itretisektor | Výzva pre platformy na pripomienkovanie štatútu Výboru pre MVO
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Výzva pre platformy na pripomienkovanie štatútu Výboru pre MVO

Splnomocnenec Filip Vagač zverejnil návrh nového štatútu  Výboru pre MVO na verejné pripomienkovanie do 09.06.2011. Súčasne vyzýva platformy v neziskovom sektore, aby, pokiaľ majú záujem stať sa členmi predmetného Výboru, prihlásili sa na Úrade splnomocnenca vlády alebo zaslali mailovú žiadosť stať sa členom Výboru pre MVO priamo splnomocnencovi vlády pre občiansku spoločnosť. 

Štatút Výboru pre mimovládne neziskové organizácie

(návrh Splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

    Štatút Výboru pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „štatút“) upravuje postavenie, pôsobnosť a úlohy, zloženie a zásady rokovania Výboru pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „výbor“).

Čl. 2

Postavenie výboru

    Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“) v oblasti podpory a činnosti mimovládnych neziskových organizácií.

Čl. 3

Pôsobnosť výboru

(1) Výbor sústreďuje, prerokúva a prostredníctvom svojho predsedu predkladá rade materiály týkajúce sa mimovládnych neziskových organizácií a vzťahujúce sa k vytváraniu vhodného prostredia pre ich existenciu a činnosť.

(2) Výbor pôsobí najmä v nasledovných oblastiach:

a)    iniciovanie a posudzovanie koncepčných materiálov a opatrení pre rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vlády“) týkajúcich sa podpory činnosti mimovládnych neziskových organizácií,

b)    tvorba legislatívnych návrhov a vyjadrovanie sa k legislatívnym návrhom, ktoré sa týkajú podmienok činnosti mimovládnych neziskových organizácií,

c)    spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky na programoch spolupráce štátu a mimovládnych neziskových organizácií na všetkých úrovniach správy vecí verejných, na definovaní postupov a kritérií pre prístup mimovládnych neziskových organizácií k verejným zdrojom, na systéme poskytovania dotácií mimovládnym neziskovým organizáciám zo štátneho rozpočtu a navrhovanie primeraného zastúpenia mimovládnych neziskových organizácií v rozhodovacích, monitorovacích a hodnotiacich orgánoch,

d)    podpora aktivít verejne prístupného informačného systému, ktorého štruktúra databáz o mimovládnych neziskových organizáciách, ako aj o projektoch a programoch vlády, jej rozhodnutiach a prijatých úlohách bude vychádzať z potrieb mimovládnych neziskových organizácií a vlády, sprístupňovanie informácií o poskytnutých dotáciách zo štátneho rozpočtu a o procese ich využívania.

Čl. 4

Zloženie výboru

(2) Predsedom výboru je splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Predsedu výboru vymenúva a odvoláva vláda.

(3) Podpredsedom výboru je odborník preukázateľne pôsobiaci v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti. Podpredsedu výboru vymenúva a odvoláva predseda výboru na návrh členov výboru.

(4) Tajomníkom výboru je zamestnanec štátnej správy, ktorého vymenúva a odvoláva predseda výboru.

(5) Výbor sa skladá z dvoch samostatných komôr. Jednu komoru tvoria členovia výboru za štátnu správu, druhú komoru tvoria členovia výboru za mimovládne neziskové organizácie.

(6) Členmi komory za štátnu správu, ktorých vymenúva a odvoláva predseda výboru sú:

a)    štátny tajomník ministerstva financií,

b)    štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,

c)    štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny,

d)    štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí,

e)    štátny tajomník ministerstva obrany,

f)    štátny tajomník ministerstva vnútra,

g)    štátny tajomník ministerstva spravodlivosti,

h)    štátny tajomník ministerstva hospodárstva,

i)    štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu,

j)    štátny tajomník ministerstva zdravotníctva,

k)    štátny tajomník ministerstva kultúry,

l)    štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,

m)    štátny tajomník ministerstva životného prostredia,

n)    Splnomocnenec vlády pre rómske komunity

o)    Generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Úradu vlády SR

(7) Štátny tajomník môže poveriť zastupovaním na rokovaní výboru generálneho riaditeľa príslušnej sekcie daného ministerstva. V prípade, že sa výbor uznesie 3/5 väčšinou prítomných členov je predseda výboru povinný prizvať na zasadnutie výboru štátneho tajomníka daného ministerstva. V takomto prípade nie je možné zastupovanie generálnym riaditeľom sekcie.

(8) Funkčné obdobie predsedu výboru, podpredsedu výboru, tajomníka výboru a členov komory za štátnu správu sa riadi výkonom funkcie vlády. Členovia výboru po skončení funkčného obdobia vlády vykonávajú činnosť do vymenovania nových členov.

(9) Členov komory za mimovládne neziskové organizácie, vymenúva a odvoláva predseda výboru na návrh nasledujúcich organizácií a platforiem:

a)    zástupca Sociofóra

b)    zástupca Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

c)    zástupca Ekofóra

d)    zástupca spoločnosti enviromentálnych výchovných programov Špirála

e)    zástupca Rady mládeže Slovenska

f)    zástupca Fóra donorov

g)    zástupca Asociácie komunitných nadácií Slovenska

h)    zástupca Platformy mimovládnych rozvojových organizácií

i)    zástupca Únie žien Slovenska

j)    zástupca Ženskej lobby Slovenska

k)    zástupca Slovenskej humanitnej rady

l)    zástupca Únie materských centier

m)    zástupca Fórum Inštitútu

n)    zástupca Fóra života

o)    vyslanec Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

p)    zástupca Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR

q)    zástupca Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR

r)    zástupca Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR

s)    zástupca Inštitútu pre verejne otázky

t)    zástupca Asociácie vyhľadávacích a záchranných služieb SR

u)    zástupca Slovenského Červeného kríža

v)    zástupca Vidieckeho parlamentu

(10) Predseda rady vymenúva a odvoláva za členov komory pre mimovládne neziskové organizácie aj päť významných osobností, ktorí pôsobia v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti.

(11) Členmi komory za mimovládne neziskové organizácie sa môžu stať aj ďalší zástupcovia platforiem. O rozšírení počtu členov rozhoduje komora 2/3 väčšinou všetkých členov. Predseda výboru na základe takéhoto návrhu vymenuje ďalšieho zástupcu člena komory za mimovládne neziskové organizácie.

(12) Členstvo vo výbore je čestnou funkciou.

(13) Členovi výboru, ktorý nie je zamestnancom verejnej správy je priznaná náhrada cestovných, stravovacích a ubytovacích výdavkov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Členom výboru, ktorí nie sú zamestnancami verejnej správy a prizvaným odborníkom v oblasti mimovládnych neziskových organizácií prináleží odmena za prácu, ktorú pre výbor preukázateľne vykonávajú na objednávku alebo na základe dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Výšku odmeny navrhuje predseda výboru a schvaľuje vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky.

(14) Neprítomnosť na rokovaní výboru vo výnimočných a ospravedlniteľných prípadoch musí člen výboru vopred tajomníkovi výboru oznámiť. Účasť člena výboru na jeho rokovaní je zastupiteľná na základe písomného poverenia, súčasťou ktorého je poverenie vyjadrovať sa, zaujímať stanoviská a hlasovať k otázkam prerokúvaným na rokovaní výboru.

(15) Na rokovanie výboru môže predseda výboru, vzhľadom na charakter prerokúvaných tém, ako aj na podnet člena výboru, prizvať ďalších expertov.

(16) Členstvo vo výbore zaniká:

a)    smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

b)    odvolaním na základe návrhu príslušného ministerstva alebo platformy neziskovej organizácie,

c)    písomným vzdaním sa členstva; v tomto prípade členstvo zaniká nasledujúci deň po doručení písomného oznámenia o vzdaní sa členstva predsedovi výboru,

d)    z titulu zániku výkonu funkcie, ak je právnym dôvodom vzniku členstva vo výbore,

e)    zrušením výboru.

(17) Výbor je kolektívnym orgánom s rovnoprávnym postavením všetkých jeho členov.

Čl. 5

Predseda výboru, tajomník výboru a ďalší členovia výboru

(1) Predseda výboru:

a)    riadi činnosť výboru,

b)    zodpovedá za činnosť výboru rade,

c)    zvoláva rokovania výboru,

d)    určuje program rokovania výboru, vychádzajúc aj z návrhov členov výboru,

e)    vedie rokovania výboru,

f)    navrhuje závery z rokovania výboru, vychádzajúc aj z návrhov členov výboru,

g)    schvaľuje záznam z rokovania výboru, po zapracovaní pripomienok členov výboru prítomných na jeho rokovaní,

h)    predkladá rade iniciatívne návrhy, odporúčania a uznesenia výboru v oblasti mimovládnych neziskových organizácií,

i)    predkladá rade odporúčania, stanoviská a uznesenia k návrhom zákonov a iných právnych predpisov, ako aj vládnych, rezortných a ďalších opatrení nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosahy na fungovanie mimovládnych neziskových organizácií,

j)    vymenúva a odvoláva členov výboru a vedúcich pracovných skupín.

(2) Podpredseda výboru zastupuje predsedu výboru počas jeho neprítomnosti v rozsahu práv

a povinností, ktorými ich predseda výboru poverí.

(3) Tajomník výboru plní úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru, najmä:

a)    pripravuje návrh plánu činnosti výboru,

b)    organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu rokovaní výboru,

c)    informuje výbor o plnení jeho uznesení,

d)    zodpovedá za prípravu odborných stanovísk, návrhov a odporúčaní k materiálom predkladaným na zasadnutie rady,

e)    zabezpečuje vyhotovenie uznesení a záznamu z rokovaní výboru; uznesenia, záznamy a ďalšia spisová dokumentácia výboru sa archivujú u tajomníka výboru,

f)    zabezpečuje činnosť sekcií výboru,

g) zúčastňuje sa na rokovaní výboru bez hlasovacieho práva

h) iné úlohy podľa pokynov predsedu

(4) Ďalší členovia výboru:

a)    zúčastňujú sa na rokovaní výboru s hlasovacím právom,

b)    vyjadrujú sa k programu a materiálom predkladaným na rokovania výborov,

c)    iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská.

Čl. 6

Sekcie

(1) Výbor zriaďuje podľa potreby sekcie. K práci v sekcii môžu byť prizvaní i externí spolupracovníci.

(2) Sekcia navrhne svoj štatút, ktorý predloží výboru na schválenie.

(3) O zriadení a zrušení sekcie rozhoduje výbor uznesením na odôvodnený návrh jeho členov alebo mimovládnych organizácií.

(4) Členov sekcie menuje a odvoláva predseda výboru. Predsedu sekcie menuje predseda výboru z členov výboru. Funkčné obdobie členov sekcie sa kryje s funkčným obdobím členov výboru. Činnosť sekcie zabezpečuje tajomník sekcie – pracovník sekretariátu výboru.

Čl. 7

Zásady rokovania výboru

(1) Rokovanie výboru zvoláva predseda výboru podľa potreby, najmenej trikrát ročne, a to písomne najmenej sedem dní vopred.

(2) Rokovanie výboru je predseda výboru povinný zvolať do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny členov výboru.

(3) Rokovanie výboru vedie predseda výboru a v čase jeho neprítomnosti podpredseda výboru.

(4) Výbor je spôsobilý rokovať, uznášať sa, ak je prítomná najmenej 3/5 väčšina všetkých jeho členov.

(5) K prerokúvaným materiálom prijíma výbor stanovisko formou uznesenia. Uznesenie výboru je prijaté, ak zaň hlasujú obidve komory nadpolovičnou väčšina prítomných členov výboru. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu výboru, prípadne podpredsedu výboru, ak vedie rokovanie výboru. Takéto uznesenie výboru má pre radu odporúčajúci charakter.

(6) Výbor môže v oblasti svojej vecnej pôsobnosti prijímať aj zásadné stanoviská formou uznesení, ktoré sú pre Radu záväzné. Uznesenia podľa predchádzajúcej vety sú prijímané 3/5 väčšinou obidvoch komôr výboru. Ak uznesenie nepodporí 3/5 väčšina komory za štátnu správu, je zásadné stanovisko výboru platné, ak získa 3/5 väčšinu hlasov komory za mimovládne neziskové organizácie. V takomto prípade sa v uznesení uvedie stanovisko komory za štátnu správu.

(7) Výbor na začiatku rokovania prerokuje návrh programu rokovania navrhnutý predsedom výboru, podpredsedom výboru alebo členmi výboru, ktorí zvolali rokovanie výboru. O jeho schválení sa rozhoduje hlasovaním. Výbor môže pri prerokúvaní návrhu programu rokovania na návrh člena výboru navrhnutý program doplniť alebo zmeniť.

(8) Rokovania výboru sú spravidla neverejné, ak výbor v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Zverejnenie informácií o výsledkoch rokovania výboru zabezpečí sekretariát výboru na webovom portáli Úradu vlády Slovenskej republiky.

Čl. 8

Osobitné ustanovenia

Výdavky spojené s činnosťou výboru sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky.

Čl. 9

Záverečné ustanovenie

Štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje na návrh výboru rada.

Čl. 10

Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia radou. 


< Späť