itretisektor | Prejav pani premiérky Ivety Radičovej

Prejav pani premiérky Ivety Radičovej

Prejav pani premiérky Ivety Radičovej, ktorý odznel 29. septembra 2011 v Stupave na konferencii: „Vzťah štátu a občianskej spoločnosti– sme pripravení spolupracovať?“

Priatelia,

Prijmite odo mňa úprimnú gratuláciu ku všetkému, čo pre občanov Slovenskej republiky a pre Slovenskú republiku robíte. Pán splnomocnenec mi včera poslal zápis z predošlého dňa. Chcem vás ubezpečiť, že som hneď informovaná a viem, o čom prebieha diskusia.

Dovoľte, aby som sa s vami podelila o jeden z mojich ostatných zážitkov. Minulý týždeň som prijala pozvanie od prezidenta Spojených Štátov Amerických Baracka Obamu na slávnostné uvedenie iniciatívy, ktorú zakladajúce štáty nazvali „Open Government Partnership“. Som veľmi rada, že vám môžem oznámiť, že Slovenská republika sa stala súčasťou tejto iniciatívy. Spolupráca signatárov tejto iniciatívy je založená na podpore štyroch základných bodov:

Prvým je zvýšenie informovanosti verejnosti o aktivitách vlády, hlavne v oblasti fiškálnej transparentnosti – v tomto prípade nejde iba o prístup k informáciám, ktoré má Slovensko už dávno ošetrené zákonom. Ide o proaktívnu politiku štátu pri systematickom zverejňovaní informácií o výdavkoch štátu vo formáte, ktorý je ľahko dostupný verejnosti a ktorý jej umožní jednoducho vyhodnocovať efektivitu napĺňania jednotlivých politík štátu.

Druhým je podpora občianskej participácie – pri tomto bode sa chcem pristaviť trocha viac. Pokladám ho za jeden z najdôležitejších v rámci tejto iniciatívy a myslím, že na tomto poli nás čaká aj najviac práce. Potrebujeme viac otvoriť dvere úradov, komunikáciu smerom na jednotlivé ministerstvá, ale aj na samosprávy a VÚC, aby dochádzalo k pravidelnej komunikácii medzi občanmi a úradmi. Ale samotná komunikácia nestačí. Je potrebné preniesť tieto hlasy do tvorby reálnej politiky, je potrebné prekonať nedôveru, ktorá znemožňuje akúkoľvek spoluprácu a bráni efektívnej zmene. V tejto oblasti vidím ako kľúčové vytváranie partnerstiev medzi mimovládnymi organizáciami a štátnymi inštitúciami, ktoré pomôžu zabezpečiť aj reálne kroky umožňujúce participáciu občanov.

Tretím bodom je implementácia najvyšších štandardov profesionálnej integrity v našej administratíve. Zaviazali sme sa, že naša vláda bude pokračovať v rozširovaní antikorupčných opatrení, že posilní mechanizmy a praktiky podporujúce transparentnosť v správe verejných financií a vo verejných obstarávaniach. Chceme posilňovať prevenciu a zabezpečiť, aby korupčné správanie bolo čo najskôr odhalené a potrestané. Naša vláda robí v tomto smere viaceré kroky, ktoré prinášajú častokrát aj osobne bolestivé, ale reálne výsledky a zmeny. Áno, sme svedkami toho, čo sme si priali: napĺňania hesla „padni komu padni“ a vytvárania precedensu, že sa korupcia nebude trpieť ani u našich priamych podriadených alebo spolupracovníkov. Bude sa odhaľovať v zárodku, bude sa o tom hneď informovať verejnosť a nebudú sa skartovávať zápisnice z takýchto situácií.

Štvrtým bodom je zvyšovanie otvorenosti a zodpovednosti vlády prostredníctvom nových technológií – dnešné technológie ponúkajú nový spôsob pre zdieľanie informácií, pre zabezpečenie občianskej participácie a spolupráce s občanmi na spoločných projektoch. Tento bod je o využití nových technológií na vytvorenie on-line komunikácie, na výmenu informácií v ďaleko rýchlejšom a pružnejšom prostredí, ako tomu bolo doteraz.

Tieto základné piliere však spája jedna podstatná línia a tou je ochota vlády a jej predstaviteľov otvoriť dvere občanom, zdieľať s nimi podstatné informácie a nájsť vhodné nástroje, ktoré budú zabezpečovať spoluprácu v jednotlivých oblastiach ich života. Ako povedal prezident Obama: „Chceme posilniť našich občanov a chceme im slúžiť lepšie. To je cieľ otvorenej vlády a verím, že je to aj podstata demokracie. To je cieľ, ku ktorému sa dnes zaväzujeme.“

Ponúkam vám osobný zážitok zo stretnutia s pánom prezidentom. Bola som milo prekvapená koľko informácií mal o Slovenskej republike a o to viac ma potešila tá známa veta: „Sme na vás hrdí.“ Hrdo odovzdávam túto informáciu a tento postoj. Bolo to práve ocenenie krokov vlády v oblasti transparentnosti a protikorupčného programu.

K tejto iniciatíve sa v prvom kroku pripojilo 40 krajín, ktoré túto deklaráciu podpísali. Dôležitou súčasťou tejto iniciatívy je tzv. Action plan, ktorý je potrebné spoločne vypracovať v najbližších 6 mesiacoch. Poverila som Filipa Vagača ako splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, aby pripravil základný rámec tohto plánu a taktiež pripravil s niektorými z vás spoločný seminár, na ktorom sa dohodneme, akú presnú podobu nadobudne táto iniciatíva u nás doma a čo budú konkrétne kroky, ku ktorým sa ako Slovensko zaviažeme a ako ich budeme napĺňať. Som rada, že väčšinu z tých aktivít, ktoré boli na summite spomínané, už v rámci našej vlády robíme. Či už ide o zverejňovanie zmlúv, zákon o informáciách alebo projekt e-governmentu, všetky tieto konkrétne kroky boli prijaté veľmi pozitívne a stanú sa súčasťou záväzku Slovenska na medzinárodnej scéne. Nehovorím, že to máme hotové, nehovorím, že to je dokonalé, máme čo zlepšovať a práve o tom má byť náš rozhovor a spolupráca.

Napokon, ďakujem každej aktivite mimovládnych organizácií – pozerám sa na Alianciu Fair-play, určite tu je aj Transparency International – pretože každý podnet, ktorý vypracujú sa premieta do okažitých rozhodnutí. Je pripravený vecný legislatívny zámer na zmenu pravidiel pri prenájmoch budov na základe vašich podkladov. Ďakujem za ne.

Po návrate zo Spojených Štátov som bola na oficiálnej Chorvátska, ktoré práve uzatvorilo predvstupové rokovanie s Európskou komisiou. Chorvátsko je tiež signatárom Open Government Initiative tak, ako mnoho ďalších európskych krajín. Spomínam ho tu však preto, lebo pre chorvátsku vládu je občianska spoločnosť rovnako dôležitá a aktuálna téma ako u nás - v kancelárii premiérky chorvátskej vlády na tejto téme pracuje 12 ľudí, majú podobne ako my na Slovensku splnomocnenca a budú pre nás dôležitým spojencom v budúcnosti rovnako ako aj my pre nich.

Témou dnešnej konferencie je spolupráca štátu a občianskej spoločnosti. Úroveň tejto spolupráce kolíše. Niekedy ju azda môžete hodnotiť pozitívne, ale sú obdobia a okamihy, keď sa o spolupráci ani veľmi nedá hovoriť. V každom prípade som ja a vláda Slovenskej republiky pripravená, aby táto spolupráca bola veľmi intenzívna a veľmi otvorená. Práve preto som sa rozhodla zriadiť inštitút splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, aby sme mali úplne priamy kontakt, aby mohol splnomocnenec prichádzať s iniciatívami priamo na vládu, aby sme urýchlili proces vzájomnej spolupráce. Ja viem, že sa vyskytli kuvičie hlasy, že to ruší nezávislosť občianskej spoločnosti, alebo že si kupujeme občiansku spoločnosť. Neviem, aký máte zážitok vy, ale ja nemám pocit, že sme si vás kúpili. V každom prípade si svoju nezávislosť zachovávate a to je to podstatné. Za týmto krokom bol jediný úmysel, aby sa podnety od vás okamžite dostávali na úroveň vlády.

Potrebujeme spoločne hovoriť na tému verejnoprospešných služieb, potrebujeme hovoriť na tému sociálnych služieb, potrebujeme hovoriť o angažovanosti občanov, potrebujeme hovoriť o transparentnosti, potrebujeme hovoriť o dobrom vládnutí. Potrebujeme spoločne podporiť aktívneho občana, ktorý hľadá dobré riešenia pre komunitu, v ktorej žije. Potrebujeme sa starať o životné prostredie, potrebujeme riešiť krízové situácie a ochraňovať tých, ktorým je ubližované. Potrebujeme každého jedného z vás, aby sme spoločne rozmýšľali, ako zmeniť niektoré základné nastavenia našej spoločnosti, ako posilniť transparentnosť a čestnosť ako jednu zo základných hodnôt či už politického, ale aj občianskeho života. Potrebujeme spoločne nájsť mechanizmy, v ktorých občania uveria, že môžu ovplyvniť dianie okolo seba, že majú v rukách nástroje, cez ktoré môžu vstúpiť do dialógu s mocou a že to nie je len o vyrozprávaní sa bútľavej vŕbe, ale že tie podnety nachádzajú odozvu a reálne riešenia. Je potrebné otvoriť diskusiu o možnostiach občanov do takéhoto dialógu vstupovať. Od možnosti posilnenia nástrojov priamej demokracie až po otázky participácie a partnerstva medzi štátom a občianskou spoločnosťou pri tvorbe verejných politík. Hľadáme lídrov občianskej participácie, hľadáme sociálnych inovátorov, nositeľov zmeny, ktorí budú schopní prebrať zodpovednosť za navrhované riešenia. Základné poverenie, ktoré pán splnomocnenec dostal je jasné. Potrebujeme nájsť tieto riešenia, dosiahnuť spoločnú dohodu, konkrétne kroky, ktoré prinesú merateľné zmeny. Na spoluprácu sú vždy potrební minimálne dvaja partneri. Je to spoločná zodpovednosť, v ktorej musíme nájsť spoločné riešenie. Chcem vás pozvať k spolupráci, ktorá má dvoch víťazov, ktorá prináša úžitky obidvom zúčastneným stranám. Verím, že spoločne pomenujeme priesečníky tejto spolupráce, že vytvoríme novú kvalitu vzájomných vzťahov, ktorá posilní občiansku spoločnosť v Slovenskej republike. Osobne pre túto zmenu chcem urobiť maximum a verím, že sa nám spoločne podarí takúto zmenu dosiahnuť.

Želám úspech vašej konferencii.< Späť