itretisektor | Rozporové konanie k pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z.z.
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Rozporové konanie k pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z.z.

13.12.2010 sa uskutoční rozporové konanie k zásadným pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z. z.

Stanovisko ASŠŠZS k snahe zabrániť prijatiu legislatívnych opatrení na zrovnoprávnenie financovania:

Pri uplatňovaní práva na vzdelávanie Slovenská republika v súlade s 2. článkom Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru vytvorila pluralitný systém vzdelávania umožnením fungovania systému súkromných škôl a školských zariadení. Súčasne, podľa par. 3 Zákona 245/2008 Z.z. - Školského zákona je výchova a vzdelávanie v SR založená na princípe rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách rovnako ako v školách zriadených inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou („súkromných školách“).

Diferencovanie financovania vzdelávania a výchovy podľa typu jednotlivých zriaďovateľov ide proti samotnej podstate existencie pluralitného systému vzdelávania v zmysle európskych dohovorov. Zvýhodňovanie jedného typu zriaďovateľa a jednej skupiny detí, žiakov a účastníkov záujmového vzdelávania je priamou diskrimináciou ostatných. Precedens v tomto prípade môže viesť k snahám zvýhodňovať jeden typ zriaďovateľov aj v iných druhoch škôl a školských zariadení i v iných typoch služieb.

V tejto súvislosti je dôležitým aj Nález Ústavného súdu PL. ÚS 13/09-81 z 18. 5. 2010. Poslanci podaním na ústavnom súde žiadali preskúmať, či ustanovenia zákona o sociálnych službách, ktoré upravujú poskytovanie sociálnych služieb obcami a vyššími územnými celkami a ukladajú im zabezpečiť tieto služby prednostne a predovšetkým prostredníctvom vlastných zariadení, sú v súlade s Ústavou SR. Ústavný súd SR potvrdil, že takto formulované ustanovenia nie sú v súlade s Ústavou SR.


Celý materiál ASŠŠZS k rozporovému konaniu.< Späť