itretisektor | Správa daní
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Správa daní

Dôvodové správy (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (4)
D Dane/Neziskovky všeobecne: Nazeranie do spisov
Vytvorené:10. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na jeden z právnych úkonov zabezpečujúcich účel a priebeh správy daní – nazeranie do spisov. 

D Doručovanie
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Hennel
Zobraz celý text

Doručovanie v daňovom konaní predstavuje právny inštitút, ktorým správca dane oznamuje určitú skutočnosť daňovému subjektu, tretej osobe, prípadne inému adresátovi. Riadne doručenie písomnosti má v daňovom konaní veľký význam. V prípade, že písomnosť nebola adresátovi riadne doručená, nezakladá pre adresáta žiadne povinnosti a v takom prípade nie je možné voči adresátovi vyvodiť dôsledky vyplývajúce z doručovanej písomnosti.

D Dožiadanie
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Hennel
Zobraz celý text

Zákon o správe daní správcovi dane umožňuje, aby o vykonanie jednotlivých úkonov požiadal iného vecne príslušného správcu dane.

D Lehoty
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Hennel
Zobraz celý text

Lehoty v daňovom konaní upravuje § 13 zákona o správe daní a poplatkov. Ak nie je lehota pre niektorý úkon v daňovom konaní určená všeobecne záväzným právnym predpisom, určí primeranú lehotu správca dane.

Odborné stanoviská (4)
D Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov - daňová a účtovná problematika
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú ako špecifická forma právnickej osoby definované v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Na účely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov") sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len spoločenstvo) považované za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. 

D Daňová a účtovná problematika obcí
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

D Upozornenie DR SR pre daňové subjekty
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text

V súvislosti so zaznamenaním podozrivých telefonátov na mobilné čísla daňových subjektov, v ktorých sa neznáma osoba predstaví ako zamestnanec daňového úradu a telefonicky vyžaduje poskytnutie osobných údajov o daňovom subjekte, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica upozorňuje, že pri osobnej komunikácii správcu dane s daňovým subjektom je zamestnanec správcu dane povinný preukázať sa služobným preukazom resp. aj písomným poverením zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly.

 

D Informácia DR SR k pojmu daňový nedoplatok
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text

Vzhľadom na nejasnosti pri definovaní daňového nedoplatku v súvislosti so splnením podmienok stanovených v § 79 odsek 2 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH"), podľa ktorého daňový úrad vráti nadmerný odpočet platiteľovi do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica uvádza nasledovnú informáciu.

Príklady z praxe (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Súdne rozhodnutia (2)
D Najvyšší súd SR z 26.11.2002 - Vyrubenie dane vs. daňová kontrola
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo dňa 24. apríla 2002 potvrdil platobný výmer Daňového úradu L. M. zo dňa 6. decembra 2001, ktorým bola žalobcovi vyrubená daň z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 1997 sumou 22 165,- Sk. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu. Domáhal sa ňou jeho zrušenia ako nezákonného. Uviedol, že k vykonaniu opakovanej kontroly správcom dane neboli splnené podmienky, pretože podnet na jej vykonanie mu nemohol dať žalovaný ako odvolací orgán a nedal mu ho ani Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len "NRSR"). Navyše, v rámci nej nebola zistená jeho ďalšia daňová povinnosť. Dôvodom k vyrubeniu dane potom nemohla byť ani skutočnosť, že si v daňovom priznaní podľa § 41 ods. 16 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 286/1992 Zb.") aj podľa usmernenia daňových orgánov uplatnil zníženie dane. Zvlášť osobitne žalobca zdôraznil, že po tom, čo NRSR rozsudkom, sp. zn. 6 Sž 221/00, zrušil predchádzajúce rozhodnutia daňových úradov na predmetnú daň, správca dane mu rozhodnutím vrátil preplatok a toto rozhodnutie sa stalo právoplatným. Dôvodil, že za tohto stavu už nemohla byť vykonaná ani opakovaná kontrola a ani vyrubovaná daň. Napokon uviedol, že žalovaný pochybil aj v tom, že pri rozhodovaní dostatočne nerozlišoval postavenie súdneho exekútora. Podľa neho do účinnosti novely Exekučného poriadku - zákona č. 280/1999 Z. z., t. j. do 9. novembra 1999, exekútor spĺňal znaky a charakteristiku podnikateľa. Až po tomto období, tak ako to uviedol Najvyšší súd Slovenskej republiky v odôvodnení svojho rozsudku, jeho činnosť nemožno považovať za podnikanie.


D Najvyšší súd SR z 31.03.2000 -
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa domáhala preskúmania rozhodnutí žalovaného, ktorými žalovaný zmenil rozhodnutia prvostupňového orgánu o uložení sankcií za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve v rokoch 1995 až 1997 a ktorými boli v konečnom dôsledku žalovanej uložené pokuty v sume 80 000 Sk, 70 000 Sk a 60 000 Sk. Žalobkyňa tvrdila, že žalovaný sa neriadil právnym názorom súdu vysloveným v skoršom rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a jeho rozhodnutia sú neodôvodnené a preto nepreskúmateľné.

Žalovaný žiadal zamietnutie žaloby.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd príslušný podľa § 246 ods. 2 O. s. p., preskúmal v rozsahu podanej žaloby zákonnosť žalobou napadnutých rozhodnutí a dospel k názoru, že žaloba je dôvodná.

Z odôvodnenia: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku z 30.  júla 1999 konštatoval, že žalovaný sa nevyporiadal s dôvodmi odvolania, ktoré sa týkali výšky pokuty za jednotlivé roky.  Súčasne poukázal na to, že kontroly boli vykonané v čase od 7.  apríla do 11.  septembra 1998 a protokoly boli doručené spolu 11.  novembra 1998, preto je potrebné, aby správny orgán zdôvodnil samostatné uloženie pokuty za každé účtovné obdobie, pričom sa musí vyporiadať s otázkou, či nejde o pokračujúci delikt v celom trojročnom období.  Rozhodnutie súd zrušil pre nepreskúmateľnosť vzhľadom na nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov.

Žalovaný v nových rozhodnutiach o odvolaniach žalobkyne rozhodol tak, že za rok 1995 potvrdil správnosť pokuty vo výške 80 000 Sk, za rok 1996 znížil pokutu zo 100 000 Sk na 70 000 Sk a za rok 1997 znížil pokutu zo 120 000 Sk na 60 000 Sk.  V odôvodneniach svojich rozhodnutí sa zhodne s pôvodnými rozhodnutiami vyporiadava s jednotlivými právnymi dôvodmi pre uloženie sankcie s odkazom na výsledky protokolu o kontrole a po konštatovaní, že odvolací orgán opätovne preskúmal primeranosť výšky uloženej pokuty s prihliadnutím na príjmy daňovníčky a rozsah zistených nedostatkov (za rok 1995), resp.  opakovane zistené nedostatky, ktoré boli v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach (za rok 1996, 1997) rozhodol tak, ako bolo uvedené.  Rozhodnutia neobsahujú zdôvodnenie, z akých právnych úvah žalovaný pri potvrdení, resp.  zmene výšky pokuty vychádza, pričom sa nezaoberal požiadavkou výslovne uvedenou Najvyšším súdom Slovenskej republiky, aby zdôvodnil samostatné uloženie pokuty za každý jednotlivý rok, keď zistenia boli za každý z nich ukončené 11.  novembra 1998.

Podľa § 250j ods.  3 O.  s.  p.  je správny orgán viazaný právnym názorom súdu.  Právnym názorom súdu je aj vyslovenie požiadavky na obsah a rozsah dôvodov budúceho rozhodnutia, najmä ak súd zrušuje rozhodnutie pre jeho nepreskúmateľnosť.  V danom prípade žalovaný uvedenej požiadavke súdu neučinil zadosť, čo je samo osebe dôvodom pre ďalšie zrušenie rozhodnutia pre jeho nepreskúmateľnosť a keďže rovnaké nedostatky možno vytknúť aj prvostupňovým rozhodnutiam, súd v tomto konaní zrušil aj prvostupňové rozhodnutia, keďže odvolací orgán v doterajšom konaní tento ich nedostatok neodstránil. 

Podľa názoru súdu opakovane uložiť pokutu (za protiprávne konanie rovnakého druhu) tomu istému subjektu je možné len vtedy, ak už uložená sankcia nesplnila účel.  Preto, pokiaľ odvolací orgán za rok 1996 a 1997 dôvodil opakovaným zistením porušenia zákona o účtovníctve, toto jeho konštatovanie nie je v súlade s obsahom spisu, pretože zistenia za rok 1996 a 1997 boli súčasné so zisteniami o spôsobe účtovníctva za rok 1995.  Preto aj opakovanosť sankcií je v rozpore so zákonom.  Pokiaľ spôsoby účtovníctva v rokoch 1995 - 1997 vykazovali tie isté (resp.  prevažne) tie isté nedostatky a tieto neboli postupne zistené a sankcionované, nejde o opakované porušenie zákona, ale o pokračujúce porušenie zákona (pokračujúci delikt).  Zo znenia § 37 ods.  1 zákona č. 563/1991 Zb.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona č. 563/1991 Zb.") vyplýva, že dispozícia príslušného orgánu sa viaže na existenciu zistenia porušenia povinnosti stanovených zákonom, avšak bez toho, aby táto dispozícia bola výslovne viazaná ku každému účtovnému obdobiu.  Ani zo samotnej skutočnosti, že o zisteniach v každom účtovnom roku bol vyhotovený samostatný protokol o daňovej kontrole a v rámci tohto je obsiahnutá aj kontrola správnosti vedenia účtovníctva, nemožno vyvodiť právny dôvod samostatnej pokuty za každé účtovné obdobie.  Zistenia o porušení zákona č. 563/1991 Zb.  ku dňu 11.  novembra 1998 mohol teda žalovaný, resp.  prvostupňový správny orgán sankcionovať len jednou sankciou. 

Určenie výšky pokuty v rámci stanoveného rozpätia je síce vecou voľného uvážania, to však neznamená, že môže byť uložená v ľubovoľnej výške.  Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má príslušný orgán zvažovať závažnosť porušenia predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená pokuta spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj prevenčný účel s prognózou budúceho pozitívneho správania sa dotknutej osoby.  Samotné rozpätie sadzby pokuty pritom nemôže zvádzať k uloženiu pokuty neprimeranej k charakteru a výsledkom činnosti pokutovanej osoby, pretože pokuta likvidačného charakteru nemôže plniť preventívnu funkciu. 

So zreteľom na to, že pre značný časový odstup od zistení kontroly došlo podľa tvrdenia žalobkyne k podstatným zmenám aj v jej osobných pomeroch, bude dôvodné, aby v ďalšom konaní správny orgán zistil vôbec trvanie podmienok pre uloženie sankcie. 

So zreteľom na vyššie uvedené dôvody súd podľa § 250j ods.  2 O.  s.  p.  zrušil rozhodnutia žalovaného, aj I.  stupňového orgánu a vec vrátil na ďalšie konanie.  Podľa § 250j ods.  3 O.  s.  p.  sú správne orgány v ďalšom konaní viazané právnym názorom súdu.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
D Vzor plnomocenstva
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:
Stiahni súbor
Vzhľadom na požiadavky daňových subjektov o zverejnenie vzoru plnomocenstva na zastupovanie daňového subjektu - právnickej osoby podľa § 9 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, Daňové riaditeľstvo SR zverejňuje vzor plnomocenstva.
Register pojmov (17)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť