itretisektor | Škola

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Škola

Škola je vo všeobecnosti akékoľvek výchovno-vzdelávacie zariadenie, organizácia alebo inštitúcia.
Na Slovensku sa školy delia nasledovne:
a) materská škola,
b) základná škola,
c) gymnázium,
d) stredná odborná škola,
e) konzervatórium,
f) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
g) základná umelecká škola,
h) jazyková škola.


Právne predpisy:
Dôvodové správy (7)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (54)
Školská spoločnosť/škola: K povinnej pravidelnej kontrole detských ihrísk
Vytvorené:18. 04. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Do 1.4.2019 sa na bezpečnosť detských ihrísk a ich zariadení vzťahovala osobitná právna úprava, a to nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „Nariadenie“), ktoré odkazovalo na osobitné technické normy, ako napr. STN EN 1176 - 7, ktorá upravuje návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku detských ihrísk.

Školská spoločnosť: Odmeňovanie zahraničných vs. slovenských učiteľov
Vytvorené:13. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborný článok analyzuje zákonný postup pri odmeňovaní zahraničných a slovenských učiteľov. V mnohých školách sa stáva, že zahraniční učitelia dostávajú vyššiu odmenu ako slovenskí učitelia. Takýto spôsob odmeňovanie však nie je v súlade so zákonom.

Školská spoločnosť: Výberové konanie riaditeľa a jeho špecifické situácie
Vytvorené:30. 01. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušniríková
Zobraz celý text
V odbornom článku je podrobne zanalyzovaný postup pri vymenovaní riaditeľa školy a realizácia výberového konania na funkciu riaditeľa školy.
Školy/Školská spoločnosť: Podrobnejšie k podpore obedov pre deti zdarma
Vytvorené:22. 01. 2019
Autor:Mgr._Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Novelizácia zákona o dotáciách umožňuje poskytnúť dotáciu nie len pre žiakov zo sociálne slabších rodín ale pre všetkých žiakov materských škôl posledného ročníka a všetkých žiakov základných škôl. 

Školská spoločnosť: Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ
Vytvorené:18. 09. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli pár hodinám ich činnosti zriaďovať elokované pracoviská v priestoroch materských škôl, ktoré navštevujú. 

Školská spoločnosť: Možnosti odvolania pri neprijatí dieťaťa do materskej školy
Vytvorené:30. 08. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl o prijímaní detí do materskej školy sa, rovnako bez ohľadu na ich zriaďovateľa, nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Právna povaha zriaďovateľa je však kľúčová pre posúdenie možností zákonných zástupcov detí, ktoré neboli do materskej školy prijaté, podať voči tomuto rozhodnutiu riaditeľa istý druh opravného prostriedku. 

Školská spoločnosť: Právna subjektivita elokovaného pracoviska a súvisiace dopady
Vytvorené:11. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na dopady súvisiace s právnym režimom „transformácie“ – premeny elokovaného pracoviska školy a školského zariadenia na školu alebo školské zariadenie s účinnosťou od 1.9.2015.

Školská spoločnosť: Nález ÚSSR k povinnej účastí detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie
Vytvorené:27. 01. 2015
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zámerom tohto článku je poukázať na tie časti nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 24/2014-90, v rámci ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky poskytol výklad k štvrtej referendovej otázke, predmetom ktorej bolo posúdenie, či zúženie predmetu vzdelávania len na základe právneho úkonu rodiča alebo dieťaťa môže zasahovať do podstaty a zmyslu základného práva na vzdelanie. Zjednodušené povedané, predmetom štvrtej referendovej otázky je posúdenie, či rodič môže zabrániť vyučovaniu svojho dieťaťa v oblasti sexuálneho vzdelávania a eutanázie v rámci školského vzdelávacieho programu.

§ Školy: Úprava medzinárodného programu v školskej legislatíve
Vytvorené:24. 07. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Aká je právna úprava medzinárodného školského programu v slovenskej školskej legislatíve?
§ Školská spoločnosť: Podanie sťažnosti na školského inšpektora
Vytvorené:11. 07. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Článok rozoberá podmienky podania sťažnosti proti postupu školského inšpektora pri vykonávaní školskej inšpekcie.
§ Školy: Preskúmanie výberového konania na riaditeľa školy
Vytvorené:27. 06. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
V niektorých prípadoch sa uchádzači o funkciu riaditeľa škôl domnievajú, že výberové konanie neprebehlo v súlade so zákonom. V akom konaní môže súd preskúmať splnenie zákonných podmienok tohto výberového konania?
§ Školy: Odmietlo Vám Ministerstvo školstva vykonať zmenu v sieti?
Vytvorené:13. 06. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Aké má zriaďovateľ možnosti v prípade, že Ministerstvo školstva odmietlo vykonať zmenu v sieti, o ktorú žiadal?
§ Školská spoločnosť: Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl II.
Vytvorené:20. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.
§ Školská spoločnosť: Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl I.
Vytvorené:17. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.
§ Školská spoločnosť: Spájanie škôl
Vytvorené: 3. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
V záujme efektívneho využívania priestorov, personálneho zabezpečenia, finančných prostriedkov a skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení umožňuje spájanie škôl. 
§ Školská spoločnosť - Termíny zaradenia, zmien v sieti a povoľovanie ich výnimiek ministrom od 1.1.2013
Vytvorené:12. 02. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

S účinnosťou od 1.1.2013 došlo zmenám, ktoré sa týkajú povoľovania výnimiek v termínoch v prípade zmien v sieti a zaraďovania do siete.

§ Právna subjektivita súkromných škôl z pohľadu českej judikatúry a v nadväznosti na slovenskú legislatívu
Vytvorené: 1. 12. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Pre mnohé súkromné školy je problémom akési „zaradenie“ sa do spoločnosti z hľadiska postavenia v právnych vzťahoch. Súkromní zriaďovatelia ako aj tretie subjekty sa neraz zaoberajú skutočnosťou, či príslušná škola má alebo nemá právnu subjektivitu.

Poskytovanie stravných poukážok namiesto jedla v školskej jedálni
Vytvorené: 9. 08. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Je zamestnávateľ povinný poskytnúť učiteľom stravné poukážky, ak nie sú spokojní s jedlom v školskej jedálni prípadne ak majú špeciálnu diétu?

§ Školská spoločnosť - zvyšovanie kvalifikácie
Vytvorené:19. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Nevyhnutnou súčasťou úpravy pracovnoprávnych vzťahov v školskej sfére je aj zvýšenie kvalifikácie.

§ Školská spoločnosť: Zmena v sieti
Vytvorené:11. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Čo sa rozumie pod pojmom zmena v sieti a akým spôsobom ju uskutočniť?

§ K ne/platnosti odvolania riaditeľa školy na návrh Rady školy
Vytvorené: 2. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Aké sú predpoklady platnosti odvolania z funkcie riaditeľa na návrh Rady školy?

§ Mladiství na školách a ich trestná zodpovednosť
Vytvorené:20. 04. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

V dnešnej dobe sú pedagogickí zamestnanci čoraz častejšie ohrozovaní svojimi žiakmi, či už fyzicky alebo psychicky.

§ Práca nadčas a náhradné voľno zamestnancov škôl a školských zariadení
Vytvorené:27. 03. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Usmernenie k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

§ Rozhodnutie o zmene v sieti a opravný prostriedok
Vytvorené:16. 03. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Nie ste spokojní rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o Vašej žiadosti na zmenu v sieti?

Školská spoločnosť – oslobodenie škôl a školských zariadení od DPH
Vytvorené: 2. 03. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Výchovné a vzdelávacie služby ako i tovary sú za splnenia určitých podmienok v oslobodené od DPH.

§ Podpora spotreby mlieka na školách
Vytvorené: 4. 01. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Detailné spracovanie podmienok na získanie pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov a deti na školách.
§ Odstupné pre učiteľov po 1.9.2011
Vytvorené:29. 09. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Novela zákonníka práce účinná od 1. septembra 2011 sa dotkla aj inšitútu odstupného.
§ Zmeny vo vyhláške o stredných školách od 1.9.2011
Vytvorené:21. 09. 2011
Autor:Peter Bellas
Zobraz celý text

Prinášame najdôležitejšie zmeny vo vyhláške o stredných školách.

§ Zamestnanci a pracovná zmluva na dobu určitú od 1.9.2011
Vytvorené:19. 09. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Novela Zákonníka práce priniesla zmenu v podmienkach uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú.

§ Poskytnutie pracovného voľna učiteľovi od 1.9.2011
Vytvorené:13. 09. 2011
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Novela Zákonníka práce účinná od 1.9.2011 prináša zmeny aj v prípade poskytovania pracovného voľna. 
§ Zmeny vo vyhláške o základnej škole od 1.9.2011
Vytvorené: 5. 09. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Zmena vyhlášky bola vypracovaná v súlade so zámerom zvýšenia autonómnosti škôl.

§ Zodpovednosť školy za škodu voči žiakom školy
Vytvorené: 1. 06. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Školské úrazy sú neoddeliteľnou súčasťou vo vzťahu medzi školou, prípadne zriaďovateľom a žiakmi.

§ Vymenovanie a odvolanie riaditeľa školy
Vytvorené: 3. 05. 2011
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Odborný článok sa zaoberá možnosťami vymenovania a odvolávania riaditeľa školy zriaďovateľom školy 

§ Predpoklady výkonu funkcie zástupcu riaditeľa
Vytvorené:24. 03. 2011
Autor:JUDr. Peter Bellas
Zobraz celý text

Je v súlade s platnou legislatívou ak na súkromnej škole v pozícii zástupcu riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti bude nepedagogický zamestnanec?

§ Súkromné školy a verejné obstarávanie
Vytvorené:17. 03. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

V dnešnej dobe je transparentnosť a verejné obstarávanie jednou z najaktuálnejším tém, a to aj vo sfére školstva.

§ Súkromná materská škola a povinnosť vydať školský poriadok II.
Vytvorené:21. 02. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Ponúkame Vám druhú časť článku zaoberajúcu sa povinnosťou riaditeľa vydať školský poriadok.
§ Súkromná materská škola a povinnosť vydať školský poriadok I.
Vytvorené:18. 02. 2011
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Jednou zo zákonných povinností riaditeľa súkromnej materskej školy je vydanie školského poriadku.

§ Školská spoločnosť - dozor nad deťmi a žiakmi II.
Vytvorené:14. 02. 2011
Autor:PaeDr. Marta Žáčková
Zobraz celý text
Druhá časť článku týkajúca sa ďalších dôležitých informácií o vykonávaní dozoru na súkromných školách a školských zariadeniach.
§ Školská spoločnosť - dozor nad deťmi a žiakmi I.
Vytvorené:11. 02. 2011
Autor:PaeDr. Marta Žáčková
Zobraz celý text

Škola a školné zariadenie zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov.

§ Vylúčenie žiaka zo školy – Porovnanie a vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a slovenskej právnej úpravy
Vytvorené: 9. 02. 2011
Autor:Veronika Kosová
Zobraz celý text

Problematika porušovania školského poriadku zo strany žiakov je pomerne častým problémom škôl, preto uvádzame príklad z judikatúry Súdu, ktorý približuje ponímanie disciplinárnych postihov za porušenie školského poriadku, a zároveň uvádza, že tieto postihy sú rovnako dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu ako proces samotný.

§ Rozsudok o vylúčení žiaka a jeho záväznosť pre slovenské súdy
Vytvorené: 1. 02. 2011
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Vylúčenie žiaka zo školy nie je porušením práva na vzdelanie. Je tento rozsudok záväzný pre slovenské súkromné školy?

§ Školská spoločnosť - vylúčenie žiaka
Vytvorené:31. 01. 2011
Autor:Veronika Kosova
Zobraz celý text

Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva vylúčenie žiaka zo školy nie je porušením práva na vzdelanie.


§ Vznik právnej subjektivity materských škôl
Vytvorené:31. 01. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Mnohé školy majú záujem získať právnu subjektivitu, aby mohli v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene. Čo pojem právna subjektivita znamená a aký proces predchádza jej získaniu v prípade súkromných materských škôl?
§ Školská spoločnosť - Kontrola na školách I.
Vytvorené:31. 01. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Účelom kontroly škôl je zabezpečiť súlad skutočného stavu existencie, fungovania a činnosti škôl so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prvej časti dvojdielneho odborného článku rozoberáme kontrolu vykonávanú ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU. Druhá časť článku bude obsahovať dôležité informácie v prípade Inšpekcie práce a kontroly podľa zákona o službách zamestnanosti.
§ Investovať do vzdelania sa oplatí
Vytvorené:28. 01. 2011
Autor:Inštitút finančnej politiky
Zobraz celý text
Inštitút Finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky zverejnil analýzu týkajúcu sa súčasnej hodnoty investície do vzdelania z pohľadu jednotlivcov a štátu. Analýzu si môžete stiahnuť tu.
§ Odmeňovanie pedagogického zamestnanca v súkromnej materskej škole
Vytvorené:21. 01. 2011
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Aké sú mzdové nároky pedagogického zamestnanca v súkromnej materskej škole?

§ Školská spoločnosť - Kontrola na školách II.
Vytvorené:17. 12. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Pokračovanie odborného článku Kontrola na školách I.

§ Vybrané návrhy na zmenu školskej legislatívy v rámci národnej odbornej diskusie
Vytvorené:23. 11. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellas
Zobraz celý text
Školská spoločnosť spracovala odborné vyjadrenia zaslané v rámci verejnej diskusie o zmenách v školskej legislatíve. 
§ Asociácia súkromných škôl : Samosprávy chystajú školám najhorší rok
Vytvorené:21. 11. 2010
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení priniesla tlačovú správu ohľadom aktuálneho diania vo financovaní školských zariadení. 
§ Nové trendy v školskej legislatíve
Vytvorené:16. 11. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Centrálny portál prináša úvodný materiál o stave školskej legislatívy, ktorý sa stal podkladom pre verejnú diskusiu o zmenách v právnej úprave škôl a školských zariadení. 

§ Tok štatistických údajov a systém financovania súkromných škôl
Vytvorené:15. 11. 2010
Autor:JUDr. Mária Kostolná
Zobraz celý text

Systém financovania súkromných škôl sa uskutočňuje cestou poukazovania výnosov daní z príjmov fyzických osôb prostredníctvom štátneho rozpočtu obciam, ktoré tieto finančné prostriedky následne zasielajú zriaďovateľom.

§ Kontrola v školách a školských zariadeniach
Vytvorené: 4. 11. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellas
Zobraz celý text

Možnosti vykonávania kontroly v školách a školských zariadeniach

§ Dispozícia s nožom u žiaka školy
Vytvorené: 5. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Aký postup zvoliť v prípade, ak dôjde k nájdeniu noža u žiakov ako si ho ukazujú v škole? Je potrebné túto udalosť hlásiť polícií?

§ „Nedokonalosť“ školskej legislatívy
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Mária Kostolná
Zobraz celý text
Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.
Odborné stanoviská (23)
Školy: Príručka pre školského knihovníka
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:Slovenská pedagogická knižnica
Zobraz celý text
Školy: Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov
Zobraz celý text

Metodika Úradu na ochranu osobných údajov obsahuje všeobecné zásady o ochrane súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania.

Školská spoločnosť: Usmernenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov
Vytvorené: 4. 10. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Prinášame Vám usmernenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Školská spoločnosť: Usmernenie pre školy pri organizácii účelových cvičení
Vytvorené:19. 09. 2017
Autor:MŠVVŠ SR
Zobraz celý text

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyšpecifikovalo, s akými organizáciami môžu školy spolupracovať pri organizovaní účelových cvičení. Cieľom usmernenia je predísť situáciám, keď účelové cvičenia na školách realizovali organizácie, ktoré neboli odborne spôsobilé ich uskutočňovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Školská spoločnosť: Stanovisko GP SR k postaveniu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako chránenej osoby
Vytvorené:26. 01. 2017
Autor:Generálna prokuratúra SR
Zobraz celý text
Prinášame Vám stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo dňa 6. júna 2016 k postaveniu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako chránenej osoby. 
Školská spoločnosť: Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Vytvorené: 9. 06. 2016
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Cieľom vydania metodického pokynu je zjednotenie postupu riaditeľov škôl, školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a okresných úradov v sídle kraja v zmysle platnej legislatívy, ktorý predchádza prideľovaniu finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Školská spoločnosť: Stanovisko výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k zmenám školských zákonov
Vytvorené:28. 11. 2013
Autor:Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k zmenám školských zákonov
Zobraz celý text
Prinášame Vám stanovisko výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
§ Školská spoločnosť - Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a zaradenie do stupňa riadenia
Vytvorené:31. 01. 2013
Autor:Krajský školský úrad v Trenčíne
Zobraz celý text
Prinášame odpoveď Krajského školského úradu na otázku, do akého stupňa riadenia by mal byť zaradený riaditeľ škola bez právnej subjektivity.
§ Školská spoločnosť - Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o financovaní od 1.1.2013
Vytvorené:11. 12. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o financovaní.
§ Školská spoločnosť - Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013
Vytvorené:11. 12. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o štátnej správe v školstve.
§ Školská spoločnosť - Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013
Vytvorené:19. 11. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.
Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní od 1.1.2013
Vytvorené:14. 11. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Prinášame Vám informáciu o zmenách v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 
§ Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o financovaní škôl s účinnosťou od 1.1.2013
Vytvorené:14. 11. 2012
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text
Zmeny v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 1.1.2013.
§ Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013
Vytvorené:13. 11. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.
D Výchovné a vzdelávacie služby - oslobodenie od dane
Vytvorené: 2. 12. 2010
Autor:Bc. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text

Vysoká škola poskytujúca výchovné a vzdelávacie služby v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách, platiteľ dane, poskytne inej vysokej škole dočasne učiteľa. Cena služby bola stanovená vo výške mzdových nákladov. Je možné považovať túto službu za oslobodenú, nakoľko ide o vzdelávacie služby?

§ Obmedzenie výkonu inej zárobkovej činnosti vedúceho zamestnanca súkromnej školy
Vytvorené:15. 11. 2010
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Je možné aby riaditeľ jednej zo súkromných škôl, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom vykonával funkciu riaditeľa aj na inej súkromnej škole zriadenej tou istou právnickou osobou / zriaďovateľom?

§ Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia na školský rok 2010/2011
Vytvorené: 3. 10. 2010
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

§ Je škola, ktorá si dáva reklamu na billboard v anglickom jazyku povinná mať podľa jazykového zákona aj slovenský text.
Vytvorené: 1. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Toto stanovisko sa zaoberá otázkou, či je škola, ktorá si dáva reklamu na billboard v anglickom jazyku povinná podľa jazykového zákona mať aj slovenský text.

§ Vzťah štatutárneho orgánu, zástupcu riaditeľa školy a zriaďovateľa školy
Vytvorené:22. 01. 2006
Autor:Krajský školský úrad v Trenčíne
Zobraz celý text

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení vymedzuje v § 10 pôsobnosť krajských školských úradov. Ich pôsobnosť je síce zhodná so sídlami a s územnými obvodmi samosprávnych krajov, avšak každý školský úrad poskytuje v zmysle § 11 ods. 4 spomínaného zákona poradenskú činnosť, ktorá vychádza z platnej právnej legislatívy, tzn. každé stanovisko krajského školského úradu je v mnohých prípadoch určitou inšpiráciou pri aplikácii všeobecných právnych predpisov, aj napriek skutočnosti, že je vydané v rámci jeho územnej pôsobnosti.

Stanovisko, ktoré je použité v tomto dokumente bolo vydané Krajským školským úradom v Trenčíne a zaoberá sa problematikou vzájomného vzťahu zriaďovateľa, štatutárneho orgánu a riaditeľa školy.

Príklady z praxe (156)
Školská spoločnosť: Náhrada mzdy počas letných prázdnin
Vytvorené:26. 06. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Má pedagóg právo na náhradu mzdy za vyšetrenie u lekára, ktoré absolvuje počas letných prázdnin? 

Školská spoločnosť: Rozdielna výška dotácie pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov?
Vytvorené:12. 06. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Obec má v zmysle platnej legislatívy povinnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení výšku dotácie na mzdy a prevádzku, ktorú bude poskytovať zriaďovateľom niektorých druhov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Môže obec výšku tejto dotácie určiť pre jednotlivé školy a školské zariadenia rozdielne? Napríklad tak, že jedna zo súkromných materských škôl bude poberať vyššiu dotáciu ako ostatné súkromné materské školy na území obce?

Školská spoločnosť: Neotvorenie 1. ročníka ZŠ pre nízky počet žiakov
Vytvorené:12. 06. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Na zápis do prvého ročníka základnej školy zriadenej obcou prišlo len sedem žiakov. Môže riaditeľ tejto základnej školy rozhodnúť, že prvý ročník základnej školy sa v danom školskom roku neotvorí?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Príspevok na rekreáciu a detské podujatia
Vytvorené:27. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Je možné použiť rekreačné poukazy aj na aktivity, ktoré nie sú zotavovacími podujatiami (napr.: denné prímestské tábory, na ktorých deti nenocujú)?

Školská spoločnosť: Okruh subjektov povinných používať lapače tukov
Vytvorené:22. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?

Školská spoločnosť: Zloženie rady školy pre prípad spoločného školského obvodu
Vytvorené:15. 05. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy a susedná obec, v ktorej nie je zriadená nijaká základná škola, sa dohodli na spoločnom školskom obvode. Je v takom prípade povinne členom rady školy aj zástupca tej obce, ktorá nie je zriaďovateľom školy?

Školská spoločnosť: Účasť zriaďovateľa na výberovom konaní na riaditeľa školy
Vytvorené:29. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Možno zamedziť zástupcom zriaďovateľa zúčastniť sa na výberovom konaní na pozíciu riaditeľa školy a školského zariadenia?

Školská spoločnosť: Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky materskej školy
Vytvorené:13. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu subjektivitu? Výberového konania sa zúčastnila iba jediná uchádzačka o túto funkciu. 

Školská spoločnosť: Dotácia na mzdy a prevádzku školy vs. zákon o registri partnerov
Vytvorené: 7. 03. 2019
Autor:JUDr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Obec poskytuje súkromnej základnej umeleckej školy dotáciu na mzdy a prevádzku, ktorá za rok 2019 presiahne sumu 100.000€. Považuje sa dotácia za „finančné prostriedky“ alebo „plnenie, ktorého predmetom sú majetkové práva“ na účely ZRPVS? Bude mať škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora?

§ Školská spoločnosť: Spoločný školský obvod základnej školy
Vytvorené: 6. 03. 2019
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na zriadenie školského obvodu je potrebné všeobecne záväzné nariadenie obce. Môže obec bez súhlasu obcí, z ktorých deti navštevujú základnú školu zriadiť všeobecne záväzným nariadením školský obvod, kde zahrnie do svojho obvodu aj deti zo susedných obcí, ktoré navštevujú túto základnú školu? Alebo je potrebná na to dohoda / zmluva starostov o zriadení školského obvodu a na základe toho môže obec prijať všeobecne záväzné nariadenie?

Školská spoločnosť: Povinne zverejňované informácie na webovej stránke školy
Vytvorené: 6. 03. 2019
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké informácie je povinná zverejňovať na svojej webovej stránke súkromná škola?

Školská spoločnosť: Poslanecký prieskum v základnej škole?
Vytvorené:13. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je oprávnená časť poslancov bez vedomia obecného zastupiteľstva a poverenia vykonať tzv. poslanecký prieskum v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Je v takomto prípade oprávnený riaditeľ školy podávať akékoľvek informácie o chode školy?

Školská spoločnosť: Dodržanie počtu „nezamestnancov“ školy v rade školy
Vytvorené: 1. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Zriaďovateľ delegoval do rady školy vedúcu školskej jedálne, ktorá je zároveň poslankyňa zastupiteľstva. Nedochádza týmto k prekročeniu počtu nepedagogických pracovníkov v rade školy?

Školská spoločnosť: Kontrola použitia dotácie obce v ZUŠ
Vytvorené:17. 01. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Právnická osoba je zriaďovateľom súkromnej základne umeleckej školy na území obce a v zmysle príslušných právnych predpisov jej obec poskytuje dotáciu na mzdy a prevádzku. Podľa VZN obce podlieha táto dotácia finančnej kontrole podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Môže túto vykonávať hlavný kontrolór obce s odôvodnením, že mu toto právo vyplýva z jeho funkcie hlavného kontrolóra obce?


Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Konkurenčná doložka pre učiteľa?
Vytvorené:10. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je možné zakázať učiteľovi našej školy, aby po ukončení pracovného pomeru nemohol založiť vlastnú súkromnú školu?  

Školská spoločnosť: Odchod žiakov mimo školy cez prestávku
Vytvorené: 3. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je 30 minútová prestávka medzi dopoludňajším a odpoludňajším vyučovaním na strednej škole súčasťou vyučovania? Ak žiak počas tejto prestávky opustí školu, kto zaň nesie zodpovednosť?

Školská spoločnosť: Povinnosť súkromnej školy testovať pohybové predpoklady
Vytvorené:20. 09. 2018
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Má súkromná škola povinnosť poskytnúť Národnému športovému centru údaje k povinnému testovaniu pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov základných škôl?

Školská spoločnosť: Výkon rodičovských práv k dieťaťu po rozvode
Vytvorené:20. 09. 2018
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Aké práva majú rozvedení rodičia voči škole, ktorú navštevuje ich spoločné dieťa? Ako má škola komunikovať voči rozvedeným rodičom dieťaťa?

Školy: Doba čerpania náhradného voľna pedagogického zamestnanca
Vytvorené: 1. 08. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aká je zákonná doba na čerpania náhradného voľna u pedagogického zamestnanca?

Školská spoločnosť: Povinné očkovanie ako podmienka pre prijatie do školy
Vytvorené:25. 07. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Musia byť deti, ktoré sa hlásia do materskej školy, povinne zaočkované? Ak áno, aké očkovania musia mať?

Školská spoločnosť: Dotácie súkromnej ZUŠ
Vytvorené: 3. 07. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Od 01.09.2018 začne v našej obci pôsobiť súkromná základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie, pôsobiace v obci. Táto škola od obce požaduje od septembra dotáciu.
Je obec povinná dotovať túto súkromnú ZUŠ-ku už od 01.09.2018? 
Nevzniká táto povinnosť obci až od januára 2019, kedy sa ich existencia premietne do podielových daní podľa počtu detí k 15.9.2018?Školská spoločnosť: Vykazovanie počtu detí v materskej škole
Vytvorené:20. 06. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aké sú pravidlá pre vykazovanie počtu detí v materských školách? Môže materská škola postupovať podľa prevádzkového poriadku, ktorý schválila podľa starších predpisov?

Školská spoločnosť: Poverenie pedagogického zamestnanca vedením materskej školy
Vytvorené:13. 06. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Zriaďovateľ odvolal riaditeľku materskej školy. Môže zriaďovateľ poveriť iného pedagogického zamestnanca riadením materskej školy aj na dlhšie ako šesť mesiacov príp. opakovane? Aké kvalifikačné predpoklady musí tento poverený pedagogický zamestnanec spĺňať? Kedy musí byť vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa MŠ?

Školská spoločnosť: Povinný odpočinok detí v materskej škole
Vytvorené:14. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Rodičia našej materskej školy sa dožadujú, aby sme ich deti v predškolskom veku neukladali po obede spať ale vymysleli im iný program. Je možné ich požiadavkám vyhovieť alebo je našou povinnosťou uložiť deti spať?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: K určeniu práce nadčas učiteľov pri aktivitách mimo školy
Vytvorené: 9. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sme základná umelecká škola, ktorá so žiakmi absolvuje rôzne súťaže a aktivity mimo pracoviska. Keďže ide niekedy aj o viacdňové akcie, akým spôsobom vieme určiť, kedy ide o prácu nadčas?

Školská spoločnosť: Kvalifikačné predpoklady vedúcej školskej jedálne
Vytvorené:10. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Aké sú základné kritéria na funkciu vedúcej školskej jedálne? Je potrebné úplne stredné vzdelanie odborné vzdelanie alebo stačí výučný list v odbore kuchár/ka, plus dvojročný kurz na vedúcu kuchyne?

Školská spoločnosť: Súhlas obce pri zriadení súkromnej školy
Vytvorené:10. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je pri zriaďovaní súkromnej materskej školy zastupiteľstvo povinné vyjadriť súhlas s jej zriadením?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ
Vytvorené:21. 12. 2017
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.
Školská spoločnosť: Zaradenie súkromných jaslí do siete
Vytvorené:13. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sme súkromné jasle. Mesto nás odmieta zaradiť do siete s odôvodnením, že mestské jasle majú pokryté kapacity, preto súkromné jasle nepotrebujú. Môže nás mesto takto blokovať, pričom my prichádzame o dotácie štátu na deti do 2 rokov veku? 

Školská spoločnosť: Prijatie dieťaťa do školy na žiadosť jedného rodiča
Vytvorené:13. 12. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Môže materská škola prijať dieťa na základe žiadosti, ktorú podá len jeden z rodičov? 
Školská spoločnosť: Potvrdenie o návšteve školy rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa
Vytvorené: 6. 12. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Sme povinní vydať potvrdenie o návšteve materskej školy otcovi dieťaťa, pokiaľ máme vedomosť o tom, že rodičia spolu nežijú a dieťa je v osobnej starostlivosti matky ? Dieťa bolo prijaté do materskej školy len na základe žiadosti matky. 

Školská spoločnosť: Uznanie osvedčenia na účely kreditového príplatku
Vytvorené:15. 11. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Pedagogický zamestnanec nám predložil za účelom uznania kreditového príplatku osvedčenie na základe overenia profesijných kompetencií, ktoré mal vydané tohto roku. Máme takto získané osvedčenie zamestnancovi uznať? 

Školská spoločnosť: Záujmový útvar vedený iným ako pedagogickým zamestnancom?
Vytvorené: 8. 11. 2017
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Je možné, aby záujmový útvar v mimovyučovacom čase v priestoroch školy viedol aj niekto iný ako pedagogický zamestnanec školy? Kto zodpovedá za škodu alebo úraz, ktorý vznikne počas činnosti tohto krúžku?

Školská spoločnosť: Príkaz ostrihať dieťa vs. rozpor so zásadou rovnakého zaobchádzania
Vytvorené:13. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Môže riaditeľka materskej školy rozkázať, aby sme dali ostrihať syna, pretože chlapci nemajú mať dlhé vlasy? Vyhráža sa, že ho pre to vyhodí zo škôlky. Ako sa máme proti takémuto správaniu brániť?

Školská spoločnosť: Poverenie riadenia školy externým pedagogickým zamestnancom
Vytvorené: 6. 10. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Môže byť riadením školy dočasne poverený zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom danej školy (externý pedagogický zamestnanec)?

Školská spoločnosť: Výkon činností uvádzajúceho odborného zamestnanca počas materskej dovolenky
Vytvorené:27. 09. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Súkromná škola chce prijať školského psychológa na zastupovanie psychologičky, ktorá odišla na materskú dovolenku. Činnosť uvádzajúceho odborného zamestnanca chce vykonávať naša pôvodná psychologička ktorá je na materskej dovolenke. Akou formou s ňou uzavrieť zmluvu? Ako má byť odmeňovaná?

§ Školská spoločnosť: Povinnosť registrácie školy do registra partnerov verejného sektora?
Vytvorené: 2. 08. 2017
Autor:Matej Trnavský
Zobraz celý text

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako zriaďovateľ materskej školy je zaregistrovaná do registra partnerov verejného sektora z dôvodu dotácie z eurofondov EÚ na dostavbu nových priestorov MŠ. Zriaďovateľ prenajíma všetkým svojim školám priestory pre činnosť. Školy dostávajú dotácie prostredníctvom zriaďovateľa. Musia sa okrem zriaďovateľa zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora aj jeho tri školy?


§ Školská spoločnosť: Neakceptovanie kandidáta na riaditeľa školy zriaďovateľom
Vytvorené: 2. 08. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aký je postup v prípade, že zriaďovateľ (starosta) neakceptuje školskou radou navrhnutého kandidáta na post riaditeľa školy?

Školská spoločnosť: Náhle prerušenie prevádzky materskej školy
Vytvorené:27. 07. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Kedy je riaditeľ materskej škôlky oprávnený zavrieť škôlku? Môže si určiť podmienky ako napr. ak klesne počet detí pod stanovenú hranicu? Môže zavrieť škôlku zo dňa na deň alebo musí dopredu informovať rodičov? Ide o materskú školu, ktorej zriaďovateľ nie je zriaďovateľom nijakej inej materskej školy.

§ Školská spoločnosť: Predaj školských rovnošiat zriaďovateľom školy
Vytvorené:27. 07. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zriaďovateľ školy, ktorým je obchodná spoločnosť, doteraz predával všetkým žiakom školskú rovnošatu, pričom ju predával s malým ziskom, keďže robí aj inú podnikateľskú činnosť. Predaj rovnošiat bol výlučne pre potreby školy. Môže predávať žiakom školskú rovnošatu aj po tom ako má činnosť - predaj tovaru vymazanú z obchodného registra?


Školská spoločnosť: Dostatočne určité vymedzenie predmetu nájmu
Vytvorené:27. 07. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

V základnej škole obce prenajímame niektoré triedy súkromnému školskému subjektu. Triedy sa každoročne menia, čím sa mení výmera prenajímaných priestorov. Je možné schváliť pri prenájme len sadzbu nájmu za 1 m2 bez uvedenia presnej plochy výmery prenajímaných priestorov (len všeobecným uvedením, že ide o priestory základnej školy)? 

Školská spoločnosť: Pracovné voľno zamestnanca pri kontinuálnom vzdelávaní
Vytvorené:19. 07. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Zamestnanec sa prihlásil na kontinuálne (kreditové) vzdelávanie a na vykonanie prvej alebo druhej atestácie, ktoré nebolo v pláne kontinuálneho vzdelávania, resp. riaditeľ s ním nesúhlasí. Patrí alebo nepatrí tomuto zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 5 dní podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.317/2009 Z.z.? 
Školská spoločnosť: Nesplnenie podmienok výberového konania na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy
Vytvorené:29. 06. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto ako zriaďovateľ MŠ vypísalo výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy. V zmysle platných predpisov sú kvalifikačné požiadavky a ďalšie požiadavky okrem iných: absolvovanie študijného odboru alebo vzdelávacieho programu, prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma), minimálne 5 rokov pedagogickej praxe. Uchádzači majú do stanoveného termínu predložiť požadované doklady. Čo v prípade, ak uchádzač nemá absolvovanú prvú (atestáciu) kvalifikačnú skúšku do dňa výberového konania?

Školská spoločnosť: Podmienky pre vydanie školského poriadku
Vytvorené:23. 06. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku? Aký obsah má mať školský poriadok?

Školská spoločnosť: Má súkromná umelecká škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak jej obec poskytuje dotáciu na rekonštrukciu?
Vytvorené:21. 06. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Má byť  súkromná umelecká škola s právnou subjektivitou, ktorej sa poskytuje dotácia na rekonštrukciu zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak spĺňa limit uvedený v zákone?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Podmienky pre priznanie osobného platu pre zamestnanca
Vytvorené: 6. 06. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Aké sú podmienky pre priznanie osobného platu podľa § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. pri pedagogických zamestnancoch školy? Je to na rozhodnutí vedúceho pedagogického zamestnanca? Čo sú vlastne ,,osobitne významné pracovné činnosti alebo mimoriadne náročné pracovné úlohy"? Aké sú riziká poskytnutia osobného platu pre zamestnanca?

Školská spoločnosť: Podnikanie riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy
Vytvorené:11. 04. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Som vedúcim pedagogickým zamestnancom – riaditeľom a zároveň štatutárnym orgánom súkromnej základnej umeleckej školy. Môžem podnikať?

§ Školská spoločnosť: Mzdové údaje zamestnancov školy ako podmienka poskytnutia dotácie?
Vytvorené:16. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže obec požadovať od súkromnej základnej umeleckej školy mzdové údaje jednotlivých zamestnancov za účelom poskytnutia dotácie?

Školská spoločnosť: Financovanie mimoškolských aktivít detí obcou
Vytvorené: 4. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Akou formou môže obec financovať mimoškolské aktivity jednotlivcov (detí), ak navštevujú centrum voľného času, základnú umeleckú školu, jazdecké kluby a podobne?

Je možné financovanie jednotlivca iba na základe potvrdenia z daného zariadenia alebo akou zákonnou formou možno podporovať tieto aktivity?

Školská spoločnosť: „Vypožičanie“ zamestnancov školy
Vytvorené:20. 12. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je možné pedagogického zamestnanca, ktorý bude mať úväzok vo výške 100% v základnej škole, vypožičať do gymnázia? Zriaďovateľom jednotlivých súkromných škôl je jeden subjekt. Učiteľ by mal reálne 70% úväzku v základnej škole a zvyšných 30% by si odpracoval v gymnáziu s tým, že medzi školami by bola uzatvorená zmluva o výpožičke zamestnanca.

§ Školská spoločnosť: Dotácie pre spojenú školu
Vytvorené:20. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Ako sa zmení výška dotácie ak sa tri samostatné súkromné školy (materská, základná, gymnázium) zriadené tým istým zriaďovateľom, zlúčia do jednej spojenej súkromnej školy?

Školská spoločnosť: Škola bez subjektivity a konanie starostu z pozície zamestnávateľa
Vytvorené:12. 12. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže dať obec ako zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity písomné upozornenie za neuspokojivé plnenie pracovných úloh učiteľkám na základe sťažnosti rodiča, kedy existujú len tvrdenia detí voči tvrdeniam učiteľky?

§ Školská spoločnosť: Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky
Vytvorené: 5. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je riaditeľ základnej školy s právnou subjektivitou povinný mať od 01.01.2017 zriadený prístup do elektronickej schránky?

Školská spoločnosť: Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku
Vytvorené:29. 11. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako máme riešiť situáciu, keď sa rodič dožaduje, aby jeho sa jeho dieťa (žiak oslobodený od predmetu telesná výchova) zúčastnilo na lyžiarskom kurze, ktorý poriada škola. Kto bude zodpovedný za prípadný úraz žiaka?

§ Školská spoločnosť/Zamestnávanie:Odhlasovanie a prihlasovanie opätovne zvolenej riaditeľky
Vytvorené:25. 11. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Riaditeľka materskej školy má zmluvu na dobu neurčitú doteraz 11 rokov. Po piatich rokoch bolo výberové konanie, opäť ju zvolili. Kontrola zo sociálnej poisťovne trvala na tom, že v sociálnej poisťovni ju v deň ukončenia volebného obdobia musia odhlásiť a hneď na druhý deň, keď je vymenovaná za riaditeľku opäť prihlásiť. Je požiadavka Sociálnej poisťovne opodstatnená?
§ Školská spoločnosť: Uhradenie pokuty z prostriedkov štátneho rozpočtu?
Vytvorené:10. 11. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže škola zriadená obcou uhradiť pokutu uloženú Úradom pre verejné obstarávanie z prostriedkov zo štátneho rozpočtu? Je možné túto pokutu zosobniť riaditeľovi školy?

§ Školská spoločnosť: Majetkové priznanie zástupcu riaditeľa školy
Vytvorené: 7. 10. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Vzťahuje sa povinnosť podať majetkové priznanie aj na zástupcu riaditeľa súkromnej školy – neziskovej organizácie?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Prijatie učiteľky bez splnenia kvalifikačného predpokladu
Vytvorené: 7. 09. 2016
Autor:Mgr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu - učiteľka v materskej škole uchádzačku, ktorá zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch, avšak po skončení štúdia (ktoré začala) ich bude v budúcnosti spĺňať?

Školská spoločnosť: Použitie príjmov z príspevkov uhradených podľa VZN
Vytvorené:22. 08. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto má vydané VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V tomto VZN však nie je určené použitie ani rozúčtovanie týchto vybraných finančných prostriedkov. Kto rozhoduje o použití týchto vybraných finančných prostriedkov, prípadne ktoré všeobecne právne predpisy určujú ich použitie?

Školská spoločnosť: Poskytnutie dotácie základnej škole
Vytvorené:18. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže byť poskytnutá dotácia zo strany obce na výtvarný krúžok, ktorý je zriadený na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec?
Neinvestičné fondy/Školská spoločnosť: Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia
Vytvorené:22. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže neinvestičný fond byť zriaďovateľom súkromnej školy?

Školská spoločnosť: Postup pri skončení výkonu funkcie riaditeľa
Vytvorené:22. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Som riaditeľom materskej školy (bez právnej subjektivity). Funkčné obdobie mi končí v decembri 2016, pričom som však dal výpoveď ku dňu 31.7.2016. Aký bude ďalší postup zo strany obce ako zriaďovateľa, nakoľko mám menovací dekrét a aj nárok na časť dovolenky v roku 2016.

Je potrebné ešte doložiť doklad o tom, že sa vzdávam svojej funkcie k uvedenému dátumu? 

Môže zriaďovateľ poveriť vedením materskej škôlky učiteľku na celý školský rok 2016/2017 alebo iba do dátumu výberového konania (december 2016)?

§ Školská spoločnosť: Počítanie hlasov pri voľbe rady školy
Vytvorené:31. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Ako treba chápať nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov pri voľbe členov rady školy rodičmi detí? Každý z rodičov dieťaťa má samostatný hlas?

§ Školská spoločnosť/Cirkevná spoločnosť: Povinnosť cirkevnej školy zverejňovať zmluvy
Vytvorené:16. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Má škola zriadená cirkvou povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv? Vzťahuje sa na túto školu Zákon o finančnej kontrole a audite?

Školská spoločnosť: Povinnosti materskej školy pri chorobnosti detí
Vytvorené: 9. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako máme postupovať v materskej škôlke, ak nám rodičia donesú dieťa, ktoré má ešte mierne prejavy choroby napr. nádchu či kašeľ, aby nám nemohli byť uložené sankcie úradom verejného zdravotníctva?

§ Školská spoločnosť: Odklad atestácie u vedúceho pedagogického zamestnanca
Vytvorené:24. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako má zriaďovateľ postupovať od 01.01.2017 v pracovnoprávnom vzťahu týkajúceho sa vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca, ktorý bol vymenovaný do funkcie vedúceho zamestnanca pred 31.12.2016 a bol u neho uplatnený postup podľa § 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ak si zamestnanec do termínu 31.12.2016 nevykoná 1. atestáciu?

 

§ Školská spoločnosť: Právomoc na vydanie smernice školy
Vytvorené:24. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Kto vydáva smernicu o prevádzkovaní auta v základnej škole s právnou subjektivitou?

 

§ Školská spoločnosť: Monitorovanie priestorov školy kamerovým systémom
Vytvorené:17. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže škola umiestniť kamery v spoločných priestoroch školy (jedáleň, chodby) a v triedach pri vyučovaní? Potrebuje na to súhlas od rodičov detí?

Školská spoločnosť: Skrátené štúdium strednej školy
Vytvorené: 3. 02. 2016
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je možné skrátené štúdium na strednej škole organizovať aj bez zaradenia do siete alebo je potrebné, aby zriaďovateľ strednej školy požiadal o zmenu v sieti škôl? Aké vysvedčenie sa vydáva v skrátenom štúdiu? Musí žiak v skrátenom štúdiu študovať v dennej forme alebo je možná aj externá forma štúdia? Aké pravidlá musí škola dodržať pri prijímaní na štúdium na strednej škole?

Školská spoločnosť: Školy a povinnosti podľa nového zákona o odpadoch
Vytvorené:27. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná nezisková škola, ktorá nemá vlastnú jedáleň. Výdaj stravy nám zabezpečuje iná firma. Máme na základe nového zákona o odpade evidenčné a ohlasovacie povinnosti na nakladanie s odpadmi? 

Školská spoločnosť: K zaúčtovaniu príspevkov od rodičov na aktivity detí
Vytvorené:27. 01. 2016
Autor:Ing. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text

Sme súkromná materská škola. Od rodičov vyberáme peniaze na aktivity detí, napr. lyžiarsky zájazd, výlety, exkurzie a podobne. V tomto prípade peniažky vyberieme a akciu zaplatíme v mene rodičov. Sme povinní premietnuť príjem týchto prostriedkov od rodičov v účtovníctve materskej školy a následne výdaj prostriedkov za akciu?

Školská spoločnosť: K použitiu mzdového normatívu na riešenie havarijného stavu
Vytvorené:11. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Škola dostáva normatív na mzdy a na prevádzku cca v pomere 85% a 15%. Musíme sa tohto pomeru striktne držať, ak prevádzka je v havarijnom stave a pomer je vyčerpaný ale v mzdovej časti je dostatok peňazí na pokrytie prevádzky? Ako postupovať v tomto prípade?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Prestávka na odpočinok a jedenie
Vytvorené:16. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

Školská spoločnosť: Schvaľovanie organizačného poriadku obcou
Vytvorené:24. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou (základná škola) sama schvaľovať svoj organizačný poriadok alebo je potrebné, aby ho schvaľovalo mestské zastupiteľstvo? 
Školská spoločnosť: Použitie nevyčerpanej časti dotácie na mzdy zamestnancov
Vytvorené: 9. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná materská škola, ktorá v roku 2014 získala z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dotáciu označenú ako bežné výdavky a bežné transfery. Nakoľko sme časť tejto dotácie nevyčerpali do 31.12.2014, presunuli sme si jej čerpanie do 31.3.2015. Môžeme zvyšok tejto dotácie použiť na osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy za mesiac január až marec 2015? 

Školská spoločnosť/Dane: Transferové oceňovanie zriaďovateľa a jeho škôl
Vytvorené:27. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musí mať zriaďovateľ (podnikateľ, v pôsobnosti ktorého sú viaceré súkromné školy, stanovené vo vzťahu k týmto školám transferové oceňovanie (transferové ceny)? 

Školská spoločnosť/Dane: Poplatok za odpad v škole
Vytvorené:22. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je možné vyrubiť základnej škole poplatok za komunálny odpad aj za žiakov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a dochádzajú do školy z okolitých obcí?

Školská spoločnosť: K možnosti presunu finančných prostriedkov z prevádzkových na osobné náklady
Vytvorené:20. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú pevne stanovené percentuálne podiely na osobné a prevádzkové náklady. Môže zriaďovateľ školy nejakým spôsobom presunúť finančné prostriedky z prevádzkových na osobné náklady alebo naopak? Ak áno, za akých okolností sa to dá urobiť?

Školská spoločnosť: Kompetencia zriaďovateľa presúvať dotácie obce/VÚC na mzdy a prevádzku
Vytvorené:20. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže zriaďovateľ viacerých súkromných škôl a školských zariadení, ktoré sú financované z prostriedkov miest a obcí presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými organizačnými zložkami?

Školská spoločnosť: Použitie príspevku zriaďovateľa cirkevnej školy
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme ako cirkevná škola použiť príspevok od zriaďovateľa aj na mzdy alebo len na rozvoj školy, tak ako sa to uvádza v zákone? 

Školská spoločnosť/Verejné obstarávanie: Finančné limity v obstarávaní do účinnosti novely
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Na našej škole chceme poskytnúť službu zahraničného lektora pre žiakov školy, ktorého služby sme obstarávali prostredníctvom verejného obstarávania. Môžeme ho zaplatiť z verejných zdrojov a prekročiť sumu 1000 eur alebo, keď táto zmluva bola dohodnutá pred novelou, musíme dodržať aj limit do 1000 EUR bez DPH? 

Školská spoločnosť: Zodpovednosť za detí na lyžiarskom svahu
Vytvorené: 6. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Organizujeme lyžiarsky výcvik, na ktorý si objednávame aj inštruktora. Kto je v takomto prípade zodpovedný za deti na svahu?

Školská spoločnosť: Interné smernice materskej školy
Vytvorené:29. 09. 2015
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Aké všetky povinné i nepovinné interné smernice by mala mať vypracované materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec?

Školská spoločnosť/Dane: Predaj školských uniforiem rodičom
Vytvorené:18. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná materská škola, ktorá zabezpečila deťom školské uniformy nákupom a následne sme v tej istej sume za uniformu vybrali peniaze od rodičov.

Je predaj školských uniforiem zdaňovanou činnosťou? Sme povinní použiť pri predaji uniforiem a prijatí platby od rodičov v hotovosti použiť registračnú pokladnicu?

Školská spoločnosť: Zabezpečenie vybavenosti školy ako príspevok zriaďovateľa
Vytvorené:18. 09. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako platca DPH zriadila súkromnú základnú školu. Čo je myslené pod pojmom „príspevky od zriaďovateľa“ a ako sa účtujú z pohľadu zriaďovateľa a aj z pohľadu súkromnej základnej školy? Mohol by sa považovať za príspevok zriaďovateľa aj zabezpečenie vybavenosti školy? Ak áno, mohol by si v tom prípade zriaďovateľ uplatňovať DPH na vstupe z týchto nákladov?

Školská spoločnosť/Granty: Zverejnenie zmluvy o grante v Centrálnom registri zmlúv
Vytvorené:10. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je súkromná škola povinná registrovať finančnú zmluvu, ktorou obdržala grant Erasmus v centrálnom registri zmlúv?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie? 

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Práca nadčas a pohotovosť učiteľov na školskom výlete
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako máme správne postupovať pri počítaní rozsahu práce nadčas v súvislosti s aktivitami organizovanými mimo súkromnej školy (napr. lyžiarsky kurz, škola v prírode a pod.).? Čo sa považuje za prácu nadčas a čo sa považuje za pohotovosť? Ako odmeňovať pohotovosť? 

Dane/Školská spoločnosť: K oslobodeniu odborného učilišťa od platenia dane z príjmu
Vytvorené:14. 07. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Stredné odborné učilište je príspevkovou organizáciou. Má v prenájme stredisko praktického vyučovania, kde sa vykonáva odborný výcvik žiakov profesie kaderník, pričom poskytujú platené služby zákazníkom. Nejde o podnikateľskú činnosť ale o hlavnú činnosť uvedenú v zriaďovacej listine školy. Výnosy z uvedenej činnosti sú súčasťou rozpočtu školy. Sú uvedené príjmy oslobodené od dane a príspevková organizácia nemá povinnosť podať daňové priznanie? 

Školská spoločnosť: Zastupovanie riaditeľa počas materskej a rodičovskej dovolenky
Vytvorené:14. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže byť zastupovaním riaditeľky počas materskej a rodičovskej dovolenky poverená aj iná osoba ako riaditeľ na zastupovanie? Ide nám o to, že túto osobu nechceme vymenovať za riaditeľku ani za zastupujúcu riaditeľku. Musí potom takáto osoba spĺňať všetky kvalifikačné požiadavky na riaditeľa školy?

Školská spoločnosť: Súhlas obce so zriadením elokovaného pracoviska
Vytvorené: 6. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy vo svojej žiadosti o súhlasné stanovisko so zriadením ekolokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy neuviedol žiadne konkrétne údaje o elokovanom pracovisku (t.j. sídlo elokovaného pracoviska, učebné odbory, predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, doklad o zabezpečení priestorov).

Môže obec vydať nesúhlasné stanovisko so zriadením elokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá má sídlo mimo obce? Ak áno, tak za akých podmienok? 

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Podnikanie „bežného“ zamestnanca popri výkone práce vo verejnom záujme
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Môže zamestnankyňa centra voľného času (vychovávateľka) okrem výkonu práce vo verejnom záujme mať aj živnosť (podniká v kaderníctve)? Nejedná sa o vedúceho zamestnanca.
Dane/Školská spoločnosť: Poskytovanie stravovania ako služba oslobodená od DPH
Vytvorené:22. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná základná škola, ktorú zriadila právnická osoba v súlade so školskou legislatívou. Zriaďovateľ má zriadil aj súkromnú materskú školu a súkromné gymnázium. Súčasťou súkromnej základnej školy je školská jedáleň, ktorá poskytuje stravu okrem svojich žiakov a zamestnancov aj žiakom a zamestnancom materskej školy a gymnázia. Je príjem získaný zo stravy poskytovanej všetkým trom súkromným školám oslobodený od DPH, a zároveň sú tieto výnosy z poskytovania stravy pre materskú školu a gymnázium oslobodené od dani z príjmov? Súkromná škola neposkytuje stravu materskej škole a gymnáziu za účelom dosahovania zisku.

Školská spoločnosť/Štátne dotácie: Prijatie a vedenie dotácií na osobitnom účte
Vytvorené:22. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná škola, ktorá dostáva dotáciu od obcí a iných orgánov štátnej správy. Musíme tieto dotácie viesť na osobitnom účte. U nás býva zvykom, že peniaze chodia na účet zriaďovateľa a ten ich potom zašle škole. Aký je najvhodnejší spôsob prijatia dotácií a následne ich vedenie? 

Školská spoločnosť: Postup školy pri zistení požitia alkoholu u žiaka
Vytvorené: 2. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Učiteľ má pred nástupom na exkurziu podozrenie, že žiak požil alkohol. Ako má učiteľ v tomto prípade správne postupovať? Ktorý zákon upravuje postupy riešenia tohto problému? Môžu žiaci odmietnuť dychovú skúšku? Môžu ich učitelia vyradiť z exkurzie? Ak ho škola z akcie vylúči, kto znáša finančné dôsledky (napr. žiak zaplatil za lyžiarsky kurz). Kto je zodpovedný za prípadný úraz žiaka?

A ako postupovať v prípade, že učiteľ má podozrenie na požitie inej návykovej látky? 

Školská spoločnosť: Pomer osobných nákladov a prevádzkových nákladov v cirkevných a súkromných školách
Vytvorené:28. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je záväzný pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom určený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri výpočte normatívov na rok 2015 aj pre cirkevné školy a súkromné školy?  

Školská spoločnosť: Odvolanie riaditeľa školy z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
Vytvorené:27. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Riaditeľ základnej školy závažne porušil v rámci výkonu svojej funkcie viaceré právne predpisy. Akým spôsobom môžeme ako zriaďovateľ školy (obec) odvolať tohto riaditeľa, tak aby sme predišli prípadnému súdnemu sporu? Musíme do tohto procesu zapojiť aj Radu školy? Čo v prípade, ak rada školy nebude s odvolaním súhlasiť?
Neziskovky všeobecne/Školská spoločnosť: Posudzovanie zhody zariadení detských ihrísk v súlade s technickými normami
Vytvorené:21. 04. 2015
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme materské centrum, ktoré má vo svojom areáli detské ihrisko postavené pred 30-timi rokmi. Je možné naďalej prevádzkovať toto ihrisko, aj napriek tomu, že už je rozpore so súčasnými normami platnými pre ihriská? 

Školská spoločnosť: Organizačný poriadok školy
Vytvorené:31. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec je zriaďovateľom jednej základnej školy a dvoch materských škôl bez právnej subjektivity. Má mať vypracovaný organizačný poriadok, kde sú zahrnuté aj tieto školy alebo majú mať školy vypracovaný vlastný organizačný poriadok?

Školská spoločnosť: K odvolaniu riaditeľky materskej školy z dôvodu nesplnenia podmienky funkčného vzdelávania
Vytvorené:24. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V roku 2014 sme mali výberové konanie na pozíciu riaditeľky materskej školy. Riaditeľka materskej školy v súčasnej dobe už nespĺňa vzdelanie a nemá záujem si ho i doplniť. Môžeme v takomto prípade vyhlásiť nové výberové konanie a písomne to oznámiť terajšej riaditeľke?

Školská spoločnosť: Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a vyplácanie nadčasov pri súčasnom poberaní príplatku za riadenie
Vytvorené:16. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Je riaditeľ školy bez právnej subjektivity štatutárnym orgánom a môžu mu byť vyplácané nadčasy, ak berie príplatok za riadenie?
Školská spoločnosť: Učiteľka poverená riadením a príplatok za riadenie?
Vytvorené:16. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Učiteľka materskej školy je poverená na výkon funkcie riaditeľky. Má poverená učiteľka vykonávajúca funkciu riaditeľky nárok na príplatok za riadenie? Po skončení poverenia a následne výberového konania má nová riaditeľka nárok na príplatok za riadenie alebo príplatok za zastupovanie? 
Školská spoločnosť: Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy a cirkevné školy
Vytvorené:19. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z. ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG) záväzná aj pre cirkevné školy? Aká je jej aplikácia v praxi? Je potrebné všetky náklady rozúčtovať podľa zložiek (energia) alebo percentuálne podľa počtu detí ?

Školská spoločnosť: Sprístupnenie informácií o plate zamestnancov školy obecnému zastupiteľstvu
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Obec je zriaďovateľom základnej školy, ktorá nemá právnu subjektivitu. Môžu poslanci obecného zastupiteľstva byť v takomto prípade informovaní o platoch jednotlivých zamestnancov základnej školy? Môže sa táto problematika prerokovať aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva? Nie je to predmetom ochrany osobných údajov?

Školská spoločnosť: Platový dekrét počas dočasnej pracovnej neschopnosti
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V materskej škole je riaditeľka na dlhodobej PN a následne ide na materskú dovolenku. Je potrebné meniť platový dekrét zamestnancovi, ktorý je na dlhodobej PN a nie sú mu vyplácané príplatky?

 

Školská spoločnosť: K opätovnému menovaniu odvolaného riaditeľa školy
Vytvorené:15. 01. 2015
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Do výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy sa prihlásil uchádzač – bývalý riaditeľ, ktorý bol odvolaný z tejto funkcie na základe §3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu. Musí zriaďovateľ po úspešnom výberovom konaní znovu vymenovať odvolaného riaditeľa do tejto funkcie alebo sa na zriaďovateľa vzťahuje výnimka, kedy nie je zviazaný návrhom rady školy? 

Školská spoločnosť: Právny účinok ustanovení Školského zákona po vyhlásení neúčinnosti Ústavným súdom
Vytvorené:12. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Ako máme postupovať pri výklade ustanovení školského zákona, ohľadne ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyjadril nesúlad dňa 22.10.2014?
Školská spoločnosť: K dojednaniu pracovného pomeru riaditeľa školy
Vytvorené: 7. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môžeme s riaditeľom obecnej školy dohodnúť v pracovnej zmluve pracovný pomer na dobu určitú v trvaní 5 rokov?
§ Školská spoločnosť: Súkromná škola ako povinná osoba podľa Info zákona?
Vytvorené:22. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je súkromná škola povinná zverejňovať informácie v zmysle Info zákona?  


Školská spoločnosť: Pracovnoprávne nároky nepedagogických zamestnancov školy
Vytvorené:16. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Majú nárok na 37,5 hod. pracovný čas a o 1 týždeň vyššiu výmeru dovolenky aj technicko-hospodárski zamestnanci cirkevnej školy alebo tento nárok majú len pedagogickí a odborní zamestnanci školy. Vzťahuje sa zároveň na technicko-hospodárskych zamestnancov cirkevnej školy vyššia kolektívna zmluva?

Školská spoločnosť: Evidencia dochádzky riaditeľa ZŠ starostom obce
Vytvorené:15. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže starosta obce požadovať od riaditeľa školy, ktorej zriaďovateľom je obec, predkladanie evidencie svojej dochádzky pravidelne na každý mesiac?
Školská spoločnosť: Súbeh výkonu funkcie starostu a vychovávateľa v ZŠ
Vytvorené:15. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže starostka obce s úväzkom 75% súčasne pracovať ako vychovávateľka na ZŠ na 50% úväzok?

Školská spoločnosť: Upratovacie práce v materskej škole
Vytvorené:11. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zmenilo sa niečo v tom ako treba v školách určiť rozsah upratovacích prác alebo je potrebné dodržiavať Metodicky pokyn Ministerstva školstva SR, ktorý vymedzuje orientačné normatívy spotreby upratovacích prác v školách a v školských zariadeniach. Je to len odporúčaní alebo ide o právny predpis, ktorý musia školy dodržiavať?
Školská spoločnosť: Použitie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl
Vytvorené: 2. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže sa vyplatiť odmena z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl pre všetkých učiteľov, ktorí sa o tieto deti starajú, nakoľko sa počas dňa striedajú alebo to môžeme vyplatiť len triednemu učiteľovi?

Zamestnávanie / Školská spoločnosť: Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


Školská spoločnosť: Riaditeľ školy a vyplatené nadhodnotené práce pre školu
Vytvorené:12. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Otázka:

Ako hlavný kontrolór som zistila nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v ZŠ zriadenej obcou. Išlo o opravu schodov, kde predpokladaná hodnota bola riaditeľom stanovená na 6.000,- € a v takej hodnote bola aj cenová ponuka od zhotoviteľa diela. V skutočnosti vyfakturoval 5.000,- €. Dali sme vypracovať iné cenové ponuky a tie boli v hodnote 1.700,- €. Znalec ohodnotil práce na 1.500,- €. Môže obecné zastupiteľstvo vyžadovať od riaditeľa ZŠ vrátenie rozdielu medzi znaleckým posudkom a vyfakturovanou sumou?

Školská spoločnosť: Forma zriadenia obecnej materskej školy
Vytvorené:12. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Možno obecnú škôlku zriadiť ako rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Účasť riaditeľa školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako pracovný čas?
Vytvorené: 4. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Pokiaľ riaditeľ školy dostane oficiálnu pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môže mať započítanú túto účasť do svojho pracovného času?

Školy/Cirkevná spoločnosť: Povinnosť overovania účtovnej závierky školy zaradenej v sieti audítorom
Vytvorené:22. 10. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je cirkevná škola, ktorá je zaradená v sieti a ktorej zriaďovateľom je rehoľa, povinná overiť svoju účtovnú závierku audítorom podľa Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby?

Školská spoločnosť: Vykonávanie podnikateľskej činnosti riaditeľom súkromnej školy
Vytvorené:29. 09. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Môže riaditeľ súkromnej školy vykonávať podnikateľskú činnosť?

Školská spoločnosť/Združenia: Rodičovské združenie
Vytvorené:17. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zrušili základnú školu, zostala iba materská škôlka, zaujímalo by ma, či si musíme dať registrovať naše nové rodičovské združenie, kde a ako sa to robí, či nám stačí viesť si iba zošit na naše príjmy a výdaje, a či v prípade nezaregistrovania sa môžeme vlastne prijímať sponzorské dary.

Školská spoločnosť: Odvolanie zástupcu riaditeľa školy povereným riaditeľom
Vytvorené:11. 08. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Mesto je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou. Po odchode riaditeľa školy do starobného dôchodku vykonáva túto funkciu riaditeľka, poverená zriaďovateľom na výkon funkcie do doby obsadenia miesta riaditeľa riadnym výberovým konaním. Poverená riaditeľka po nástupe do funkcie zistila, že zástupkyňa riaditeľa menovaná predchádzajúcim riaditeľom na dobu neurčitú, je dlhodobo práceneschopná a táto práceneschopnosť bude trvať aj v budúcom období.

V prípade potreby zastupovania poverenej riaditeľky nie je teda vyriešený skutočný výkon činností, ktorú má vykonávať zástupca riaditeľa . Poverená riaditeľka sa obrátila na zriaďovateľa s otázkou, či je možné, aby túto zástupkyňu z jej funkcie odvolala aj počas trvania jej práceneschopnosti a za zástupcu/zástupkyňu menovala inú osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady.

D Školská spoločnosť/Občianske združenia: Materská škôlka a daň z príjmu zo školného
Vytvorené: 5. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Občianske združenie je zriaďovateľom súkromnej materskej školy bez právnej subjektivity. Poskytuje vzdelávanie detí v predškolskom veku. Za túto službu vyberá od rodičov poplatky. Je príjem z týchto poplatkov oslobodený od dane z príjmov, keďže sa týka hlavnej činnosti združenia (vzdelávanie) alebo nie?

Školská spoločnosť: Nahlásenie nesprávneho počtu žiakov zriaďovateľom
Vytvorené:21. 07. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Aká sankcia hrozí zriaďovateľovi za nahlásenie nesprávneho počtu žiakov?

Školská spoločnosť: Rozhodnutie o prijatí žiaka na súkromnú školu
Vytvorené:30. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné aby bolo rozhodnutie o prijatí žiaka na súkromnú školu niečím limitované – konkrétne účinnosťou zmluvy o vzdelávaní?

Školská spoločnosť: Financovanie škôl a školských zariadení súkromného zriaďovateľa obcou
Vytvorené:20. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je obec povinná mať vypracované všeobecne záväzné nariadenie o financovaní škôl a školských zariadení a následne uzavrieť so súkromnými zriaďovateľmi zmluvy o poskytovaní dotácii?

Čo nastane ak obec nemá uvedené všeobecne záväzné nariadenie ani zmluvy o poskytovaní dotácii a peniaze súkromným zriaďovateľom poskytuje, pričom dochádza každý mesiac k rôznej výške dotácie?

Školská spoločnosť: Monitorovanie priestorov škôl a školských zariadení
Vytvorené:13. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Umožňuje právny poriadok Slovenskej republiky zaviesť monitorovanie priestorov školy alebo školského zariadenia prostredníctvo kamerového systému?

Školská spoločnosť: Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa školy
Vytvorené: 9. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aká je povinná doba zverejnenia informácie o konaní výberového konania na miesto riaditeľa školy v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie pred dátumom doručenia ponúk uchádzačom?

§ Školská spoločnosť: Záväznosť návrhu Rady školy na kandidáta riaditeľa
Vytvorené: 2. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Musí zriaďovateľ cirkevnej alebo súkromnej školy vyhovieť návrhu Rady školy vymenovať do funkcie riaditeľa, ktorého hlasovaním zvolila? V akých prípadoch môže byť proti jeho vymenovaniu?

§ Školská spoločnosť: Súdny prieskum rozhodnutia alebo postupu rady školy
Vytvorené: 2. 06. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Môže byť rozhodnutie alebo postup rady školy predmetom súdneho prieskumu?

§ Školská spoločnosť: Menovanie nového riaditeľa školy počas súdneho konania s odvolaným riaditeľom?
Vytvorené:19. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Môže zriaďovateľ vypísať výberové konanie na miesto riaditeľa školy v čase prebiehajúceho súdneho sporu s odvolaným riaditeľom školy?
§ Školská spoločnosť: Prijatie dieťaťa do materskej školy
Vytvorené: 5. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Umožňuje slovenský právny poriadok vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy len na 1 školský rok?
§ Školská spoločnosť: Možnosť prijatia žiaka osemročného gymnázia na inú strednú školu
Vytvorené:15. 04. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Riaditeľ osemročného gymnázia, v ktorom moja dcéra momentálne navštevuje 4. ročník tvrdí, že dcéra si nemôže podať prihlášku na bilingválne gymnázium. Odôvodňuje to tým, že už raz dcéra prihlášku na strednú školu podala, a teda druhýkrát sa na strednú školu nemôže hlásiť. Môže si dcéra napriek tomu podať prihlášku na bilingválne gymnázium?


Školská spoločnosť: Finančné prostriedky pre zriaďovateľa súkromnej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Vytvorené: 3. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže samospráva prideliť zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami menej ako 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? 

§ Školská spoločnosť: Financovanie centier voľného času nezriadených na území obce
Vytvorené:24. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Centrum voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v susednej obci sa obrátilo na túto prostredníctvom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie jeho činnosti. Zriaďovateľ predložil aj menný zoznam žiakov s trvalým pobytom na území tejto obce s uvedením krúžkov, ktoré žiaci navštevujú. Je obec povinná poskytnúť finančné prostriedky?

§ Školská spoločnosť: Súkromné školy a verejné obstarávanie
Vytvorené:14. 02. 2014
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Je súkromné školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie a ktoré má právnu subjektivitu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní povinné vykonávať verejné obstarávanie na účtovnícke služby alebo si môže vybrať firmu, ktorá jej bude poskytovať tieto služby bez verejného obstarávania?

§ Školská spoločnosť: Zaradenie pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania
Vytvorené: 3. 12. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ materskej školy sme prijali osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské štúdium nepedagogického smeru. Zároveň tento zamestnanec nemá pedagogickú prax. V súčasnosti navštevuje pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Je potrebné zaradiť tohto zamestnanca do adaptačného vzdelávania?

Patrí tomuto zamestnancovi príplatok začínajúceho učiteľa? 

§ Školská spoločnosť: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v súkromných školách
Vytvorené:24. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Týka sa 5% zvýšenie platov aj pedagogických zamestnancov v súkromných školách, ktoré odmeňujú podľa vnútorného mzdového predpisu (Zákonníka práce)?

Školská spoločnosť: Povinnosť vykonávať export údajov do Rezortného informačného systému (RIS)
Vytvorené: 9. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Sme súkromné školské zariadenie. Bol nám doručený email z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v ktorom nás žiadajú vykonať export pre Rezortný informačný systém (RIS). Týka sa nás táto povinnosť?

§ Školská spoločnosť: Uloženie racionalizačného opatrenia Ministerstvom školstva
Vytvorené: 8. 08. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Sme súkromná škola a Ministerstvo školstva nám uložilo opatrenie zlučovať triedy s nízkym počtom žiakov. Je na to oprávnené?
§ Školská spoločnosť: Zverejňovanie správy o výsledku kontroly obcou
Vytvorené:26. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Je obec oprávnená zverejniť správu o výsledku kontroly so všetkými údajmi na svojom webovom sídle v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo?
§ Školy: Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a stupeň riadenia
Vytvorené:28. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Som riaditeľkou materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou základnej školy. Zaujímalo by ma do akého stupňa riadenia mám byť zaradená.

Školská spoločnosť: Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a stupeň riadenia
Vytvorené:27. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Som riaditeľkou materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou základnej školy. Zaujímalo by ma do akého stupňa riadenia mám byť zaradená.

§ Školská spoločnosť: Riadiaci príplatok v dekréte učiteľa
Vytvorené:14. 03. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Ako správne uvádzať výšku riadiaceho príplatku v dekréte učiteľa? Je povinnosťou zamestnávateľa uvádzať na platový dekrét výšku riadiaceho príplatku aj v percentách? 
Školská spoločnosť: Školský internát a pracovný úväzok zamestnanca
Vytvorené:12. 03. 2013
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Máme 68 študentov na stredoškolskom internáte. Máme 2 pedagogických pracovníkov, 1 nepedagogického. Môžeme 1 pedagogického zamestnanca zamestnať na úväzok len vo výške 75% a druhého na 100% ?

Školská spoločnosť: Začínajúce učiteľky v materskej škole bez praxe - adaptačné vzdelávanie
Vytvorené:25. 02. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Musia začínajúce učiteľky bez praxe v materskej škole prejsť adaptačným vzdelávaním v prípade ak v súčasnosti pracujú v materskej škole, ale prax majú absolvovanú len v špeciálnej škole? 

§ Školská spoločnosť - započítanie výkonu pracovnej činnosti
Vytvorené: 2. 10. 2012
Autor:Mgr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Musí zamestnávateľ započítať do odbornej praxe aj prax, ktorú získal nepedagogický zamestnanec počas štúdia?

§ Školská spoločnosť: Zníženie úväzku učiteľa a pracovnoprávna úprava
Vytvorené:11. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

V aplikačnej praxi v školskej sfére dochádza často k zmene pracovného času učiteľov bez zmeny pracovnej zmluvy, čo je z pracovnoprávneho hľadiska nesprávny postup.

§ Rozhodnutie o zmene v sieti a opravný prostriedok
Vytvorené:11. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
V mnohých prípadoch nie sú školy spokojné s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zmene v sieti v zmysle Zákona o štátnej správe v školstve a samospráve. Aj napriek tomu, že Zákon o štátnej správe v školstve nešpecifikuje náležitosti tohto rozhodnutia ako i predpoklady podania opravného prostriedku, školy a školské zariadenia majú vo všeobecnosti právo na preskúmanie týchto rozhodnutí.
§ Odklad povinnej školskej dochádzky
Vytvorené:18. 03. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Môže rodič na základe vlastného uváženia rozhodovať o odklade povinnej školskej dochádzky, respektíve rozhodovať o jeho zotrvaní v súkromnej materskej škole, a to aj v prípade že školský rok už začal?
§ Škola a jej prechod na právnu subjektivitu
Vytvorené:26. 11. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ja ako súkromný zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity by som mal záujem o získanie právnej subjektivity materskej školy. Je to možné? Akým spôsobom? Čo všetko je spojené s týmto procesom?

§ Poradné orgány na súkromnej strednej škole
Vytvorené:24. 11. 2010
Autor:Krajský školský úrad v Bratislave
Zobraz celý text

Aké poradné orgány musia byť povinne vytvorené na súkromnej strednej škole.

§ Právna úprava plnenia školskej dochádzky v školách mimo územia SR
Vytvorené: 8. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

U žiaka, ktorého kmeňovou školou je škola na území Slovenskej republiky chce na základe žiadosti zákonného zástupcu plniť školskú dochádzku na škole mimo územia Slovenskej republiky. Je limitovaná dĺžka plnenia takejto osobitnej formy plnenia školskej dochádzky? Môže zákonný zástupca požiadať o plnenie školskej dochádzky na škole v Nemecku o ďalšie dva roky?

§ Súkromný zriaďovateľ školy má záujem vymenovať za riaditeľa osobu, ktorá je zároveň štatutárnym orgánom
Vytvorené: 5. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Súkromný zriaďovateľ školy (právnická osoba) má záujem obsadiť do funkcie riaditeľa tejto školy osobu, ktorá je zároveň štatutárnym orgánom zriaďovateľa. Je takýto postup zákonný? Vzťahuje sa na príslušnú osobu nejaké obmedzenie?

§ Postup pri zaradení školy do siete škôl
Vytvorené:29. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Zákon o štátnej správe v školstve presne určuje podmienky zaradenia školy do siete škôl a školských zariadení.

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Súhlas odborovej organizácie s určením pracovného času
Vytvorené:26. 09. 2010
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová
Zobraz celý text

Autor odpovedá na otázku, či predseda odborového orgánu je oprávnený odmietať z určitého dôvodu podpísanie pracovného poriadku.

Súdne rozhodnutia (68)
Najvyšší súd SR z 15.08.2017 - Vláda v postavení správneho orgánu pri určovaní súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy na území SR
Vytvorené: 9. 07. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Krajský súd zastavil konanie z dôvodu nedostatku svojej právomoci. Žalobca sa domáhal preskúmania rozhodnutia Vlády SR, ktorá neudelila súhlas súkromnej vysokej škole na svoju činnosť. Krajský súd v odôvodnení rozhodnutia skonštatoval, že vláda nie je orgánom verejnej správy, z čoho vyvodil, že napadnuté rozhodnutie nie je rozhodnutím orgánu verejnej správy o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy a nepodlieha preto súdnemu prieskumu, preto podľa názoru krajského súdu nemôže podliehať súdnemu prieskumu. Žalobca podal voči rozhodnutiu krajského súdu odvolanie. Najvyšší súd zrušil rozhodnutie krajského súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Krajský súd Žilina z 24.04.2018 - K neplatnosti odvolania riaditeľa z funkcie z dôvodu neuvedenia dátumu v rozhodnutí, ku ktorému má byť z funkcie odvolaný
Vytvorené:23. 04. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Predmetom sporu je posúdenie otázky neplatnosti odvolania žalobcu z funkcie riaditeľa školy z dôvodu, že v rozhodnutí nie je uvedený dátum, ku ktorému by mal byť z funkcie odvolaný. 
Súdny dvor Európskej únie z 11.03.2015 - K zákonnosti dohody o obmedzení dĺžky pracovného pomeru učiteľa
Vytvorené:10. 04. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Silvana Oberto a Barbara O’Leary sú učiteľky na čiastočný úväzok v Europäische Schule München, ktoré vykonávajú túto funkciu prvá od roku 1998 a druhá od roku 2003. Ich učiteľské pracovné zmluvy podpísané riaditeľom tejto školy boli uzavreté na dobu určitú, a to jeden rok. Posledné z ich postupne uzatváraných zmlúv z 13. júla 2010 sa vzťahovali na obdobie od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2011.

Silvana Oberto a Barbara O’Leary napadli dvoma žalobami podanými na Arbeitsgericht München (Pracovný súd v Mníchove) obmedzenie svojich pracovných zmlúv na dobu jedného roka. Na Arbeitsgericht München tvrdili, že nemecké súdy mali právomoc rozhodnúť o platnosti časového obmedzenia ich pracovných pomerov. Medzitýmnym rozsudkom Arbeitsgericht München napriek námietke neprípustnosti vznesenej Europäische Schule München vyhlásil tieto žaloby za prípustné.

Krajský súd Trnava z 06.06.2018 - K zodpovednosti školy a školského zariadenia za škodu pri úraze dieťaťa alebo žiaka
Vytvorené:26. 03. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom konania na súde prvej inštancie je nárok žalobkyne voči žalovanej na náhradu škody na zdraví za školský úraz. 

Najvyšší súd SR z 24.09.2015 - Odmietnutie primeraných úprav pre dieťa so zdravotným znevýhodneným je formou diskriminácie
Vytvorené:19. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa žalobou domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie riaditeľa základnej školy s materskou školou ( žalovaného), ktorý ako prvostupňový správny orgán rozhodol o neprijatí žalobkyne ako dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami na základné vzdelávanie do prvého ročníka školy. Krajský súd žalobu zamietol. V odôvodnení skonštatoval, že bolo dostatočným spôsobom preukázané, že základná škola s materskou školou nemá adekvátne personálne a materiálno-technické podmienky pre prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami vyplývajúcimi z jeho zdravotného znevýhodnenia tak, ako tieto podmienky upravuje štátny vzdelávací program. V prípade, ak osobitostiam a podmienkam na výchovu a vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vzhľadom na jeho druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, budú lepšie vyhovovať špecifické materiálne a personálne zabezpečenie v rámci základnej špeciálnej školy, je príslušnou spádovou školou v mieste trvalého bydliska špeciálna škola. Proti rozsudku žalobkyňa podala včas odvolanie. Najvyšší súd rozsudok krajského súdu mení tak, že rozhodnutie žalovaného ako aj riaditeľa základnej školy s materskou školou zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie.

Súdny dvor Európskej únie z 11.09.2007 - K odpočtu školného zo zdaniteľného príjmu
Vytvorené:27. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Vo svojej žalobe Komisia tvrdí, že systém stanovený v § 10 ods. 1 bode 9 EStG, ktorý obmedzuje možnosť odpočtu školného zo zdaniteľného príjmu na školné spojené so školskou dochádzkou v určitých nemeckých školách, vedie k výhodnejšej daňovej situácii pre dotknutých daňovníkov, pretože spôsobuje zníženie zdaniteľného príjmu, a teda zníženie ich daňového zaťaženia. Školné, ktoré umožňuje daňové zvýhodnenie, je to, ktoré je platené náhradným školským zariadeniam nahrádzajúcim verejnú školu existujúcu alebo stanovenú pre dotknutú spolkovú krajinu, ktoré sú schválené štátom alebo povolené právom tejto spolkovej krajiny a doplňujúcim školám, ktoré sú nemeckými školskými zariadeniami odlišnými od náhradných škôl, a musia byť uznané krajinskými právnymi predpismi ako doplňujúce školy verejného vzdelávania.

Žaloba Komisie sa zakladá na tvrdení, že obmedzenie možnosti odpočtu školného zo základu dane na platby školného spojené so školskou dochádzkou v určitých nemeckých školách nie je zlučiteľné s právnou úpravou Spoločenstva. Toto obmedzenie je jednak v rozpore s právom voľného pohybu pracovníkov a slobodou usadiť sa (prvá časť prvého žalobného dôvodu), ako aj so všeobecným právom voľného pohybu nemeckých občanov a občanov Únie (druhá časť prvého žalobného dôvodu). Podľa Komisie uvedené obmedzenie takisto porušuje právo na slobodné poskytovanie služieb súkromných škôl nachádzajúcich sa v inom členskom štáte a právo dotknutých rodičov, ktorí majú bydlisko v Nemecku (druhý žalobný dôvod). Napokon toto obmedzenie neodôvodneným spôsobom porušuje slobodu usadiť sa súkromných škôl nachádzajúcich sa v inom členskom štáte (tretí žalobný dôvod).

Súdny dvor Európskej únie z 02.02.2012 - K akceptácii učiteľskej praxe získanej v zahraničí
Vytvorené:13. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Niektorí učitelia počas svojho pridelenia alebo vyslania Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska nemajú prístup k výhodnejším platovým triedam (najmä tým, ktoré sú známe ako „threshold pay“, „excellent teacher system“ alebo „advanced skills teachers“), ďalším príplatkom (akými sú napríklad „teaching and learning responsibility payments“), ako ani k postupu v zamestnaní v rámci existujúcich platových tried, ktoré sa uplatňujú na učiteľov zamestnaných na štátnych školách v Anglicku a vo Walese.

Komisia sa svojou žalobou domáha, aby Súdny dvor rozhodol podľa článku 26 dohovoru na jednej strane o výklade článku 12 ods. 4 písm. a) poslednej vety tohto dohovoru a na druhej strane o tom, či Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide osobitne o učiteľov pridelených Anglickom a Walesom do európskych škôl, toto ustanovenie správne uplatňuje a plní si tak povinnosti, ktoré mu vyplývajú z toho ustanovenia, ako aj z článku 25 ods. 1 toho istého dohovoru.

Krajský súd Trnava z 29.11.2017 - K organizačnej zmene školy ako predpoklad pre výpoveď z dôvodu nadbytočnosti
Vytvorené:22. 01. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že medzi žalovaným ako zamestnávateľom a žalobkyňou ako zamestnancom platne vznikol pracovný pomer založený pracovnou zmluvou, s dohodnutým druhom práce stredoškolský učiteľ - výchovnovzdelávacia činnosť, s aprobačnými predmetmi žalobkyne telesná výchova a biológia. Žalobkyni bola doručená písomná výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP s poukazom na Príkaz riaditeľky - Zmena organizačnej štruktúry školy, pričom ako dôvod výpovede sa uvádza zmena organizačnej štruktúry z dôvodu efektívnosti využitia finančných prostriedkov a racionálnejšieho využitia pracovníkov, s tým, že žalobkyňa sa vzhľadom na klesajúci počet žiakov v triedach a návrat pedagogického zamestnanca z materskej dovolenky stáva nadbytočnou. Podľa výpovede sa mal pracovný pomer žalobkyne skončiť uplynutím výpovednej doby. V Oznámení o rozhodnutí zamestnávateľa o znížení stavu pedagogických zamestnancov bolo žalobkyni oznámené, že z dôvodu efektívnosti využitia pracovníkov v súlade s § 5 ods. 2 písm. f) a g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve prichádza na Príkaz riaditeľa k zmene v organizačnej štruktúre školy, žalobkyňa sa stáva nadbytočnou a žalovaný nemá možnosť ju ďalej zamestnávať v pracovnom pomere, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, ani nemá pre ňu inú vhodnú prácu. Žalobkyňa listom oznámila žalovanému, že skončenie pracovného pomeru výpoveďou považuje za neplatné a trvá na ďalšom zamestnávaní.

Súdny dvor Európskej únie z 20.09.2018 - K znevýhodňovaniu pracovníkov na dobu určitú
Vytvorené:10. 10. 2018
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Medzi pani Chiara Motterová a na druhej strane Autonómnou provinciou Trento, Taliansko bolo sporné vyčíslenie počtu jej odpracovaných rokov v okamihu uzavretia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú s touto provinciou.

Pani Motterová bola prijatá do zamestnania provinciou Trento na základe zmluvy na dobu určitú ako stredoškolskú učiteľku na jeden školský rok. Neskôr nepretržite pokračovala vo výkone tejto činnosti na základe siedmich ďalších po sebe nasledujúcich zmlúv, z ktorých každá bola uzavretá na dobu určitú zodpovedajúcu školskému roku. Následne do 8 rokoch začala vykopávať prácu na dobu neurčitú (od roku 2011). Do stáleho služobného pomeru bola vymenovaná 1. septembra 2012.

V rámci prijatia novej legislatívy Provinciou Trento a pri zaradení pani Motterovej do platovej triedy neboli v plnom rozsahu zohľadnené roky odpracované pred uzavretím zmluvy na dobu neurčitú v rámci výkonu tých istých úloh na základe ôsmich po sebe nasledujúcich zmlúv na dobu určitú uzavretých na školské roky 2003/2004 až 2010/2011 (v zmysle legislatívy provincie Trento sa pracovná zmluva na dobu určitú zohľadňuje v celom rozsahu iba do hranice štyroch rokov a nad touto hranicou sa zohľadňuje do výšky dvoch tretí).

Pani Motterova namietala, že nezohľadnením jej odpracovaných rokov na dobu určitú bola porušená doložka 4 rámcovej dohody.

Vnútroštátny súd pýta, či okolnosť, že zamestnanci na dobu určitú nie sú úspešnými uchádzačmi vo výberovom konaní na obsadenie miest vo verejnej službe, môže opodstatniť rozdielne zaobchádzanie v ich neprospech. Pani Motterova mala za to, že pri výkone tej istej práce na dobu určitú alebo dobu neurčitú ide o porovnateľné situácie, pri ktorých neexistujú objektívne dôvody na rozdielne zaobchádzanie.

Vnútroštátny súd sa rozhodol konanie vo veci samej prerušiť a položil Súdnemu dvoru otázku, či je talianske právo, ktoré v článku 485 legislatívneho dekrétu č. 297 zo 16. apríla 1994 stanovuje zostupný vzorec zohľadnenia rokov odpracovaných na základe zmlúv na dobu určitú s cieľom predísť obrátenej diskriminácii voči úspešným uchádzačom výberového konania vo verejnej službe, v súlade s doložkou 4 rámcovej dohody.

Krajský súd Košice z 23.05.2012 - Právo na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku z dôvodu uzatvorenia školy
Vytvorené: 6. 06. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobkyňa podala žalobu proti rozhodnutiu sociálnej poisťovne, ktorá zamietla jej nárok na ošetrovného z dôvodu zatvorenia školy rozhodnutím príslušného správneho orgánu z dôvodu letných prázdnin. Krajský súd žalobu ako nedôvodnú zamietol s odôvodnením, že v prípade žalobkyne podmienky pre priznanie ošetrovného splnené neboli, pretože v danom prípade škola, ktorú dieťa navštevovalo nebola uzavretá rozhodnutím príslušného orgánu. Obdobie školských prázdnin nie je

možné považovať za obdobie, kedy je škola uzavretá rozhodnutím príslušného orgánu.

 

Najvyšší súd SR z 06.06.2017 - Odvolanie z funkcie riaditeľa školy ako právny vzťah v oblasti pracovného práva
Vytvorené:23. 05. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že zamestnávateľ obec okamžite skončil pracovný pomer s navrhovateľkou podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b/ zákona č. 311/2001 Z. z. (ďalej len „zákonník práce") pre závažné porušenie pracovnej disciplíny, a to písomným jednostranným úkonom (odvolací dekrét), pričom uviedol, že neplatnosť skončenia pracovného pomeru okamžitým skončením môže zamestnanec podľa ustanovenia § 77 zákonníka práce uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Krajský súd dospel k záveru, že z tvrdení navrhovateľky, ako ani z administratívneho spisu nevyplýva, že by bola navrhovateľka využila prostriedok podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre (ďalej len „zákon č. 153/2001 Z. z.") na dosiahnutie nápravy nečinnosti odporcu podaním podnetu príslušnej prokuratúre. Na argumentáciu navrhovateľky, že využila všetky opravné prostriedky navrhované v uznesení krajského súdu reagoval tak, že sťažnosť nemožno považovať za riadny opravný prostriedok podľa správneho poriadku. Ďalej konštatoval nejasnosť návrhu, nakoľko podľa ustanovenia § 250b ods. 2 a 3 O.s.p. súd môže uložiť správnemu orgánu povinnosť doručiť účastníkovi správne rozhodnutie len v tom prípade, ak od vydania rozhodnutia, ktoré nebolo navrhovateľke doručené, neuplynula lehota troch rokov. Podľa súdu bol v danom prípade odvolací dekrét vydaný dňa 06.03.2012, pričom navrhovateľka podala návrh na začatie konania dňa 14.09.2015, t.j. v deň, kedy odstránila vady návrhu doručením splnomocnenia udeleného advokátke a tým vyslovil presvedčenie, že navrhovateľka nedodržala lehotu na podanie návrhu.

Krajský súd Košice z 25.11.2014 - K nároku na určenie triednictva
Vytvorené:21. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

V školskom roku pracovali v škole len 4 učiteľky so vzdelaním pre I. stupeň základnej školy, no triedu žalobkyne prevzala ako triedna učiteľka iná učiteľka, ktorá má aprobáciu predmetov pre II. stupeň základných škôl a v jej predchádzajúcej triede vyučovala len jednuhodinu týždenne. Triednictvo sa v škole určovalo každý školský rok pred jeho začiatkom s pravidlom, že triedna učiteľka na I. stupni vykonávala toto triednictvo v tej istej triede od prvého až po štvrtý ročník. Riaditeľka školy v rámci svojej právomoci a pracovnej náplne zodpovedá za riadenie a organizáciu školy. V zmysle platných právnych predpisov triedneho učiteľa pre každú triedu na školský rok určuje riaditeľ. Nakoľko žalobkyňa nedostala triednictvo pre svoju triedu, snažila sa nárokovať si na náhradu škody. Žalobkyňa pozíciu triedneho učiteľa však nemá vyhradenú.

Krajský súd Banská Bystrica z 17.09.2014 - Neospravedlnená absencia vs. školské prázdniny
Vytvorené:10. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľ pracoval na pozícií asistenta učiteľa na základnej škole. Počas školských prázdnin sa cez pracovné dni nedostavil do práce bez akéhokoľvek ospravedlnenia zamestnávateľovi, hoci v uvedených dňoch nemal schválené čerpanie dovolenky. Zamestnávateľ takéto konanie považoval za závažné porušenie pracovnej disciplíny, na základe čoho využil svoje právo na okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom. Navrhovateľ však s okamžitým skončením pracovného pomeru nesúhlasil s odôvodnením, že v uvedenom čase prebiehali školské prázdniny. 

Najvyšší súd SR z 18.09.2012 - K povinnosti odôvodnenia návrhu na odvolanie riaditeľa z funkcie
Vytvorené:27. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Riaditeľ školského zariadenia porušil zákonné povinnosti tak, že neukončil podnikateľskú činnosť do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Rada školy podala návrh na odvolanie z funkcie riaditeľa. Riaditeľ mal za to, že návrh rady školy nebol odôvodnený a s jeho dôvodmi nebol oboznámený, pričom sa rokovania zúčastnila aj bývalá členka, ktorej v tom čase už členstvo v rade školy zaniklo. Z týchto dôvodov bol presvedčený, že návrh na odvolanie nebol vykonaný zákonným spôsobom a domáhal sa preskúmania rozhodnutia.

Krajský súd Prešov z 24.11.2016 - Predpoklady na zrušenie funkcie zástupcu riaditeľa školy
Vytvorené:12. 07. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom okresný súd určil, že skončenie pracovného pomeru žalobkyne, na základe výpovede žalovaného z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písmeno b) Zákonníka práce je neplatné a pracovný pomer trvá. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa sa žalobou podanou na súde prvej inštancie domáhala, aby súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia súdu prvej inštancie. Svoju žalobu odôvodnil tým, že pracovný pomer vznikol na základe pracovnej zmluvy na dohodnutý druh práce - učiteľka s tým, že menovaním bola menovaná na funkciu zástupkyne riaditeľa žalovaného. Dňa 30.6.2016 žalobkyňa so žalovaným uzavrela dohodu o zmene pracovnej zmluvy, kde sa zmenil obsah zmluvy v bode 2 s tým, že žalobkyňa konštatovala, že pracovný vzťah trvá, pretože Nariadenie vlády č. 422/2009 Z. z. určuje funkciu zástupcu riaditeľa školy pri počte tried 8-14, čo škola spĺňa, a preto zamestnávateľ nemohol rozhodnutím č. 21/2015 svojvoľne zrušiť pracovné miesto zástupcu riaditeľa dané nariadením vlády. Navyše rozhodnutie č. 21/2015 nie je podľa žalobkyne v súlade s § 32 zákona č. 317/2009 Z. z..

Krajský súd Žilina z 16.06.2016 - Ku kvalifikačným predpokladom pre majstrov odbornej výchovy
Vytvorené:21. 06. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom konania bolo doplatenie rozdielu na mzde žalobcu a na odstupnom z dôvodu jeho nesprávneho zaradenia do platovej triedy. Bolo preukázané, že žalobca nedisponuje vzdelaním v didaktike odborného výcviku, ktorá tvorí spolu s pedagogikou a psychológiou pedagogickú spôsobilosť vyžadovanú na pracovnú pozíciu - majstra odbornej výchovy. Pritom posúdenie, či žalobca prestal alebo neprestal spĺňať kvalifikačné predpoklady na vyučovanie elektrotechnických predmetov, ako uvádza v žalobe, nebolo pre rozhodnutie tohto sporu relevantné. Relevantné bolo práve, či spĺňal kvalifikačné predpoklady na výkon práce majstra odbornej výchovy.

Krajský súd Banská Bystrica z 17.04.2012 - Skončenie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti pedagogického zamestnanca
Vytvorené: 7. 06. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľka žiadala určiť návrhom neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, ktorá jej bola doručená v zmysle § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce z dôvodu, že sa stala nadbytočnou vzhľadom na rozhodnutie navrhovateľa o zrušení pracovných miest. Uviedla, že rozhodnutím školy dňa o zrušení pracovných miest zamestnancov ju považoval zamestnávateľ za nadbytočnú. Odporca (škola) jej doručil návrh dohody o zmene pracovných podmienok, ktorým jej navrhol zmenu pracovnej zmluvy tak, že jej týždenný pracovný čas sa zmení z 37,5 hodiny na pracovný čas 19 hodín a jej týždenný pracovný úväzok vyučovacej činnosti sa zmení z 23 hodín na 11,5 hodiny. S takýmto návrhom navrhovateľka nesúhlasila. Po tom, čo jej bola doručená výpoveď oznámila, odporcovi, že výpoveď považuje za neplatnú a trvá na tom, aby ju zamestnávateľ naďalej zamestnával a prideľoval jej prácu. Uviedla, že má aprobáciu na vyučovanie predmetov matematika a chémia. K zrušeniu jej pracovného miesta nemohlo dôjsť, nakoľko počet hodín vyučovaných, v ktorých mala aprobáciu matematiky síce klesol o tri hodiny, avšak sa zvýšil počet hodín chémie o 3,5 hodiny, pričom jedine ona mala odbornosť - aprobáciu na predmet chémia. Poukázala, že následne na jej pracovné miesto odporca prijal do pracovného pomeru nového zamestnanca na plný úväzok a to učiteľku, ktorá mala aprobáciu biológia a chémia a prevzala všetkých 13,5 hodín chémie, ktoré dovtedy učila ona.

Najvyšší súd SR z 07.02.2017 - Správa o výsledku inšpekčnej činnosti vykonanej u žalobkyne nie je spôsobilým predmetom súdneho prieskumu
Vytvorené: 4. 05. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom tohto sporu je posúdenie otázky, či správa o výsledkoch inšpekčnej kontroly môže byť predmetom súdneho prieskumu v rámci správneho súdnictva.

§ Krajský súd Prešov z 25.04.2012 - Ponuková povinnosť zamestnávateľa a posudzovanie vhodnosti práce z hľadiska schopností zamestnanca
Vytvorené:19. 04. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Žalobkyňa uzavrela so žalovaným, ako zamestnávateľom, pracovnú zmluvu, na základe ktorej nastúpila do pracovného pomeru ako učiteľka predmetov dejepis a etická výchova. Žalovaný skončil pracovný pomer so žalobkyňou výpoveďou listom. Okresný súd, ktorý dospel k záveru, že táto výpoveď spĺňa všetky formálne a obsahové náležitosti podľa Zákonníka práce. Spornou bola otázka primeranosti ponukovej povinnosti žalovaného týkajúca sa rozsahu vyučovacích hodín ponúknutých žalobkyni v príčinnej súvislosti s písomným rozhodnutím žalovaného o organizačnej zmene. Žalovaný odôvodnil výpoveď danú žalobkyni znížením počtu vyučovacích hodín v dôsledku poklesu počtu žiakov a znížením počtu tried.

Okresný súd Bratislava I z 04.11.2015 - K predpokladom na vydanie rozhodnutia riaditeľa školy o odklade školskej dochádzky dieťaťa
Vytvorené:15. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Rozhodnutím riaditeľka základnej školy povolila maloletej odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že rozhodnutie bolo vydané na základe žiadosti zákonného zástupcu maloletej a odporučenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Najvyšší súd SR z 29.01.2015 - K povahe rozhodnutia riaditeľa školy o oslobodení žiaka od vzdelávania
Vytvorené:15. 02. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom preskúmania bolo rozhodnutie žalovaného (okresný úrad v sídle kraja), ktorým odpovedal na odvolanie zákonnej zástupkyne žiaka tak, že jej odvolanie posúdil ako sťažnosť a o sťažnosti rozhoduje štátna školská inšpekcia podľa § 13 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení. 

Krajský súd Trenčín z 16.01.2014 - Odvolanie riaditeľa školy na návrh rady školy
Vytvorené: 7. 02. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľka mala za to, že jej odvolanie z funkcie riaditeľky materskej školy listom zriaďovateľa školy na návrh rady školy je neplatné, keďže tento návrh bol odôvodnený tým, že navrhovateľka si neplnila pracovné povinnosti riaditeľky, a že mala netransparentne a nepreukázateľne nakladať s verejnými finančnými prostriedkami bez toho, aby bolo uvedené, akým konkrétnym konaním sa mala týchto nedostatkov dopustiť.

Krajský súd Prešov z 16.05.2013 - K neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
Vytvorené:18. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Predmetom sporu je preskúmanie neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľky školy z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých sa mala riaditeľka školy dopustiť tým, že zabezpečila revíziu zariadení, ktoré sa nachádzajú v priestoroch školy (nedodržala predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).
Najvyšší súd SR z 13.10.2008 - Okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu nevypísania vysvedčení triednym učiteľom
Vytvorené:30. 11. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Zamestnávateľ zaslal žalobcovi ako zamestnancovi okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že žalobca závažne porušil pracovnú disciplínu tým, že ako triedny učiteľ bez akéhokoľvek dôvodu odmietol vypísať žiakom siedmej triedy vysvedčenia, ktoré potom muselo vypísať vedenie školy. 

Krajský súd Prešov z 29.01.2015 - Postavenie rady školy a vzdanie sa členstva v nej
Vytvorené:12. 10. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Medzi účastníkmi bolo sporné, či rada školy (správne rada školského zariadenia) je alebo nie je orgánom právnickej osoby zriadenej mestom a či v prípade kladnej odpovede došlo zo strany žalobcu k platnému vzdaniu sa členstva v tomto orgáne.

Najvyšší súd SR z 24.03.2011 - K právomoci rady školy rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb
Vytvorené:28. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd uznesením zastavil konanie vo veci preskúmania zákonnosti výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa špeciálnej základnej školy. V odôvodnení uznesenia krajský súd uviedol, že napriek nejasnej žalobe, v ktorej žalobkyňa žiadala zrušiť výberové konanie a a zároveň navrhla zrušiť rozhodnutie a postup Rady školy, súd ustálil, že oznámenie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa špeciálnej základnej školy nie je rozhodnutím podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku, takže ide o žalobu podľa § 250v O. s. p. – konanie pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy (teraz § § 252 až 263 Správny súdny poriadok). 

Krajský súd Banská Bystrica z 17.04.2012 - K výpovedi po neprijatí ponúknutej dohody o zmene pracovných podmienok
Vytvorené:20. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľka žiadala určiť svojím návrhom neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, ktorá jej bola doručená v zmysle § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce z dôvodu, že sa stala nadbytočnou vzhľadom na rozhodnutie navrhovateľa o zrušení pracovných miest. Uviedla, že rozhodnutím riaditeľa základnej školy (ďalej aj "odporca") o zrušení pracovných miest zamestnancov ju považoval zamestnávateľ za nadbytočnú. Odporca jej doručil návrh dohody o zmene pracovných podmienok, ktorým jej navrhol zmenu pracovnej zmluvy tak, že jej týždenný pracovný čas sa zmení z 37,5 hodiny na pracovný čas 19 hodín a jej týždenný pracovný úväzok vyučovacej činnosti sa zmení z 23 hodín na 11,5 hodiny. S takýmto návrhom navrhovateľka nesúhlasila. Po tom, čo jej bola doručená výpoveď, oznámila odporcovi, že výpoveď považuje za neplatnú a trvá na tom, aby ju zamestnávateľ naďalej zamestnával a prideľoval jej prácu. Uviedla, že má aprobáciu na vyučovanie predmetov matematika a chémia. K zrušeniu jej pracovného miesta nemohlo dôjsť, nakoľko počet hodín vyučovaných, v ktorých mala aprobáciu matematiky síce klesol o tri hodiny, avšak sa zvýšil počet hodín chémie o 3,5 hodiny, pričom jedine ona mala odbornosť - aprobáciu na predmet chémia. Poukázala, že následne na jej pracovné miesto odporca prijal do pracovného pomeru nového zamestnanca na plný úväzok a to učiteľku, ktorá mala aprobáciu biológia a chémia a prevzala všetkých 13,5 hodín chémie, ktoré dovtedy učila ona.

Najvyšší súd SR z 24.02.2016 - K vymenovaniu a odvolaniu riaditeľa školy
Vytvorené:29. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobou sa žalobca domáhal voči obci (v menej ktorej konal starosta obce) zaplatenia náhrady príplatku za riadenie. Uplatnený nárok odôvodnil tým, že v dôsledku neplatného odvolania z funkcie riaditeľa školy obcou mu nebol označený príplatok vyplácaný. 

Najvyšší súd SR z 10.08.2011 - K otázke vecnej príslušnosti súdu na posúdenie ne/zákonnosti výberového konania na riaditeľa školy
Vytvorené: 7. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Podľa obsahu podania žalobcu sa tento domáha v zmysle § 5 ods. 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyslovenia neplatnosti výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou. 

Navrhovateľ namietal vecnú nepríslušnosť krajského súdu na konanie v danej veci a to s poukazom na to, že sa svojím návrhom domáha určenia neplatnosti výberového konania, t. j. určenia, či tu právny vzťah je alebo nie je v zmysle § 80 písm. c/ OSP. Jedná sa teda o určovaciu žalobu, na prejednanie ktorej je vecne príslušný okresný súd. Aj v súdnej praxi takýto druh žalôb prejednáva v zmysle § 7 ods. 1 OSP a nie v rámci správneho súdnictva podľa § 250v OSP. Poukázal tiež na to, že podľa § 250v OSP sa postupuje v prípade, ak bol nezákonný zásah orgánu verejnej správy zameraný priamo proti fyzickej alebo právnickej osobe, alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný. Pri napadnutom výberovom konaní však odporca nevykonal priamy aktívny zásah proti navrhovateľovi, ale tým, že vo výberovom konaní pripustil účasť záujemcu, ktorý podľa nášho názoru nespĺňal zákonné podmienky na výkon funkcie riaditeľa, je výberové konanie neplatné a malo by byť vyhlásené nové. Na základe vyššie uvedeného preto nesúhlasí, aby bola vec prejednávaná v rámci správneho súdnictva podľa 5. časti 5. hlavy OSP (§ 250v OSP), ale aby vec prejednal a rozhodol príslušný okresný súd ako súd prvého stupňa. 

