itretisektor | TANS: Ján Ondrík: Žaloba voči mestu môže spôsobiť prelom v prospech školských zariadení
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TANS: Ján Ondrík: Žaloba voči mestu môže spôsobiť prelom v prospech školských zariadení

Tlačová agentúra neziskového sektora priniesla ako prvá správu o vydaní platobného rozkazu súkromného školského zariadenia voči mestu Spišská Nová Ves. Táto správa bola prevzatá všetkými relevantnými médiami na Slovensku a obrovský záujem ako aj nádej vyvolala táto právna vec aj v radoch súkromných škôl a školských zariadení. Popri podaní na Ústavnom súde, ako aj v rámci procesu podpísovania petícií ide o ďalšiu dôležitú skutočnosť, ktorá sa odohráva v prostredí školskej legislatívy. Na základe tejto skutočnosti TANS oslovila zástupcu zriaďovateľa školského zariadenia Kamo Nádej pána Mgr. Jána Ondríka a položila mu otázky dotýkajúce sa predmetného súdneho sporu. Rozhovor prinášame v plnom znení autorizovaný pánom Jánom Ondríkom.

Otázka TANS

1.    O aký dôvod opierate svoj nárok na zaplatenie takmer 2 mil. euro od mesta Spišská Nová Ves?

Zákon ukladá pri financovaní škôl a školských zariadení povinnosti tak zriaďovateľom škôl ako i obciam a mestám. Jednou z povinností samosprávy je určiť všeobecne záväzným nariadením do 31.1. kalendárneho roka (v roku 2010 do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte) výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka súkromného školského zariadenia. V roku 2010 však nám bola riadne a zákonne priznaná dotácia zo strany samosprávy postupne nezákonne znížená až o 40%. Vzhľadom na počet niekoľko tisíc detí ktoré navštevovali naše školské zariadenia bola táto dotácia v konečnom dôsledku znížená o cca 800.000,- €. To však nie je všetko. Svojrázny prístup mesta Spišská Nová Ves sa naplno prejavil v roku 2012, kedy napriek tomu, že boli z našej strany splnené všetky zákonom stanovené podmienky, mesto nevydalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým nám malo určiť sumu dotácie. A keďže ju neurčilo, tak ju nám ani neposkytlo čo znamená ďalší výpadok vo výške cca 1.000.000,- €. Dôvodom žaloby je teda spôsobená škoda. Avšak nielen tá samotná. Zásadnú úlohu v tom zohráva i svojvoľné a niekedy až šikanózne správanie sa samosprávy vo vzťahu k jej občanom a právnickým osobám pôsobiacich na jej území.

Otázka TANS

2.    Boli aj iní zriaďovatelia školských zariadení takýmto spôsobom dotknutí?

Ani náhodou! Jediným dotknutým je výlučne OZ KÁMO NÁDEJ. Zrejme preto, že bol jediným zriaďovateľom súkromných školských zariadení na území mesta. Mesto Spišská Nová Ves vôbec nesiahlo na dotácie poskytnuté školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ani na dotácie zriaďovateľom cirkevných školských zariadení. Svedčí to o diskriminačnom prístupe samosprávy. Sme presvedčení, že tu ide o diskrimináciu z dôvodu tzv. „iného postavenia“, tak ako ju definuje čl. 12 ods. 2 Ústavy SR. Podotýkam len, že tu nejde o jeden prešľap samosprávy, ale vnímame to ako opakovanú snahu o cielenú likvidáciu činnosti súkromných školských zariadení na území mesta Spišská Nová Ves. Mesto zrejme nedokázalo uniesť fakt, že naše školské zariadenia boli pre školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti obrovskou konkurenciou. A keďže mesto samo môže zároveň ako orgán verejnej moci rozhodovať o výške dotácie na mzdy a prevádzku, prijalo rozhodnutie sledujúce jeho vlastný cieľ a nie celospoločenský cieľ. Ako inak si vysvetliť jeho konanie v roku 2010 a 2012, ktoré nemá nič spoločné s pravidlami hospodárskej súťaže.

Otázka TANS

3.    Mesto Spišská Nová Ves uvádza, že k zníženiu dotácie údajne pristúpilo z dôvodu zlého hospodárenia OZ KÁMO NÁDEJ.

Myslíte, že mesto hovorí pravdu? Pozrite sa na niektoré jeho vyjadrenia v tejto veci od roku 2010 a porovnajte si ich. V jednom vyhlásení mesto hovorí o tom, že zákon vôbec neukladá povinnosť súkromné školské zariadenia financovať a preto ich financovať už ani nebude. V dôvodovej správe k doplnku č. 1 a 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009 zase mesto uvádza úplne iný dôvod. Údajne došlo k výpadku z príjmov z podielových daní, a to si vyžaduje zmeniť výšku dotácie na mzdy a prevádzku. Tak to rýchlo zrealizovali. Samozrejme, iba na úkor jediného zriaďovateľa. Teda, mesto zobralo peniaze, ktoré mali byť určené na výchovu detí v týchto zariadeniach a mesto si nimi samo zaplátalo svoje diery vo vlastnom rozpočte. Je to v poriadku? Dnes, keď sa domáhame svojho práva cestou súdu, vyrukovalo mesto s úplne iným dôvodom než je oficiálne zaznamenaný práve v dôvodovej správe. Že vraj sme porušili hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť pri nakladaní s týmito dotáciami. Dôrazne to popieram nakoľko ani jedna kontrola zo strany mesta ani zo strany štátu nič také nepreukázala. A ešte niečo. Jediné rozhodnutie, ktoré mesto Spišská Nová Ves ako kontrolný orgán vydalo bolo Krajským súdom v Košiciach v októbri minulého roku zrušené pre jeho svojvoľné závery, arbitrárnosť a nepreskúmateľnosť. Tým sa však mesto radšej nepochválilo. Na jednej strane je zábavné a na druhej zároveň veľmi smutné sledovať ako mesto v tejto veci zavádza občanov. Takže čakáme na ďalší dôvod...

Otázka TANS

4.    Ako sa táto vec dotýka priamo občanov v Spišskej novej Vsi?

V tomto prípade je potrebné rozlišovať dve základné skutočnosti. Prvá je spôsob financovania školstva a v druhom prípade to, čo sa stane, keď niekto nedodrží zákonné povinnosti a vznikne tu zodpovednosť za náhradu škody. Samospráva dostáva obrovský balík peňazí na svoju činnosť vo forme tzv. podielových daní. Miestne dane a podobné príjmy sú totiž len nepatrným zlomkom rozpočtu samosprávy. Peniaze z podielových daní pochádzajú z daní z príjmu od fyzických osôb. Podľa vzorca sa takto vyzbierané dane prerozdeľujú samosprávam. Jeden z mimoriadne dôležitých parametrov je i počet detí na území samosprávy. Takže vďaka pôsobeniu OZ KÁMO NÁDEJ sa príjem do rozpočtu mesta nezanedbateľne zvýšil. Lenže tieto peniaze neboli určené na činnosť mesta, ale na činnosť školských zariadení. Takto to zadefinoval i Ústavný súd a jeho výklad sa v každom normálnom štáte nekomentuje, ale rešpektuje. Mesto si v zmysle zákona mohlo ponechať z týchto peňazí max. 12%, a to len za to, že bolo „prestupnou stanicou“, a tak vylepšiť svoj rozpočet. Avšak zdá sa, že v tomto prípade sa to mestu zdalo málo a rovno si prisvojilo 1,8 mil. €. Ak by mesto postupovalo v súlade so zákonom, OZ KÁMO NÁDEJ mohlo mať peniaze potrebné na svoju činnosť a mesto mohlo mať rozpočet obohatený o cca 12% zo sumy dotácie. Všetci by boli spokojní. Mesto sa však na úkor OZ KÁMO NÁDEJ obohatilo, v konečnom dôsledku sa obohatilo najmä na úkor detí, ktorým mala byť poskytovaná výchovnovzdelávacia činnosť. Ak súd vyhovie našej žalobe, potom bude Mesto musieť za svoje pochybenie vydať ako náhradu škody minimálne to, čo nikdy ani nemalo byť použité na jeho vlastný účel. A možno i viac, ak je škoda spôsobená mestom vyššia.

Otázka TANS

5.    Ako vnímate skutočnosť, že Okresný súd v Spišskej Novej Vsi už vydal platobný rozkaz na sumu 1,8 mil. €?

Každé rozhodnutie súdu je mimoriadne dôležité. Ani vydanie platobného rozkazu nie je možné učiniť bezdôvodne, ak podklady predložené súdu ohľadom žalovaného nároku nie sú presvedčivé. K tomu sme pristupovali, i vzhľadom na charakter uplatňovaného nároku, mimoriadne zodpovedne. Samozrejme, teší ma skutočnosť, že táto otázka sa stala i predmetom celospoločenského záujmu a vyvolala ďalšiu diskusiu na tému správania sa samospráv. Nič to však nemení na tom že sme iba na začiatku cesty. Ale niekto začať musí.


< Späť