itretisektor | Priamy prenos z významnej konferencie o sociálnych službách
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Priamy prenos z významnej konferencie o sociálnych službách

Centrálny portál pre neziskový sektor prinesie exkluzívne priamy prenos z konferencie o budúcnosti sociálnych služieb, ktorá sa realizuje pod záštitou ministra práce a Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Cieľom konferencie je prediskutovať rôzne stanoviská a pokúsiť sa hľadať spoločné riešenie na budúcu organizáciu sociálnych služieb na Slovensku (SS).

Priebeh konferencie bude v priamom prenose na web stránke: http://www.1snsc.sk/

Program priameho prenosu ( klikni servisné menu - on line prenosy ) 

10:00 -10:10    Otvorenie    Ing. M. Dobrotková, predsedníčka APSSvSR

10:10-10:20    Privítací príhovor     Jozef Mihál, minister práce sociálnych vecí a rodiny

10:20-10:30    Predstava MPSVaR SR o budúcnosti sociálnych služieb SR     Lucia Nicholsonová, štát. tajomníčka

10:30-10:40    Téma vyhradená    Monika Gibalová, poslankyňa NR SR

10:40-10:50    Sociálne služby ?    Ing. Milada Dobrotková, predsedníčka APSSvSR

10:50 – 11:00    Otázniky nad zákonom o sociálnych službách.    Martin Halás, Ekonomické združenie

S.P.O.S. a Inštitút pre výskum sociálno- ekonomických rizík a alternatív.

11:00-11:10    Právne aspekty poskytovania sociálnych služieb v súčasnosti - porušovanie práv poskytovateľov.    Mgr. Alexandra Vicová,

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.

11:10-11:40    diskusia    

11:40-12:00    prestávka    

12:00-12:10    Analýza nákladov a zdrojov financovania pobytových sociálnych služieb v SR    Ing. Magdaléna Veselská, Dip Mgmt, APSSvSR

12:10 – 12:20    Súčasnosť a budúcnosť sociálnych služieb z pohľadu miestnej samosprávy (mestá)     Ing. Mária Filipová, UMS

12:20-12:30    Sociálne služby regionálnej samosprávy.     Ing. Zuzana Jusková, SK8

12:30-12:40    Dlhodobá vízia udržateľného poskytovania sociálnych služieb (uspokojovania potrieb) z pohľadu ZMOS.    Ing. Božena Kováčová, ZMOS

12:40-13:30    Diskusia    

13:30-14:00    Tlačová konferencia    

14:00-14:10    Budúcnosť sociálnych služieb v širšom kontexte sociálnej politiky    PhDr. Helena Woleková, SOCIA

14:10-14:20    Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb – konkurencia alebo komplementarita?    Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. Inštitút práce a rodiny

14:20-14:30    Súčasné problémy pri poskytovaní sociálnych služieb, možnosti ďalšieho vývoja.    Ing. František Martaus, PhD., Centrum sociálnych služieb Dolný Lieskov

14:30-14:40    Úroveň zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb v rámci Bratislavského samosprávneho kraja    Mgr. D. Palúchová, Prof. MUDr. L. Hegyi, DrSc., SZÚ

14:40:14:50    Potreby a požiadavky sestier pre zmeny v súčasnej legislatíve - prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti    PhDr. Mária Lévyová, Ing. Bc. Ľubica Kočanová, SKSaPA

14:50-15:00    Perspektíva dlhodobej starostlivosti v kontexte politiky zamestnanosti.    RNDr. Viliam Páleník, PhD., h.doc., tím Ekonomického modelovania, Ekonomický ústav SAV

15:00-15:10    Špecializované sociálne poradenstvo    Mgr. Katarína Kotradyová, PhD., OZ Deti slnka, PhDr. Drozd Frantisek PhD. , Familiaris o.z.

15:10:-15:20    Sociálne služby a poradenstvo – nový študijný program FSVaZ UKF    PhDr. Michal Kozubik, PhD., UKF Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, ÚRŠ v Nitre

15:20-16:30    Diskusia a formulovanie záverov    < Späť