazovania finančného zabezpečenia pobytu cudzinca vo výške päťnásobku minimálnej mzdy, ak je jeho pobyt a žiadosť o obnovenie pobytu viazaná na účely podnikania podľa § 19 zákona o pobyte cudzincov.

Proti tomuto rozsudku podali v zákonnej lehote žalobcovia odvolanie, v ktorom navrhli rozsudok krajského súdu zmeniť, rozhodnutia žalovaného zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. Krajskému súdu vytýkali, že vychádzal z neprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku). Podľa jeho názoru prvostupňový súd prebral názor správneho orgánu. Prvostupňový správny orgán aj krajský súd nesprávne aplikovali ustanovenia Obchodného zákonníka. Podľa názoru žalobcov konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným nie je podnikateľom a činnosť, ktorú vykonáva pre spoločnosť, nie je podnikaním

§ Ústavný súd SR z 16.06.1998 - Normotvorná právomoc obce a právo podnikať
Vytvorené:30. 04. 2013
Autor:Michaela Uhrínová
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu, rozšíreniu a zmene podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mestskej častis Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ústavný súd rozhodol, že uvedené všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ Ústavný súd SR z 01.10.2010 - Právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň
Vytvorené:29. 04. 2013
Autor:Michaela Uhrínová
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol sťažnosť sťažovateľky, ktorou namietala porušenie svojho základného práva na rovnosť podľa čl. 11 Listiny základných práv a slobôd, základných práv a slobôd garantovaných v čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 1 a 4 a v čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. l Ústavy Slovenskej republiky a práva vlastniť majetok podľa čl. l Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupmi Okresného súdu a Krajského súdu.

§ Ústavný súd SR z 19.12.2000 - Normotvorná činnosť obce vs. slobodné podnikanie na území obce
Vytvorené:23. 04. 2013
Autor:Michaela Uhrínová
Zobraz celý text

Ústavný súd SR prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade čl. 2, čl. 4 a čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia mesta o usmerňovaní zámerov podnikateľských činností v prevádzkárňach a o usmerňovaní začatia podnikateľských činností právnických a fyzických osôb v prevádzkárňach v meste a s ustanoveniami § 4 ods. 1 a 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rozhodol, že časť všeobecne záväzného nariadenia mesta nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 a 2, čl. 35 ods. 1 a 2 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a s ustanoveniami § 4 ods. 1 a 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť