itretisektor | Právna subjektivita súkromných škôl z pohľadu českej judikatúry a v nadväznosti na slovenskú legislatívu
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

Právna subjektivita súkromných škôl z pohľadu českej judikatúry a v nadväznosti na slovenskú legislatívu

Odpoveď na túto otázku je podstatná, či už z hľadiska povinnosti viesť účtovníctvo alebo podávať daňové priznanie. Postavenie škôl je totiž v akomsi „medzi priestore“ medzi ostatnými právnickými osobami, ktorých právna subjektivita a jej nadobudnutie nevyvolávajú právnu neistotu (napríklad registrácia obchodných spoločností do obchodného registra). Naproti tomu školy sú síce zaradené do siete škôl, avšak nejde o register „ako taký“, ale o povolenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania dané štátom a zároveň oprávnenie príslušnej školy prijímať od štátu financie.

Občiansky zákonník priznáva právnickej osobe spôsobilosť samostatne (vo vlastnom mene) vstupovať do súkromných právnych vzťahov. Základnými znakmi právnickej osoby sú jej názov, sídlo, predmet činnosti a existencia štatutárneho orgánu, prostredníctvom ktorého právnická osoba koná navonok (1).

Problematikou právnej subjektivity súkromnej školy sa zaoberal aj český súd vo svojom prípade pod číslom 16 Ca 33/2001.

Skutkový stav:

Žalobkyňa – zriaďovateľka súkromnej materskej školy podala žalobu na rozhodnutie daňového orgánu, na základe ktorého jej tento orgán vyrubil daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

Daňový orgán vychádzal z predpokladu, že súkromná materská škola nie je právnym subjektom a pripísal daň nie materskej škole, ale zriaďovateľke.

SNSC1

K skutkovému stavu je potrebné poznamenať, že podľa českej legislatívy každá škola, ktorá je zaradená do siete škôl vystupuje v právnych vzťahoch pod vlastným menom a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Slovenská školská legislatíva upravuje problematiku právnej subjektivity škôl do istej miery odlišne, avšak princíp je pri väčšine škôl rovnaký. Podľa § 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, konzervatórium, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základná umelecká škola sú právnickými osobami, v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene, ak tento zákon neustanovuje inak. Tzn. , že všetky tieto školy sa stávajú právnickými osobami dňom ich zriadenia, resp. zaradenia do siete škôl, keďže až zaradením do siete škôl získavajú školy oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie.

Avšak materská škola, jazyková škola a základná škola, ktorá nemá všetky ročníky, sú právnickými osobami, ak tak určí ich zriaďovateľ. V tomto prípade sa príslušné školy stávajú právnickými osobami momentom rozhodnutia ich zriaďovateľa.

Rozhodnutie českého súdu:

Súd sa predovšetkým zaoberal otázkou, či súkromná materská škola má právnu subjektivitu, tzn. či je právnickou osobou alebo nie. Právnické osoby môžu byť zriadené buď zákonom alebo aktom na základe zákona. Pri posudzovaní materskej školy v tomto prípade bolo potrebné vychádzať predovšetkým z ust. § 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka (to isté ustanovenie je aj v Slovenskom Občianskom zákonníku), z ktorého vyplýva, že právnickými osobami sú subjekty o ktorých to ustanovuje zákon. Takéto ustanovenie podľa českého súdu nemusí byť výslovné. Stačí, keď zákon stanoví, že určitý subjekt má atribúty právnej subjektivity, tzn. spôsobilosť k právam a povinnostiam a spôsobilosť na právne úkony.

Českú súd ďalej konštatoval, že český školský zákon ustanovuje, že školy, ktoré boli zaradené do siete škôl majú právnu subjektivitu, tzn. vznikli na základe zákona. Preto nie je sporné, že ak je súkromná materská škola spôsobilá vystupovať pod svojím menom, má zodpovednosť z právnych vzťahov, musí byť subjektom práv.

Záverom súd uviedol, že materská škola je právnickou osobou, ktorá vznikla podľa osobitného zákona a nezapisuje sa do žiadneho registra, keďže to tento osobitný zákon neustanovuje. Vzniká zaradením do siete škôl.

V nadväznosti na judikatúru a prepojenie na slovenskú školskú legislatívu je teda rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní právnej subjektivity súkromných škôl skutočnosť, o akú konkrétnu školu ide a ktorým okamihom sa stáva príslušná škola právnickou osobou v zmysle osobitného zákona (školský zákon), tzn. buď zaradením do siete škôl alebo rozhodnutím zriaďovateľa.


(1) JUDr. Imrich Fekete - Zlatý komentár k Občianskemu zákonníku (www.epi.sk)


Článok nájdete v sekcii: Školská spoločnosť - Škola - Odborné články


< Späť