Najvyšší súd SR z 30.06.2008 - K neplatnosti voľby školskej rady a výberového konania na obsadenie postu riaditeľa
Vytvorené: 7. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobou sa žalobca domáhal určenia neplatnosti výberového konania na miesto riaditeľa. Ako rozhodujúce skutočnosti uviedol, že voľba členov rady školy (ktorá je výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa) a preto ani samotná voľba riaditeľa školy, neprebehli zákonným spôsobom, v súlade s metodickým pokynom pre ustanovenie rady školy.

Krajský súd Košice z 25.09.2014 - Poskytnutie príplatku za riadenie zástupcovi riaditeľa školy
Vytvorené:16. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V konaní je spornou otázka, či navrhovateľke vznikol nárok na vyplácanie príplatku za riadenie vzhľadom na nesporný fakt, že navrhovateľka podľa pracovnej zmluvy vykonávala funkciu zástupcu riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu.

Najvyšší súd SR z 22.02.2008 - K skončeniu pracovného pomeru u pedagogického zamestnanca z dôvodu nadbytočnosti
Vytvorené:15. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Pracovný pomer s bývalým zamestnancom školy bol skončený podľa bodu 2. predmetného rozhodnutia. Podľa tohto bodu rozhodnutia sa zrušila funkcia jedného hlavného majstra a mal byť uvoľnený jeden padagogický pracovník. Rozhodnutie o znížení počtu zamestnancov v tejto časti sa teda netýkalo pracovného zaradenia učiteľa, v ktorom bol žalobca. Takým majstrom, ktorého sa malo racionalizačné opatrenie žalovanej týkať, bol majster, ktorému ale výpoveď daná nebola; namiesto neho bol pracovný pomer skončený so žalobcom, ktorého potom menovaný majster zastupoval v postavení učiteľa.

Ústavný súd SR z 02.07.2008 - K problematike financovania neštátnych umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení
Vytvorené: 5. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľ tvrdí, že § 39a zákona č. 596/2003 Z. z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení (ďalej len "Zákon č. 596/2003") obmedzil vlastnícke právo obce, resp. samosprávneho kraja disponovať s časťou svojho majetku v období rokov 2007 až 2009 v rozpore s ústavou, pretože prekročil limity možného núteného obmedzenia vlastníckeho práva v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to len na základe zákona a za primeranú náhradu. Navrhovateľ pritom namieta, že ide o obmedzenie vlastníckeho práva nie na základe zákona, ale priamo zákonom, v čom vidí protiústavnosť napadnutého ustanovenia, pričom nespochybňuje, resp. nenamieta nesúlad napadnutého ustanovenia s inými „limitmi“, resp. „podmienkami“ obmedzenia vlastníckeho práva ustanovenými v čl. 20 ods. 4 ústavy.

Krajský súd Prešov z 12.11.2014 - K výpovedi zamestnanca z dôvodu zvýšenia efektívnosti práce a s ohľadom na spôsob odmeňovania
Vytvorené:30. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom tohto konania bolo posúdenie platnosti skončenia výpovede zamestnankyne obce, ktorá vykonávala upratovacie práce pre školu bez právnej subjektivity.  Spornou medzi stranami bola práve skutočnosť, ktoré prostriedky, z výkonu ktorých kompetencií mali byť použité na odmeňovanie zamestnanca, pričom škola v súvislosti so skončením pracovného pomeru dôvodila úsporou finančných prostriedkov, ktoré sú jej poskytované obcou ako jej zriaďovateľom z jej tzv. originálnych kompetencií.

Krajský súd Banská Bystrica z 27.01.2016 - K poslaniu reedukačného centra ako špeciálno-výchovného centra
Vytvorené:22. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom tohto sporu bola otázka, či sa má ústavná starostlivosť maloletého vykonávať v reedukačnom centre.

Najvyšší súd SR z 28.10.2015 - Ku kompetencii obce poskytovať zriaďovateľom škôl a školských zariadení dotácie na mzdy a prevádzku
Vytvorené:18. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom sporu je posúdenie otázky prekročenia právomoci obce v súvislosti so znížením dotácie pre základnú umeleckú školu. 

Najvyšší súd SR z 24.09.2015 - K prijímaniu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základné vzdelávanie
Vytvorené: 8. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom súdneho prieskumu bolo rozhodnutie žalovaného, ktorým sa v spojení s prvostupňovým rozhodnutím riaditeľa základnej školy s materskou školou rozhodlo o neprijatí žalobkyne (dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) do prvého ročníka základnej školy s materskou školou. Žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie z dôvodu, že sa preukázalo, že základná škola s materskou školou nemá adekvátne personálne a materiálno-technické podmienky pre prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, vyplývajúcimi z jeho zdravotného znevýhodnenia, tak ako tieto podmienky upravuje štátny vzdelávací program (ISCED 1 – primárne vzdelávania – osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) v súlade s § 6 ods. 4 písm. m), n) a najmä p) školského zákona. Podľa názoru žalovaného ak osobitostiam a podmienkam na výchovu a vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzhľadom na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia žiaka lepšie vyhovujú špecifické materiálne a personálne zabezpečenie v základnej špeciálnej škole, je príslušnou spádovou školou v mieste trvalého bydliska žiaka základná špeciálna škola. Taktiež podľa názoru žalovaného zabezpečením optimálnej formy vzdelávania v základnej špeciálnej škole sa rešpektuje aj právo na vzdelanie detí so zdravotným postihnutím, tak ako ho garantuje čl. 24 Dohovoru. V tomto zariadení sú zabezpečené primerané úpravy predpokladané v čl. 5 – v spojení s čl. 2 tohto Dohovoru, ktoré zodpovedajú individuálnym potrebám žiakov so zdravotným znevýhodnením – v tomto prípade aj prítomnosť osobitného asistenta, individuálny prístup v menšom kolektíve, a denná podpora špeciálnych odborných zamestnancov (psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd).

Ústavný súd SR z 05.08.2015 - Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Vytvorené: 8. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu sťažnosti vyplynulo, že sťažovateľ uzatvoril so základnou školou pracovnú zmluvu . Žalovaný (základná škola) prijal sťažovateľa do pracovného pomeru na dobu určitú so skúšobnou dobou 3 mesiace na vykonávanie práce učiteľ ZŠ. Sťažovateľ u žalovaného vyučoval matematiku, hudobnú výchovu a anglický jazyk. K vyučovaniu predmetov matematika a hudobná výchova bol kvalifikovaný na základe diplomu univerzity. Kvalifikáciu na výučbu anglického jazyka v spornom čase sťažovateľ mal s odkazom na vyhlášku č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovovali kvalifikačné požiadavky jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Žalovaný ukončil so sťažovateľom pracovný pomer v skúšobnej dobe bez uvedenia dôvodu. Neskôr ako dôvod ukončenia pracovného pomeru so sťažovateľom uvádzal, že sťažovateľ nie je kvalifikovaný na výučbu anglického jazyka a ako učiteľku angličtiny prijal pani, ktorá nemala vysokoškolské vzdelanie, ale iba certifikát z Cambridskej univerzity z anglického jazyka. Sťažovateľ s ukončením pracovného pomeru nesúhlasil, z ktorého dôvodu skončenie pracovného pomeru odmietol osobne podpísať a prevziať. 

Najvyšší súd SR z 28.10.2008 - Kompetencia krajského školského úradu rozhodovať o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odvolaní z funkcie riaditeľky
Vytvorené:10. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd sa oboznámil s obsahom spisu a dospel k záveru, že v konaní, v ktorom napadla žalobkyňa rozhodnutie žalovaného o odvolaní z funkcie riaditeľky, je kompetentný v druhom stupni v rámci správneho konania rozhodovať s poukazom na § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v spojení s ust. § 6 ods. 20 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov krajský školský úrad. Súd konanie zastavil podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p., nakoľko neboli preukázané podmienky konania podľa druhej hlavy, piatej časti O.s.p., konkrétne ust. § 247 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy (druhá hlava, piata časť O.s.p.), aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Po právoplatnosti uznesenia bola vec postúpená druhostupňovému správnemu orgánu – krajskému školskému úradu, ktorý mal rozhodnúť o opravnom prostriedku, za ktorý treba podľa obsahu považovať žalobu žalobkyne, ktorú doručila na okresný súd. Krajský školský úrad vrátil vec späť krajskému súdu, lebo bol presvedčený o tom, že nie je príslušný v uvedenej veci konať. Podľa jeho názoru, vymenovanie a odvolanie riaditeľa školy, alebo školského zariadenia spadá nie do oblasti správneho práva, ale do oblasti pracovnoprávnej. 

Najvyšší súd SR z 29.01.2009 - K rozhodnutiu riaditeľky o nadbytočnosti učiteliek
Vytvorené: 7. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Súd prvého stupňa pri posudzovaní jednotlivých predpokladov použitého výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ktorými sú organizačná zmena, nadbytočnosť zamestnanca, príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca a povinnosť zamestnávateľa ponúknuť zamestnancovi prácu (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) dospel k záveru, že v danom prípade chýba príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou vykonanou u riaditeľky školy a nadbytočnosťou pedagogického zamestnanca. Učiteľka podľa pracovnej zmluvy v znení jej dodatkov v školskom roku mala určené miesto výkonu práce v N. Z. a svoje pracovné povinnosti si vykonávala v triede č. X Materskej školy na ulici v N. Z., ktorej sa organizačné zmeny netýkali. Z tohto pohľadu treba odlišovať miesto výkonu práce od pracoviska, keď miesto výkonu práce je v prevažnej miere širší pojem než pracovisko, za ktoré treba považovať určitý priestor, v ktorom má zamestnanec vykonávať prácu v rámci organizačnej jednotky.

Najvyšší súd SR z 29.10.2012 - K odvolaniu riaditeľa z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
Vytvorené:15. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu tohto podania označeného ako „Odvolanie z funkcie riaditeľa školy“ bolo zrejmé, že žalovaná ku dňu 31. januára 2007 odvoláva žalobkyňu z funkcie riaditeľky ZŠ a MŠ, pričom ako dôvod odvolania uvádza závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov podľa § 3 ods. 7 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení. 

Ústavný súd SR z 22.10.2014 - K priemeru známok ako kritériu pre prijatie na gymnáziá a stredné školy s maturitou
Vytvorené:23. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Skupina poslancov tvrdí, že napadnuté ustanovenia školského zákona ustanovujúce priemer známok z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl ako kritérium, ktorého dosiahnutie je nevyhnutnou podmienkou pre prijatie na štúdium na strednej odbornej škole s maturitou alebo gymnáziu, je v rozpore s označenými ustanoveniami ústavy a dodatkového protokolu v spojení s označenými ustanoveniami dohovoru, medzinárodného paktu a Dohovoru o právach dieťaťa. Napadnutá právna úprava predstavuje podľa skupiny poslancov neprípustný zásah do podstaty základného práva na vzdelanie podľa čl. 42 ods. 1 ústavy, keďže neprípustne obmedzuje prístup detí k vzdelaniu na stredných školách, pričom vylúčenie detí pre ich „zlý prospech“ z ďalšieho štúdia na gymnáziu alebo strednej odbornej škole s maturitou nie je založené na legitímnom cieli (dôvode). 

Najvyšší súd SR z 21.04.2011 - K schváleniu dotácií pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromných zriaďovateľov
Vytvorené:11. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom konania v danej veci bolo preskúmanie zákonnosti uznesenia zastupiteľstva samosprávneho kraja, ktorým bol schválený rozpis dotácií pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti cirkvi a súkromných zriaďovateľov, ktoré žiadal žalobca ako nezákonné zrušiť z dôvodu, že predmetné uznesenie je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení. Rozpor so zákonom žalobca videl v tom, že zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja sporným uznesením rozhodlo o výške dotácií pre neštátne školstvo iba nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, avšak v zmysle vyššie uvedeného zákona a ustanovenia tak malo urobiť prijatím všeobecne záväzného nariadenia a teda so súhlasom 3/5 väčšiny hlasov všetkých poslancov.

Najvyšší súd SR z 04.12.2008 - K odvolaniu riaditeľa školy orgánmi obce
Vytvorené:21. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým uznesením č.k. 23 S 20/2008-47 zo dňa 23. apríla 2008 zrušil uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach č. 9/2007 zo dňa 26. júna 2007, účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Krajský súd v Banskej Bystrici sa stotožnil s názorom navrhovateľa, že odporca nebol oprávnený vydať uznesenie, ktorým zamietol návrh rady školy pri Základnej škole v Dolných Plachtinciach na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Dolných Plachtinciach, do ktorej bola navrhnutá Paedr. A. P. V čase prijímania zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len školský zákon) poznámka č. 13 k ustanoveniu § 3 ods. 11 tohto zákona obsahovala odkaz na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení). Avšak, vzhľadom na novelizáciu zákona o obecnom zriadení bol s účinnosťou od 1. júla 2004 text ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) premietnutý do ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení. Tým však nebol zmenený odkaz č. 13 v ustanovení § 3 ods. 11 školského zákona na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení. Odkaz na iný zákon v texte zákona ako i poznámka pod čiarou nemajú normatívny charakter, a preto je treba ho vysvetľovať a aplikovať z hľadiska jeho obsahu a nie formálneho znenia. Z toho vyplýva, že obecné zastupiteľstvo si nemôže na základe takejto argumentácie osvojiť kompetenciu, čo mu zo zákona nevyplýva a ktorú kompetenciu má výlučne iba starosta obce.

Ústavný súd SR z 30.11.-1 - Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu vs. menej závažné porušenie pracovnej disciplíny učiteľkou v materskej škole
Vytvorené:24. 03. 2015
Autor:Bc. Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Zo sťažovateľkou podanej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že okresný súd napadnutým rozsudkom zamietol jej žalobu o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru, o určenie, že jej pracovný pomer u žalovanej naďalej trvá, a o náhradu mzdy. Zároveň ju okresný súd napadnutým rozsudkom zaviazal nahradiť žalovanej trovy konania. Na odvolanie sťažovateľky krajský súd rozsudkom napadnutým touto sťažnosťou potvrdil rozsudok okresného súdu a zaviazal ju nahradiť žalovanej trovy odvolacieho konania. Sťažovateľka v sťažnosti v podstatnom uviedla, že ako učiteľke v materskej škole jej bola daná výpoveď z dôvodu opakovaného menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, ku ktorému podľa názoru zamestnávateľa došlo v siedmich bodoch (prípadoch). Sťažovateľka následne popísala tak dôvody jej prepustenia, ako aj jej stanovisko k nim.

Najvyšší súd SR z 03.04.2012 - K preskúmaniu správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti súdom
Vytvorené:16. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd napadnutým uznesením podľa § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku zastavil konanie vedené na krajskom súde z dôvodu, že výsledok zistení a hodnotení z inšpekčnej činnosti vo forme „Správy“ nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Najvyšší súd SR z 24.07.2014 - K povinnosti riaditeľa školy ako zamestnávateľa riadne označiť zrušované pracovisko v rozhodnutí o organizačných zmenách
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom prieskumu v tunajšom konaní je zákonnosť rozhodnutia, ktorým bez vrátenia na ďalšie konanie žalovaný - Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny zrušil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ktorým tento udelil žalobkyni súhlas podľa § 66 ZP na rozviazanie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b/ ZP so zamestnankyňou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Najvyšší súd SR z 18.09.2012 - K odvolaniu riaditeľa na návrh rady školy
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou domáhal určenia, že jeho odvolanie z funkcie riaditeľa školy úkonom primátora je neplatné.

Ústavný súd SR z 01.06.2005 - K zabezpečeniu výučby predmetu náboženská výchova na škole vs. oprávnenie riaditeľky školy nepredĺžiť pracovnú zmluvu katechétke
Vytvorené:24. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

 Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola doručená sťažnosť sťažovateľkou  vo veci namietaného porušenia jej základného práva zaručeného v čl. 24 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky nečinnosťou riaditeľky základnej školy v súvislosti so zabezpečovaním výučby predmetu náboženská výchova na základnej školy. 

Najvyšší správny súd ČR z 21.02.2008 - K rozhodnutiu riaditeľa školy k žiadosť o opakovanie ročníka na strednej škole
Vytvorené:26. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z odůvodnění napadeného usnesení vyplývá, že rozhodnutím ze dne 24. 6. 2003 nevyhověla ředitelka Střední průmyslové školy stavební Mělník žádosti žalobce o povolení opakování třetího ročníku této školy

Najvyšší správny súd ČR z 30.11.2010 - K splneniu podmienok na zápis školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení
Vytvorené:15. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Městský soud v napadeném rozsudku zaujal právní názor, že žalobkyně nesplnila podmínku pro zápis zařízení do rejstříku škol a školských zařízení vyžadovanou v § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť její žádost nebyla v souladu s Dlouhodobým záměrem JMK 2006 ani s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007. Odkázal na celý systém integrované péče ve školství, jeho složení a nároky jednotlivých uživatelských skupin dané oblasti.

Ústavný súd SR z 07.10.2004 - K právu cirkví zabezpečovať výučbu náboženstva nezávisle od štátnych orgánov
Vytvorené:15. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľka prostredníctvom splnomocnenej právnej zástupkyne uviedla, že k porušeniu jej základného práva zaručeného v čl. 24 ods. 3 ústavy, podľa ktorého cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov, došlo postupom riaditeľky základnej školy, ktorá odmietla predĺžiť katechétke farnosti pracovnú zmluvu, na základe ktorej vyučovala na základnej škole. predmet náboženská výchova, s odôvodnením, že menovaná nespĺňa kvalifikačné predpoklady pre výučbu uvedeného predmetu, a to aj napriek tomu, že Okresný úrad Michalovce udelil 25. marca 2002 M. K. výnimku z vysokoškolského vzdelania podľa § 5 ods. 7 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

Najvyšší správny súd ČR z 27.06.2007 - K zmene doby trvania pracovného pomeru riaditeľa školy
Vytvorené: 8. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobce konstatoval, že jeho pracovní poměr k zaměstnavateli zanikl nikoli jeho odvoláním z funkce ředitele školy, nýbrž uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán dohodou o změně. Vyjádřil názor, že pracovní poměr vzniká jmenováním jen u těch zaměstnanců, kteří před jejich jmenováním nebyli v pracovním poměru k zaměstnavateli, u něhož jsou zaměstnáni. V jeho případě byl žalobce již před jmenováním do funkce ředitele školy zaměstnancem na základě pracovní smlouvy, přičemž jmenováním do funkce ředitele mohlo dojít toliko ke změně druhu práce v pracovněprávním vztahu založeném pracovní smlouvou. S ohledem na tyto skutečnosti navrhl, aby soud rozhodnutí žalované zrušil.

Súdny dvor Európskej únie z 27.05.2004 - Nepriama diskriminácia pedagogických zamestnankýň zamestnaných na kratší pracovný čas
Vytvorené: 1. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Pani Elsner-Lakeberg je zamestnankyňou verejnej služby, ktorá pracuje ako pedagogička v pracovnom pomere s kratším pracovným časom na strednej škole v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Pedagógovia pracujúci v pracovnom pomere s riadnym pracovným časom odučia na tejto strednej škole 24 a pol vyučovacej hodiny za týždeň, čo predstavuje 98 hodín mesačne počítané priemerne za 4 týždne. Pani Elsner-Lakeberg učí 15 vyučovacích hodín týždenne, čo predstavuje celkovo 60 hodín mesačne.

V decembri 1999 musela pani Elsner-Lakeberg odučiť 2 a pol vyučovacej hodiny nadčas. Jej žiadosť o vyplatenie platu za hodiny práce vykonanej nadčas bola zamietnutá z dôvodu, že platná právna úprava uvádza, že práca nadčas vykonaná pedagógom zamestnaným vo verejnej službe je odmeňovaná len vtedy, ak jej rozsah presiahne 3 hodiny mesačne. Pani Elsner-Lakeberg tak nedostala žiadny plat za 2 a pol vyučovacích hodín odpracovaných nadčas.


Najvyšší súd SR z 22.06.2011 - Nemožnosť použitia rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie per analogiam aj na rozhodnutie riaditeľa materskej školy
Vytvorené:24. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Proti uzneseniu krajského súdu podala v zákonnej lehote odvolanie odporkyňa, domáhajúc sa jeho zrušenia a vrátenia veci prvostupňovému súdu, namietajúc nesprávnu aplikáciu ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., keďže v danom prípade bolo vydané rozhodnutie riaditeľky materskej školy a nie školy základnej.

§ Najvyšší súd SR z 24.03.2011 - Rada školy nie je správnym orgánom, ktorého postup alebo rozhodnutie by mohlo byť predmetom súdneho prieskumu
Vytvorené: 2. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Krajský súd zastavil konanie vo veci preskúmania zákonnosti výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa. V odôvodnení uznesenia krajský súd uviedol, že napriek nejasnej žalobe, v ktorej žalobkyňa žiadala zrušiť výberové konanie a na výzvu súdu, v podaní Odstránenie vád, navrhla zrušiť rozhodnutie a postup Rady školy zo dňa 09.06.2009, súd ustálil, že oznámenie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Špeciálnej základnej školy zo dňa 09.06.2009 nie je rozhodnutím podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej v texte uznesenia len „O. s. p.“), takže ide o žalobu podľa § 250v O. s. p. – konanie pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.

§ Európsky súd pre ľudské práva z 21.06.2011 - Anatolij Ponomarjov a Vitalij Ponomarjov proti Bulharsku - Platenie školného
Vytvorené:11. 07. 2012
Autor:JUDr. Helena Kravcová
Zobraz celý text

Aplikovateľnosť čl. 14 dohovoru

ESĽP konštatoval, že zákaz diskriminácie podľa dohovoru platil pre všetky práva, ktoré sa štát rozhodol poskytovať v rámci dohovoru a jeho protokolov. V prípadoch, kde štáty dotovali jednotlivé vzdelávacie zariadenia, museli zabezpečiť aj účinný prístup k nim. Keďže išlo o neodmysliteľnú súčasť práva na vzdelanie podľa čl. 2 dodatkového protokolu, čl. 14 dohovoru bol aplikovateľný.

Vzhľadom na to, že Anatolij a Vitalij boli študentmi stredných škôl, ktorí na rozdiel od iných takýchto študentov museli platiť za štúdium, bolo s nimi zjavne zaobchádzané menej priaznivo ako s ostatnými v relevantne podobnej situácii.

Zákaz diskriminácie (čl. 14 dohovoru)

ESĽP zdôraznil, že jeho úlohou nebolo rozhodnúť o tom, či štáty boli oprávnené ukladať poplatky za vzdelávanie, ale iba to, či štát, ak sa dobrovoľne rozhodol poskytovať bezplatné vzdelávanie, mohol z toho vylúčiť skupinu ľudí bez udania dôvodu.

Je pravdou, že vzdelávanie bolo nákladnou a zložitou činnosťou. Ak boli štátne zdroje značne obmedzené, štáty mali zabezpečiť rovnováhu medzi vzdelávacími potrebami ľudí a obmedzenou spôsobilosťou štátov uspokojiť tieto potreby.

Zároveň vzdelávanie ako súčasť dodatkového protokolu požívalo priamu ochranu dohovoru. Bolo prospešné nielen pre jednotlivcov, ale aj pre spoločnosť ako celok, ktorá, ak by chcela byť pluralitná a demokratická, mala by integrovať minority.

Všeobecne povedané, štáty mohli spoplatniť vysokoškolské vzdelávanie, ktoré bolo voliteľné. Na druhej strane, museli zabezpečiť dostupné základné vzdelanie poskytujúce základnú a matematickú gramotnosť. Majúc na pamäti skutočnosť, že čoraz viac krajín smeruje k uvedeniu pojmu „vzdelanostná“ spoločnosť do praxe, ESĽP poznamenal, že stredoškolské vzdelanie má stále rastúci význam pre rozvoj jednotlivca a spoločnosti ako celku.

Anatolij a Vitalij žili v Bulharsku legálne. Úrady nemali žiadne námietky proti tomu, aby zostali v krajine, ani nikdy vážne neuvažovali nad ich deportáciou. Navyše, v tej dobe Anatolij a Vitalij podnikali kroky na získanie povolenia na trvalý pobyt. V žiadnom prípade sa nepokúšali zneužiť bulharský vzdelávací systém, pretože v Bulharsku žili a študovali preto, že nasledovali svoju matku, ktorá sa tam vydala. Boli plne integrovaní do bulharskej spoločnosti a hovorili plynulo po bulharsky.

Bulharské orgány pri rozhodovaní o uložení školného obom chlapcom nezobrali do úvahy nič z už uvedeného. V skutočnosti príslušný zákon neumožňoval výnimku od platenia školného.

Na základe uvedeného ESĽP konštatoval, že došlo k porušeniu čl. 14 dohovoru v spojení s čl. 2 dodatkového protokolu, keďže nebolo žiadne opodstatnenie na uloženie školného sťažovateľom.

Článok 41 dohovoru (spravodlivé zadosťučinenie)

ESĽP rozhodol, že Bulharsko má zaplatiť každému sťažovateľovi 2 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 2 000 eur z titulu náhrady nákladov a výdavkov.

§ Najvyšší súd SR z 25.02.2009 - K platnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy
Vytvorené: 2. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

V právnej praxi sa stretávame so žalobami, ktoré podávajú bývalí riaditelia na svojich zriaďovateľov, pretože majú za to, že ich odvolanie z funkcie na návrh rady školy nie je platné.

§ Najvyšší správny súd ČR z 13.05.2004 - Súkromná stredná škola - Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zmene zaradenia do siete škôl
Vytvorené: 3. 11. 2011
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy ČR zamietlo žiadosť súkromnej školy o udelenie súhlasu o zavedení nového študijného odboru „floristika“ na súkromnej strednej škole a tým súvisiacu zmenu zaradenia tejto školy do siete škôl, predškolských a školských zariadení a zmenu jej názvu. V odôvodnení bolo konštatované, že k zavedeniu nového odboru neboli predložené potrebné dokumenty odôvodňujúce toto zaradenie a  názov školy nemohol byť tiež zmenený lebo v názve školy musí byť označenie druhu a typu školy, prípadne označenie, ktoré charakterizuje obsah výchovno-vzdelávacej práce školy. Napadnuté rozhodnutie obsahovalo poučenie, že nie je možné voči nemu podať odvolanie.

§ Najvyšší súd ČR z 04.03.2009 - Zodpovednosť školy za škodu
Vytvorené: 2. 06. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Žiak na školskom výlete prerazil rukou sklenenú výplň dverí na chate, čím došlo k poraneniu zápästia. Z tohto dôvodu požadoval žiak (resp. jeho zákonný zástupca) náhradu škody vo forme odškodnenia za bolesť a sťaženia spoločenského uplatnenia vo výške vyše 69.000 CZK.

§ Súdny dvor Európskej únie z 14.06.2007 - Oslobodenie od DPH z dôvodu odplatného pridelenia učiteľa na výkon práce k inému vzdelávaciemu zariadeniu
Vytvorené: 3. 12. 2010
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord‑Kennemerland/West‑Friesland (Horizon College) so sídlom v Alkmaari (Holandsko) a Staatssecretaris van Financiën (štátny tajomník pre financie) v nadväznosti na ním vystavený daňový výmer týkajúci sa dane z pridanej hodnoty voči Horizon College.

§ Ústavný súd SR z 07.09.1994 - Testy na prijímacích pohovor a právo na vzdelanie
Vytvorené:26. 11. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Pisateľ podnetu navrhol, aby Ústavný súd Slovenskej republiky začal konanie vo veci porušovania jeho ústavného práva študovať na škole za právne rovnakých možností. Poukázal na to, že napriek 90 % úspešnosti vykonaného testu nebol prijatý na štúdium, pretože rozhodnutie o neprijatí sa diskriminačne opieralo aj o výsledky štúdia na strednej škole. Z listín, ktoré predložil bolo zistené, že kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium boli stanovené pre všetkých uchádzačov rovnako.

§ Krajský soud Ústí nad Labem z 16.05.2002 - Súkromný zriaďovateľ školy vo veci právnej subjektivity školy
Vytvorené: 3. 11. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Český súd rozhodol, že súkromná škola, keďže vznikla na základe školského zákona, ktorý ustanovuje, že všetky školy zaradené do siete škôl sú právnickými osobami, je právnickou osobou v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka a v právnych vzťahoch vystupuje vlastným menom a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
§ Ústavný súd SR z 16.04.2004 - Súkromná stredná škola voči krajskému školskému úradu a Ministerstvu školstva
Vytvorené: 4. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu predbežne prerokoval sťažnosť strednej súkromnej školy vo veci porušenia čl. 2 ods. 2 a čl. 42 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a ich základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Krajského školského úradu v Bratislave a rozhodol, že sťažnosť o d m i e t a .

§ Ústavný súd SR z 11.05.2005 - Fyzická osoba voči krajskému súdu vo veci namietaného porušenia jej základného práva na vzdelanie podľa čl. 42 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky
Vytvorené: 2. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu predbežne prerokoval sťažnosť vo veci namietaného porušenia jej základného práva na vzdelanie podľa čl. 42 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského súdu a rozhodol, že sťažnosť odmieta ako zjavne neopodstatnenú.

§ Najvyšší súd SR z 02.12.2010 - Vedúci zamestnanec a jeho odvolanie zriaďovateľom
Vytvorené: 1. 01. 2004
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Žalobou sa žalobca domáhal určenia neplatnosti jeho odvolania z funkcie riaditeľa školy. Žalobu odôvodnil tým, že z funkcie bol odvolaný bez bližšieho uvedenia dôvodov a bez návrhu rady školy. Dôvody predmetného právneho úkonu žalobcu sú také neurčité, že ani pomocou výkladového pravidla nie je možné ich vyložiť s jasným záverom. Až dodatočne sa dozvedel, že skutočným dôvodom jeho odvolania malo byť porušenie povinnosti deklarovať svoje majetkové pomery, čo sa však nezakladá na pravde. Jeho odvolanie z funkcie tak „svojím obsahom odporuje zákonom“.


z 30.11.-1 -
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:
Zobraz celý text
§ Najvyšší správny súd ČR z 04.05.2006 - Právo dieťaťa na dochádzku do predškolského zariadenia
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Sťažovateľka namietala narušenie svojich práv týkajúcich sa dochádzky do predškolského zariadenia z titulu vyradenia zo siete škôl. 
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (1)
z 02.10.2017 - Záverečná správa - Kontrola financovania škôl a školských zariadení
Vytvorené:11. 04. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom kontrolnej akcie, zameranej na na financovanie škôl a školských zariadení, bolo: 

 1. preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok v oblasti regionálneho školstva, a to pri implementácii vybraných projektov, financovaných zo zdrojov EÚ a dotácií zo štátneho rozpočtu;
 2. skontrolovať dosiahnutie nastavených merateľných ukazovateľov, a to podľa zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov;
 3. preveriť využívanie novo obstaraného vybavenia informačno-komunikačných technológií špecializovaných učební a novootvorených tried v MŠ.
Vzory dokumentov (9)
Metodika Ministerstva školstva určená pre školy k aplikácií GDPR
Vytvorené:20. 07. 2018
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stiahni súbor
V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „ZOOÚ“), ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, stojí pred každou organizáciou úloha zosúladenia súčasného stavu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch s požiadavkami, ktoré im v tejto oblasti predpisujú vyššie spomínané záväzné právne normy. Účinnosť oboch týchto právnych noriem nadobúda dňom 25. mája 2018. Pre zabezpečenie spomínaných úloh vypracovalo MŠVVaŠ SR pre priamo riadené organiácie MŠVVaŠ SR, vysoké školy a školy a školské zariadenia v regionálnom školstve nasledovné odporúčacie usmernenie.
Usmernenie Ministerstva školstva pre školy k aplikácií GDPR
Vytvorené:20. 07. 2018
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Dňa 1. marca 2018 bol na všetky školy a školské zariadenia regionálneho školstva distribuovaný list ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. JUDr. Martiny Lubyovej Ph.D. zameraný na
§ Žiadosť o zmenu v sieti
Vytvorené:30. 10. 2011
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
O podanej žiadosti na zmenu v sieti rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v zmysle § 15 ods. 2 Zákona o štátnej správe v školstve spravuje sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania, a to do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu v sieti.
§ Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
Vytvorené:18. 03. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Stiahni súbor
Ak má zamestnávateľ záujem podporovať zamestnanca vo zvyšovaní jeho kvalifikácie v oblasti školstva, je v jeho záujme, aby s ním uzatvoril dohodu o zvýšení kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka práce.
§ Rozhodnutie riaditeľa súkromnej základnej školy o prijatí žiaka
Vytvorené:25. 11. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Riaditeľ školy riadi školu a okrem iného rozhoduje aj o prijatí žiaka do školy v súlade s § 5 ods. 3a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je potrebné poznamenať, že na rozhodnutie riaditeľa súkromnej školy sa podľa § 38 ods. 5 tohto zákona nevzťahuje správny poriadok.
§ Dopyt na Krajský školský úrad
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Stiahni súbor
§ Vzor zriaďovacej listiny školy
Vytvorené:29. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Zriaďovaciu listinu školy vydáva zriaďovateľ po zaradení školy do siete.
§ Žiadosť o zaradenie školy do siete
Vytvorené:29. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Žiadosť o zaradenie školy do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola zriadená, pričom minister školstva, vedy, výskumu a športu v odôvodnených prípadoch, najmä ak zriadenie školy nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, môže povoliť iný termín. Žiadosť musí obsahovať určité údaje o škole a prílohy, ktoré poskytujú dostatočné informácie o príslušnej škole. V záujme eliminácie prieťahov v konaní sa ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu ukladá povinnosť rozhodnúť vo veci najneskôr do 60 dní.
§ Žiadosť o zaradenie spojenej školy do siete škôl
Vytvorené: 2. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy rôzneho druhu a typu spájať do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom spojenej školy je zriaďovateľ, na ktorom sa ostatní zriaďovatelia dohodnú. Spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie. Spojená škola sa zriaďuje až po jej zaradení do siete na základe žiadosti zriaďovateľa.
Register pojmov (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť