itretisektor | Rozporové konanie k pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z.z.

Rozporové konanie k pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z.z.

13.12.2010 sa uskutoční rozporové konanie k zásadným pripomienkam k návrhu novely NV 668/2004 Z. z.

Stanovisko ASŠŠZS k snahe zabrániť prijatiu legislatívnych opatrení na zrovnoprávnenie financovania:

Pri uplatňovaní práva na vzdelávanie Slovenská republika v súlade s 2. článkom Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru vytvorila pluralitný systém vzdelávania umožnením fungovania systému súkromných škôl a školských zariadení. Súčasne, podľa par. 3 Zákona 245/2008 Z.z. - Školského zákona je výchova a vzdelávanie v SR založená na princípe rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách rovnako ako v školách zriadených inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou („súkromných školách“).

Diferencovanie financovania vzdelávania a výchovy podľa typu jednotlivých zriaďovateľov ide proti samotnej podstate existencie pluralitného systému vzdelávania v zmysle európskych dohovorov. Zvýhodňovanie jedného typu zriaďovateľa a jednej skupiny detí, žiakov a účastníkov záujmového vzdelávania je priamou diskrimináciou ostatných. Precedens v tomto prípade môže viesť k snahám zvýhodňovať jeden typ zriaďovateľov aj v iných druhoch škôl a školských zariadení i v iných typoch služieb.

V tejto súvislosti je dôležitým aj Nález Ústavného súdu PL. ÚS 13/09-81 z 18. 5. 2010. Poslanci podaním na ústavnom súde žiadali preskúmať, či ustanovenia zákona o sociálnych službách, ktoré upravujú poskytovanie sociálnych služieb obcami a vyššími územnými celkami a ukladajú im zabezpečiť tieto služby prednostne a predovšetkým prostredníctvom vlastných zariadení, sú v súlade s Ústavou SR. Ústavný súd SR potvrdil, že takto formulované ustanovenia nie sú v súlade s Ústavou SR.


Celý materiál ASŠŠZS k rozporovému konaniu.< Späť