itretisektor | Splnomocnenec Filip Vagač poskytol prvý rozhovor vo funkcii Centrálnemu portálu pre neziskový sektor
  • ***Pojednávanie v izbe klienta***

    Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
    09.05. - 25.05.2018
    *** GDPR ***

Splnomocnenec Filip Vagač poskytol prvý rozhovor vo funkcii Centrálnemu portálu pre neziskový sektor

Po niekoľkých dňoch vo funkcii splnomocnenca pre občiansku spoločnosť  poskytol Filip Vagač úvodný rozhovor  Centrálnemu portálu pre neziskový sektor. Témou rozhovoru boli úvodné kroky vo funkcii vrátane jeho vízií vo vzťahu k napĺňaniu jeho mandátu, ktorým ho poverila vláda pri jeho uvedení do funkcie. Centrálny portál pre neziskový sektor sa bude pravidelne venovať pôsobeniu a úlohám splnomocnenca a pre neziskový sektor bude sprostredkovávať aj rokovania Výboru pre neziskový sektor. 

1.) Vážený pán splnomocnenec, čo zavážilo, že ste prijali funkciu Splnomocnenca pre občiansku spoločnosť a aké prvé kroky vo funkcii Vás čakajú?

Funkciu splnomocnenca som prijal ako výzvu. Je to prvýkrát v histórii tohto štátu, že občianska spoločnosť dostala možnosť priamo v exekutíve vstupovať do záležitostí, ktoré sa jej priamo týkajú. Je to výzva pre mňa osobne, nakoľko som musel ukončiť prácu na viacerých projektoch, na ktorých som sa podieľal. Podľa môjho názoru je to však aj výzva pre celú občiansku spoločnosť.

Je to nová príležitosť na komunikáciu a predstavenie lepšieho modelu fungovania, ako tomu bolo doteraz.

Z tohto sa odvíjajú aj moje prvé kroky v tejto funkcií. Požiadal som o stretnutie so zástupcami Sociofóra, rád by som sa stretol aj so zástupcami Ekofóra a taktiež ďalších dôležitých platforiem, ktoré v rámci tretieho sektora pracujú už niekoľko rokov.

Čakajú ma taktiež prozaické kroky, akými je zriadenie samotného úradu a keďže ide o novozriadený inštitút, bude potrebné dohodnúť sa aj na samotnom fungovaní úradu.

2.) Ako dnes vnímate Vy, ako človek pôsobiaci priamo vnútri neziskového sektora, jeho postavenie v spoločnosti a ako by ste ho chceli vidieť na konci svojho funkčného obdobia?

Občianska spoločnosť a neziskový sektor sú jednou z najdôležitejších častí zdravo fungujúcej spoločnosti. Nemajú ich iba totalitné režimy diktátorov, ktorí neuznávajú žiadnu formu dialógu s občanmi svojej krajiny. Takže sektor má nezastupiteľnú a veľmi dôležitú úlohu.

Úlohou štátu je vytvoriť dostatočné podmienky na to, aby občianska spoločnosť mohla fungovať a prosperovať. Aktívny občan je pre spoločnosť vždy prínosom, lebo sa nezaujíma iba o svoju „záhradku“, ale aj o veci, ktoré sa okolo neho dejú. Otvorenosť štátu k aktívnym občanom je lakmusovým papierikom, na ktorom sa dá ľahko odmerať, nakoľko to tí, čo spravujú moc, myslia s vlastnými občanmi vážne.

Chcem sa pokúsiť o to, aby táto otvorenosť bola väčšia, aby tento štát vítal aktivity občanov, aby ich podporoval a aby z toho benefitovala celá spoločnosť.

3.) Ktorým oblastiam by ste chceli ako Splnomocnenec pre občiansku spoločnosť venovať prioritu?

Prvou úlohou, ktorou ma poverila vláda, je vypracovanie koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Pokladám za kľúčové, aby takáto koncepcia vznikala vo vzájomnom dialógu a tak bude potrebné otvoriť čo najširšiu diskusiu v rámci tretieho sektora o tom, čo by mali byť základné piliere tejto koncepcie. Či to už bude formou spoločnej konferencie, pracovných workshopov alebo individuálnych stretnutí so zástupcami relevantných platforiem, dôležité je, aby prišlo k vzájomnej zhode na základných bodoch na najbližšie tri roky.

Za prioritné oblasti z tohto pohľadu pokladám zlepšenie možnosti aktívnej participácie občanov, otvorenie debaty o podpore infraštruktúry tretieho sektora a zmenách vo financovaní aktivít občanov zo strany štátu, zmeny v legislatívnom prostredí (zákon o dobrovoľníctve a ďalšie) a zviditeľnenie aktivít, ktoré občania pre spoločnosť robia.

Tém je samozrejme viacero a aj vyššie spomenuté body pokladám iba za otvorenie diskusie ku koncepcii. Podstatné bude, na ktorých bodoch sa sektor zhodne a ktoré bude vedieť aj dostatočné argumentačne podoprieť resp. presadiť ako nosné body pre ďalšie fungovanie občianskej spoločnosti.

4.) V čom konkrétne vidíte možný prínos Vašej misie vo funkcii splnomocnenca pre cca 40.000 neziskových organizácií, ktoré dnes pôsobia v neziskovom sektore?

Doteraz existovala pre komunikáciu s vládou Rada vlády pre MVO. Zriadením funkcie splnomocnenca sa do exekutívy dostáva ďalší prvok, ktorý bude môcť vstupovať do dialógu na pravidelnejšej báze a otvorí tak možnosť priamej komunikácie v rámci oblastí, ktoré sa podarí presadiť v koncepcií rozvoja občianskej spoločnosti. Táto vláda si tému občianskej spoločnosti vybrala ako tému, ktorú pokladá za dôležitú a o ktorej chce komunikovať so svojimi občanmi. Ustanovenie splnomocnenca vnímam ako začiatok tohto dialógu a je na aktéroch občianskej spoločnosti, ktoré témy sa stanú celospoločenskými témami.

Som presvedčený, že tento dialóg bude veľkým prínosom a že v rámci týchto kľúčových tém príde k zmenám, ktoré pomôžu rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku, uviedol na záver rozhovoru prvý splnomocnenec pre občiansku spoločnosť Filip Vagač.

08.03.2011 / MA /


< Späť