itretisektor | Štátne dotácie v oblasti kultúry

Štátne dotácie v oblasti kultúry

Zákon č. 434/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky stanovuje okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľom o poskytnutie dotácie, rozsah poskytnutia dotácií a podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť. Účelom poskytovaných dotácií, sú predovšetkým aktivity súvisiace s tvorbou a šírením kultúry, vrátane podpory projektov zameraných na programy propagácie kultúrnych hodnôt. Podrobnosti o účele poskytnutia dotácie, vzor žiadosti, popis projektu a celkový rozpočet projektu a ďalšie podrobnosti o náležitostiach žiadosti, ustanovuje výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z.z..

Dôvodové správy (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (5)
§ Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry
Vytvorené: 1. 08. 2011
Autor:Zuzana Reiffová
Zobraz celý text

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci účelu podpory čiastkových projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry výzvu na predkladanie žiadostí na podporu realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v rámci podujatia Európske hlavné mesto kultúry, ak sú tieto projekty v súlade s jeho programovými zámermi. Termín na predkladanie žiadostí je do 1.9.2011.

§ Výzva kultúrnym inštitúciám na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kultúrne poukazy
Vytvorené:19. 05. 2011
Autor:Zuzana Reiffová
Zobraz celý text

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na kultúrne poukazy v rámci účelu sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov vytvárania vzťahu žiakov a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám, aktívnej účasti kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní žiakov, kultúrnych aktivít a služieb, ktoré sú v mieste základnej alebo strednej školy a ktoré majú kultúrny alebo kultúrno-edukačný charakter. Termín predkladania žiadostí je do 31.8.2011.

§ Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe Pro Slovakia
Vytvorené:18. 05. 2011
Autor:Zuzana Reiffová
Zobraz celý text

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje v rámci účelu podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a podpory projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácií cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí, mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, spolufinancovania projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať za významné v oblasti kultúry.

§ Dotácie v kultúre po novom
Vytvorené: 8. 02. 2011
Autor:Zuzana Michaličová
Zobraz celý text

Témou tlačovej konferencie Ministerstva kultúry SR zo dňa 3.2.2011, bol okrem Európskeho kontaktného bodu i dotačný systém Ministerstva kultúry SR, ktorý predstavili štátna tajomníčka MK SR Natália Cehláriková a generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a projektového riadenia Viera Šoltysová.

§ Dotačné programy v oblasti kultúry pre rok 2011
Vytvorené:12. 01. 2011
Autor:Zuzana Michaličová
Zobraz celý text

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnilo informácie týkajúce sa dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre rok 2011.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Súdne rozhodnutia (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (11)
Návrh zmluvy o poskytnutie dotácie, individuálny žiadateľ
Vytvorené:18. 05. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Návrh zmluvy o poskytnutie dotácie, individuálny žiadateľ, zverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry SR
Návrh zmluvy o poskytnutie dotácie, žiadateľ VÚC
Vytvorené:18. 05. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Návrh zmluvy o poskytnutie dotácie, žiadateľ VÚC, zverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry SR
§ Príloha č. 3 k smernici Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:12. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 3 k Smernici č. 3/2010 Ministerstva kultúry SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
§ Príloha č. 4 k smernici Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:12. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 1 k Smernici č. 3/2010 Ministerstva kultúry SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
§ Príloha č.2 k smernici Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:12. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č.2 k Smernici č. 3/2010 Ministerstva kultúry SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
§ Príloha č. 1 k smernici Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:12. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 1 k Smernici č. 3/2010 Ministerstva kultúry SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
§ Príloha č. 2 k výnosu Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:10. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 2 k výnosu Ministerstva kultúry SR o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
Príloha č.3 k výnosu Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:10. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 3 k výnosu Ministerstva kultúry SR o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
§ Príloha č. 4 k výnosu Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:10. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 4 k výnosu Ministerstva kultúry SR o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
§ Príloha č. 5 k výnosu Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:10. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 5 k výnosu Ministerstva kultúry SR o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
§ Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:10. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva kultúry SR o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
Register pojmov (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť