itretisektor | Vznikla Športová rada ako nezávislá platforma k aktuálnym otázkam športovej legislatívy.

Vznikla Športová rada ako nezávislá platforma k aktuálnym otázkam športovej legislatívy.

Dňa 8.12.2011 sa v Bratislave uskutočnilo prvé stretnutie odborníkov venujúcich sa oblasti a problematike športového práva.

Táto iniciatíva vychádza z myšlienky spojenia odborníkov, ktorí sa venujú predmetnej oblasti s cieľom pokúsiť sa v spoločnej diskusii hľadať možnosti prípadne spolupráce v oblastiach spadajúcich pod športové právo a to najmä:

  • poskytovanie nezávislých odborných stanovísk k aktuálnym otázkam športového práva,
  • analyzovanie problematických otázok a káuz v oblasti športu na Slovensku a v zahraničí,
  • prispievanie odborných návrhov na zmenu legislatívy v oblasti športu a telesnej kultúry, ktorých podstatou bude zlepšenie fungovania športu na Slovensku,
  • tvorba nového modelu financovania športu na Slovensku,
  • vytváranie prostredie pre zlepšenie postavenia jednotlivých športových klubov, oddielov a občianskych združení,
  • organizácia konferencií, seminárov a diskusií na témy z oblasti športového práva a športu samotného.
  • ŠPORTOVÁ RADA sa zhodla na potrebe oslovenia Slovenského olympijského výboru a Paraolympijského výboru prípadne iných inštitúcií, ako potenciálnych subjektov podpory ŠPORTOVEJ RADY; dosiahnutie predmetného cieľa bude v kompetencii koordinačného výboru v zložení JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Marek Števček a JUDr. Miloš Hrvol,
  • ŠPORTOVÁ RADA bude pri presadzovaní cieľov vždy zameraná na dodržiavania princípov odbornosti, slušnosti a apolitickosti.


< Späť