itretisektor | Štátne dotácie na sociálne bývanie
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

Štátne dotácie na sociálne bývanie

Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní upravuje rozsah, spôsob a podmienky pre poskytovanie dotácií, účelom ktorých je obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu. Žiadateľom o dotáciu môže byť obec (v hlavnom meste Bratislava a v meste Košice aj mestská časť), vyšší územný celok, bytové družstvo, správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ ministerstvu prostredníctvom krajského stavebného úradu, príslušného podľa miesta stavby. Vzory žiadostí sú určené opatrením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, rovnako ako aj kritéria posudzovania žiadostí. 

Dôvodové správy (2)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (3)
§ Dotácia na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania
Vytvorené:11. 03. 2011
Autor:Zuzana Michaličová
Zobraz celý text

Určité skupiny obyvateľstva nie sú schopné si sami zaobstarať primerané bývanie a to najmä vzhľadom na ceny bytov či výšky nájmov. Nájomné byty obstarávané v rámci dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania sú určené pre riešenie bývania sociálne slabších skupín obyvateľstva. Dotáciu na obstaranie nájomných bytov je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý sa zaviaže, že byt získaný s poskytnutou dotáciou, prenajme domácnosti, ktorá je definovaná zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

§ Dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu
Vytvorené:11. 03. 2011
Autor:Zuzana Michaličová
Zobraz celý text

Bytový fond na Slovensku aj napriek nízkemu veku vykazuje zlý technický stav, ktorý je z časti dôsledkom nesprávneho navrhnutia materiálov alebo detailov, nesprávneho použitia technológie výstavby alebo nedodržania navrhnutého postupu realizácie stavby. Nakoľko tieto poruchy nie sú a neboli zapríčinené majiteľmi, resp. užívateľmi týchto bytov, ani zanedbaním ich údržby a opráv, štát na ich odstraňovanie poskytuje dotácie.

§ Dotácie na rozvoj bývania a sociálne bývanie od 1.1.2011
Vytvorené:11. 03. 2011
Autor:Zuzana Michaličová
Zobraz celý text

Dňom 1.1.2011 vstúpil do účinnosti zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, upravujúci rozsah, podmienky a spôsob poskytovania finančných prostriedkov formou dotácií na rozvoj bývania a sociálne bývanie.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Súdne rozhodnutia (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (8)
§ Zoznam systémových porúch bytového domu
Vytvorené: 5. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Zoznam systémových porúch bytového domu - príloha č. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
Evidenčný list systémových porúch bytového domu
Vytvorené: 5. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Evidenčný list systémových porúch bytového domu - príloha č. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
§ Kritériá vyhodnocovania žiadostí o dotáciu - príloha č. 3 opatrenia
Vytvorené: 4. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Kritériá vyhodnocovania žiadostí na odstránenie systémovej poruchy bytového domu, príloha č. 3 k opatreniu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č-22715/2010/SLP/Z. 55959-M
§ Kritériá vyhodnocovania žiadostí o dotáciu - príloha č. 2 opatrenia
Vytvorené: 4. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Kritériá vyhodnocovania žiadostí na obstaranie technickej vybavenosti k nájomným bytom bez dotácie a technickej vybavenosti do rómskej osady, príloha č. 2 k opatreniu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č-22715/2010/SLP/Z. 55959-M
§ Kritériá vyhodnocovania žiadostí o dotáciu - príloha č. 1 opatrenia
Vytvorené: 4. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Kritériá vyhodnocovania žiadostí na obstaranie nájomného bytu a žiadosti na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti, príloha č. 1 k opatreniu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č-22715/2010/SLP/Z. 55959-M
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
Vytvorené: 4. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, stanovený opatrením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 453/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania, príloha č. 2 opatrenia.
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstraňovanie systémových porúch
Vytvorené: 4. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na vzor ziadosti o poskytnutie dotácie na odstraňovanie systémových porúch, stanovený opatrením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 453/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania, príloha č. 3 opatrenia.
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
Vytvorené:22. 12. 2010
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov, stanovený opatrením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 453/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania, príloha č. 1 opatrenia.
Register pojmov (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť