itretisektor | Priority vlády pre oblasť školskej legislatívy

Priority vlády pre oblasť školskej legislatívy

Schopnosť Slovenska účinne využiť a zveľaďovať svoj ľudský potenciál je predpokladom úspechu nielen ekonomického a sociálneho, ale aj mravného a kultúrneho. Štátna politika v oblasti školstva, ale aj vedy, športu a mládeže zohráva v tomto smere zásadnú úlohu, ak vedie ku kvalitným školám, vynikajúcemu vzdelaniu, špičkovým objavom či príkladným športovým výkonom. Dnešný stav zaostáva za možnosťami aj potrebami Slovenska a potrebuje výrazné zlepšenie. Nedostatok finančných prostriedkov je problémom, ich zvýšenie však automaticky neprinesie lepšie výsledky. Pravidlá hry totiž často nie sú nastavené tak, aby napomáhali vynikajúce výkony a odmeňovali tých, ktorí sa o ne snažia. Jednotlivé oblasti pôsobenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, osobitne oblasť základného a stredného školstva, už boli v uplynulých rokoch predmetom mnohých zmien, ktoré vždy nepriniesli žiadaný účinok. Cieľom vlády SR nie je stresovanie pedagógov, žiakov a rodičov ani reforma pre reformu bez reálneho vplyvu, ale posunutie slovenského školstva, vedy aj športu výrazne vpred. Meradlom úspechu by nemal byt počet schválených zákonov, ale skutočné zlepšenie v tom, čo robia učitelia, študenti, žiaci, vedci, športovci a mladí ľudia a aké výsledky dosahujú. Vláda SR preto zvýši výšku finančných zdrojov na školstvo, vedu a šport počas volebného obdobia.

Poskytnutie týchto zdrojov podmieni zmenou pravidiel a motivácie na všetkých úrovniach tak, aby vytvárali tlak na vyššiu kvalitu, transparentnosť finančných tokov a efektívnosť ich využívania. Za hlavný princíp vzdelávacej politiky vláda SR považuje rovnosť šancí pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na sociálnu situáciu, región či etnicitu a orientáciu na potreby detí, žiakov a mládeže. Vláda SR chce tiež na všetkých úrovniach podporiť zavádzanie medzinárodného rozmeru tak, aby vzdelávacie a výskumné inštitúcie komunikovali, súťažili a boli konkurencieschopné nielen v rámci Slovenska, ale aj medzinárodne, ako aj otvorenosť a uskutočňovanie zmien za účasti zainteresovaných aktérov od rodičov a žiakov až po pedagógov, zriaďovateľov a zamestnávateľov. Vláda SR si uvedomuje, že úspech vzdelávacieho systému je potrebné merať aj mierou integrácie a začlenenia znevýhodnených jednotlivcov vrátane zdravotne postihnutých. Vláda SR bude vo výchove podporovať normy posilňujúce nové zručnosti, interkultúrny dialóg a všeobecne prijímané normy morálky a etiky v spoločnosti. Vzhľadom na demografický vývoj spoločnosti je koncept celoživotného vzdelávania jedinou možnou odpoveďou zodpovednej politickej reprezentácie.

Vláda SR zabezpečí, aby každý občan mal rovnaký prístup ku kvalitnému celoživotnému vzdelávaniu po skončení školskej dochádzky, počas pracovného procesu aj v dôchodkovom veku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu bude spolurozhodovať s podpredsedom vlády SR pre ľudské práva a menšiny riešenie otázok týkajúcich sa menšinového školstva vrátane inštitucionálnej základne. 

Základné a stredné školstvo

Najdôležitejším cieľom vlády SR v oblasti základných a stredných škôl je zmena systému a obsahu výučby. Pri zmene povinného obsahu vzdelávania bude pre vládu SR hlavným kritériom výchova aktívneho občana schopného uplatniť sa na medzinárodnom trhu práce a napĺňať svoje sociálne a duchovné potreby. Preto vláda SR pripraví zmenu štátneho vzdelávacieho programu tak, aby podporoval výchovu k sebestačnosti, zodpovednosti za vlastné konanie, šetrnosti a ohľaduplnosti, kritickému mysleniu a mysleniu v súvislostiach, k občianskemu aktivizmu, obhajobe vlastného názoru a rešpektu k názorom druhých ľudí. Vláda SR využije aj všetky ostatné prostriedky na to, aby podporila posun od memorovania k tvorbe spôsobilosti a ku schopnosti informácie získať, využívať, ale aj kriticky hodnotiť. Medzi tieto prostriedky patrí zvýšenie autonómie škôl v rozhodovaní o obsahu vzdelávania spojené s posilnením nezávislého externého testovania garantovaného štátom. Vláda SR chce zároveň zásadne zmeniť to, čo sa testuje – od vedomostí k zručnostiam a od merania výstupu k meraniu pridanej hodnoty školy pri vzdelávaní žiakov. Testovanie nebude exkluzívnym nástrojom hodnotenia kvality. Vláda SR zavedie nový systém povinného interného a externého hodnotenia kvality vzdelávania základných a stredných škôl, ktorého cieľom bude nastaviť komplexné zrkadlo škole, ale aj zvýšiť dostupnosť informácií o výstupoch a výsledkoch škôl pre verejnosť. 

Vláda SR odstráni zbytočnú byrokraciu na školách a voči školám tak, aby sa učitelia mohli sústrediť na čo najlepší výkon pedagogického procesu. Zharmonizuje legislatívne normy platné pre školy bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom. Vláda SR zavedie povinný posledný ročník materskej školy s možnosťou alternatívnych riešení pre deti, u ktorých sa preukáže predpoklad úspešného zvládnutia školskej dochádzky aj bez účasti na predškolskom vzdelávaní, a zabezpečí zlepšenie predškolskej diagnostiky. Vláda SR podporí vznik materských škôl v lokalitách s ich nedostatočnou kapacitou. Vláda SR prehodnotí význam špeciálnych škôl, prijme opatrenia na zabránenie segregácie na základe etnickej príslušnosti (vrátane testov školskej zrelosti v rómčine) a podporí čo najvyššiu integráciu detí so špeciálnymi potrebami a zlepšenie podmienok detí, pre ktoré integrácia nie je možná alebo prospešná. Integráciu musí sprevádzať vytváranie podmienok na zvyšovanie poctu špeciálnych pedagógov, pedagogicko-psychologických poradcov a asistentov na školách. Vláda SR iniciuje diskusiu o kodifikácii posunkového jazyka a rozšíri podporné služby pre zdravotne postihnutých. Vláda SR postupne zavedie angličtinu ako povinný cudzí jazyk tak, aby každý absolvent strednej školy vedel plynule rozprávať po anglicky. Zároveň podporí výučbu ďalších cudzích jazykov a pripraví koncepciu smerujúcu k lepšiemu ovládaniu cudzích jazykov, ktorej obsahom bude nielen zmysluplné a kontinuálne vzdelávanie v cudzích jazykoch, ale aj iné účinné nástroje podporujúce ich lepšie ovládanie. Vláda SR skvalitní výučbu slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín zmenou metodiky. Vláda SR zruší monopol štátu na učebnice a otvorí trh s učebnicami, zároveň si však ponechá právomoc posúdiť a potvrdiť súlad obsahu učebníc so Štátnym vzdelávacím programom. Zavedie verejný Národný register učebníc Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vytvorí podmienky pre umiestnenie učebníc na internete a pomôže školám efektívne učebnice nakupovať tak, aby to viedlo k úsporám a zároveň sa rešpektovala vôľa a dobrovoľné rozhodovanie škôl. Okrem vyriešenia problémov s chýbajúcimi učebnicami zvýši konkurenčné prostredie aj ich kvalitu.

Vláda SR zabezpečí lepšie využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu, ako aj eLearningu na všetkých úrovniach vzdelávania. Vláda SR považuje za svoj významný ciel lepšie mzdové ohodnotenie pedagogických zamestnancov školstva. Na základe analýz a konzultácií so všetkými zainteresovanými prijme opatrenia na zabezpečenie vyrovnávania kvality pedagógov bez ohľadu na predmet a región. Vláda SR bude podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov s dôrazom na prípravu nových a zlepšovanie existujúcich školských vzdelávacích programov. Vylepší systém kariérneho rastu učiteľov tak, aby ho zbavila formalizmu a zdôraznila aktívnu prácu so žiakmi. Vláda SR zrovnoprávni financovanie škôl a školských zariadení bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Posilní finančnú a morálnu motiváciu zriaďovateľov organizovať kvalitné vzdelávanie čo najefektívnejším spôsobom a zabezpečí zverejňovanie zrozumiteľných informácií o tom, ako jednotlivé úrovne systému prerozdeľujú finančné prostriedky. Vláda SR posilní slobodu a transparentnosť v nakladaní s príjmami škôl a školských zariadení. Vláda SR zavedie financovanie školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti a centier voľného času prostredníctvom voľnočasových poukazov a zavedie ich centrálnu evidenciu tak, aby prostriedky boli naviazané na účasť detí a mládeže na voľnočasových aktivitách a zároveň sa zabránilo zneužívaniu ci formálnemu vykazovaniu činnosti. S cieľom zvýšenia rovnosti šancí vláda SR finančné podporí debarierizáciu škôl a zvýšenie hygienických štandardov. Vláda SR vytvorí pozitívne motivačné nástroje, aby deti z extrémne chudobných rodín mohli pokračovať v štúdiu aj na strednej škole (štipendiá pokrývajúce všetky náklady). Vláda SR podporí konkurenciu medzi školami a vyššiu efektívnosť využívania zdrojov v školstve prostredníctvom podpory fyzickej mobility žiakov aj vo forme „školských autobusov“. Vláda SR si uvedomuje, že v oblasti stredného školstva súčasný systém financovania pôsobí demotivačne z hľadiska kvality, a preto pri zmenách v rámci financovania škôl bude osobitne dbať na zlepšenie v tejto oblasti. Vláda SR podporí rozširovanie prijímania na stredné školy bez prijímacích skúšok na základe objektívneho hodnotenia schopností detí a zavedie zjednotenie systému štátnych maturitných skúšok na stredných školách. Vláda SR na základe analýzy trhu práce a zamestnávateľských združení zjednoduší štruktúru študijných odborov stredných odborných škôl a bude podporovať rozvoj odborného školstva smerom k posilneniu generických zručnosti, ale aj prepojenia na prax. Vláda SR vytvorí podmienky pre zvýšenie celkového objemu športových aktivít žiakov počas vyučovania a vo voľnom čase. Škola bude otvorená po celý deň a vláda SR odstráni bariéry brániace tomu, aby škola bola využívaná pre šport a umenie aj v čase po vyučovaní. Vláda SR posilní základy pre zdravý životný štýl už v škole a prijme opatrenia na zlepšenie kvality školského stravovania. Vláda SR podporí opatrenia na zaistenie vyššej bezpečnosti na školách.


< Späť