itretisektor | Reakcia SocioFóra na verejnú diskusiu o splnomocnencovi
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Reakcia SocioFóra na verejnú diskusiu o splnomocnencovi

SocioFórum, platforma neziskových organizácií v sociálnej oblasti, s veľkým znepokojením sleduje, že vláda nie je pripravená prijať rozhodnutia, ktoré by významne prispeli k zlepšeniu postavenia neziskových organizácií v spoločnosti. Verejná správa, rovnako štátna ako aj samosprávna, pokračuje v politike ignorancie občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií zvlášť. Usilujú sa dokázať, že nás nepotrebujú. Na úrovni obecnej a regionálnej samosprávy úrady ponúkajú neverejným poskytovateľom sociálnych služieb nevýhodné zmluvy, ktoré dovoľujú organizáciám ledva prežiť. O rozvoji a skvalitnení svojich služieb môžu iba snívať. Rovnako ako o dobrom a spravodlivom zákone o sociálnych službách.

Na národnej úrovni nevidno zatiaľ žiadny ťah na bránku. Schválené Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú také bezzubé, že samosprávnym krajom a mestám sa v rozpore so svetovým trendom podarilo získať viac ako 200 miliónov EUR z Regionálneho operačného programu na rekonštrukciu veľkokapacitných ústavov a stavbu nových. Keď sa konečne spamätala aj Európska komisia a požaduje programy deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, ukázalo sa, že ani nová vláda žiaden program nemá.

Znepokojuje nás, že začala príprava nového programového obdobia európskych štrukturálnych fondov a opäť sa ignoruje princíp partnerstva. Neziskový sektor nebol prizvaný k tejto veľkej robote. Nefunguje Rada vlády pre mimovládne organizácie, ktorá bola v minulosti priestorom pre hľadanie spoločného stanoviska na otázky takéhoto typu. Stále nie je známy splnomocnenec pre občiansku spoločnosť, ktorý by mal rozvíriť stojaté vody.

Stojaté vody začína búriť niekto iný. Neznáma skupina aktivistov zvoláva 1. celoslovenskú konferenciu neziskového sektora. Akoby tu doteraz nič nebolo: žiadne stupavské konferencie, žiadne Grémium tretieho sektora, žiadne SocioFórum, prosto nič. Láka unavených a sklamaných aktivistov občianskej spoločnosti sľubmi ako si to s vládou a ministerstvami „rozdá“, ako im to ukáže. SocioFórum sa dištancuje od takýchto aktivít. Očakáva však, že si vláda uvedomí, že len rozvoj občianskej spoločnosti a neziskových organizácií je cestou k ozdraveniu spoločnosti a politiky zvlášť

V Bratislave, 18. januára 2011

Za výbor SocioFóra:

Mária FILIPOVÁ, Agentúra podporovaných služieb, Banská Bystrica

Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina

Dagmar KOZÁKOVÁ, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice

Slavomír KRUPA, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Vladislav MATEJ, SOC IA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové

Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová

Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov

Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná

Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok

Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Judita VARCHOLOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava< Späť