itretisektor | Vláda schválila úpravu dobrovoľníctva
  • ***2% z dane***

    Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Vláda schválila úpravu dobrovoľníctva

V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 pripravilo ministerstvo vnútra v spolupráci so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií návrh zákona o dobrovoľníctve.

V súčasnosti nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky zakotvená všeobecná úprava dobrovoľníctva, ale len čiastkové úpravy ako napr. zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo v praxi spôsobuje výrazné problémy, ktoré brzdia túto významnú pozitívnu aktivitu človeka voči iným osobám a voči celej spoločnosti.

Dôležitú úlohu pri tvorbe návrhu zákona zohrala aj Európska únia, ktorá vyhlásila rok 2011 za európsky rok dobrovoľníctva.

Predložený návrh zákona je koncipovaný ako všeobecná právna úprava dobrovoľníctva pričom ponecháva voľnosť na úpravu odlišných podmienok na výkon dobrovoľníckej činnosti už v prijatých zákonoch ako aj pre právne úpravy prijaté v budúcnosti. Návrh upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb a dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníkom. Definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu poskytuje inej osobe dobrovoľnícku službu. Súčasne návrh zákona taxatívne vymedzuje, čo sa nepovažuje za dobrovoľnícku činnosť. Upravuje sa právne postavenie vysielajúcej organizácie a jej povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkovi. Návrh zákona ustanovuje prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, ktorý vyberá, spravidla eviduje a pripravuje dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti a uzatvára s nimi zmluvu, ak ju dobrovoľník neuzatvoril s vysielajúcou organizáciou. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti môže mať formu ústnej dohody, alebo písomnú formu, pričom návrh zákona ustanovuje povinnosť uzavretia zmluvy v písomnej forme ak ide o dobrovoľnícku činnosť poskytovanú v cudzine.

Súčasťou zákona sú na základe pripomienkového konania aj novely viacerých zákonov, ktoré v zásade nepodmieňujú prijatie zákona ale vyjadrujú a podporujú politiku štátu vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám podieľajúcim sa na výkone dobrovoľníckej činnosti.

Navrhovaná právna úprava nebude mať priamy dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál nemá priamy finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého výsledky sú uvedené v osobitnej časti.

Otvorenou ostala otázka povinnosti vysielajúcej organizácie uzatvárať zmluvy o poistení pre prípad škody, úrazu alebo liečených nákladov ak ide o dobrovoľníka vykonávajúceho činnosť v cudzine. Inak sa návrh zákona sa na rokovanie vlády predkladal bez rozporov.

Zákon o dobrovoľníctve by mal nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2011.


Štádium materiálu: Schválené s pripomienkami na rokovaní vlády SR 6.7.2011, 10. bod programu

Materiály na stiahnutie:


< Späť