itretisektor | Zriaďovateľ školy
  • Združenia, org. jednotky združení a organizácie s medzin. prvkom, splňte si zákonné povinnosti včas

    potrebné právne vzory na základe Zákona o registri MVO nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Zriaďovateľ školy

Zriaďovateľom školy môže byť:
a) obec,
b) samosprávny kraj,
c) krajský školský úrad,
d) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Dôvodové správy (2)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (6)
§ Právna subjektivita súkromných škôl z pohľadu českej judikatúry a v nadväznosti na slovenskú legislatívu
Vytvorené: 1. 12. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Pre mnohé súkromné školy je problémom akési „zaradenie“ sa do spoločnosti z hľadiska postavenia v právnych vzťahoch. Súkromní zriaďovatelia ako aj tretie subjekty sa neraz zaoberajú skutočnosťou, či príslušná škola má alebo nemá právnu subjektivitu.

§ Školská spoločnosť - zvyšovanie kvalifikácie
Vytvorené:19. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Nevyhnutnou súčasťou úpravy pracovnoprávnych vzťahov v školskej sfére je aj zvýšenie kvalifikácie.

§ K ne/platnosti odvolania riaditeľa školy na návrh Rady školy
Vytvorené: 2. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Aké sú predpoklady platnosti odvolania z funkcie riaditeľa na návrh Rady školy?

§ Práca nadčas a náhradné voľno zamestnancov škôl a školských zariadení
Vytvorené:27. 03. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Usmernenie k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Podpora spotreby mlieka na školách
Vytvorené: 4. 01. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Detailné spracovanie podmienok na získanie pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov a deti na školách.
§ Tok štatistických údajov a systém financovania súkromných škôl
Vytvorené:15. 11. 2010
Autor:JUDr. Mária Kostolná
Zobraz celý text

Systém financovania súkromných škôl sa uskutočňuje cestou poukazovania výnosov daní z príjmov fyzických osôb prostredníctvom štátneho rozpočtu obciam, ktoré tieto finančné prostriedky následne zasielajú zriaďovateľom.

Odborné stanoviská (1)
§ Vzťah štatutárneho orgánu, zástupcu riaditeľa školy a zriaďovateľa školy
Vytvorené:22. 01. 2006
Autor:Krajský školský úrad v Trenčíne
Zobraz celý text

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení vymedzuje v § 10 pôsobnosť krajských školských úradov. Ich pôsobnosť je síce zhodná so sídlami a s územnými obvodmi samosprávnych krajov, avšak každý školský úrad poskytuje v zmysle § 11 ods. 4 spomínaného zákona poradenskú činnosť, ktorá vychádza z platnej právnej legislatívy, tzn. každé stanovisko krajského školského úradu je v mnohých prípadoch určitou inšpiráciou pri aplikácii všeobecných právnych predpisov, aj napriek skutočnosti, že je vydané v rámci jeho územnej pôsobnosti.

Stanovisko, ktoré je použité v tomto dokumente bolo vydané Krajským školským úradom v Trenčíne a zaoberá sa problematikou vzájomného vzťahu zriaďovateľa, štatutárneho orgánu a riaditeľa školy.

Príklady z praxe (5)
§ Školská spoločnosť: Zníženie úväzku učiteľa a pracovnoprávna úprava
Vytvorené:11. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

V aplikačnej praxi v školskej sfére dochádza často k zmene pracovného času učiteľov bez zmeny pracovnej zmluvy, čo je z pracovnoprávneho hľadiska nesprávny postup.

§ Odklad povinnej školskej dochádzky
Vytvorené:18. 03. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Môže rodič na základe vlastného uváženia rozhodovať o odklade povinnej školskej dochádzky, respektíve rozhodovať o jeho zotrvaní v súkromnej materskej škole, a to aj v prípade že školský rok už začal?
§ Zriadenie Rady školy na súkromných školách
Vytvorené:24. 11. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Som zriaďovateľom súkromnej strednej školy. Zaujíma ma, či musím na svojej škole ustanoviť Radu školu, keďže podľa § 25 zákona o štátnej správe v školstve za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

§ Súkromný zriaďovateľ školy má záujem vymenovať za riaditeľa osobu, ktorá je zároveň štatutárnym orgánom
Vytvorené: 5. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Súkromný zriaďovateľ školy (právnická osoba) má záujem obsadiť do funkcie riaditeľa tejto školy osobu, ktorá je zároveň štatutárnym orgánom zriaďovateľa. Je takýto postup zákonný? Vzťahuje sa na príslušnú osobu nejaké obmedzenie?

§ Postup pri zaradení školy do siete škôl
Vytvorené:29. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Zákon o štátnej správe v školstve presne určuje podmienky zaradenia školy do siete škôl a školských zariadení.

Súdne rozhodnutia (2)
§ Najvyšší súd SR z 25.02.2009 - K platnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy
Vytvorené: 2. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

V právnej praxi sa stretávame so žalobami, ktoré podávajú bývalí riaditelia na svojich zriaďovateľov, pretože majú za to, že ich odvolanie z funkcie na návrh rady školy nie je platné.

§ Krajský soud Ústí nad Labem z 16.05.2002 - Súkromný zriaďovateľ školy vo veci právnej subjektivity školy
Vytvorené: 3. 11. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Český súd rozhodol, že súkromná škola, keďže vznikla na základe školského zákona, ktorý ustanovuje, že všetky školy zaradené do siete škôl sú právnickými osobami, je právnickou osobou v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka a v právnych vzťahoch vystupuje vlastným menom a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (3)
§ Dopyt na Krajský školský úrad
Vytvorené:24. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Krajský školský úrad poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení a riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
§ Vzor zriaďovacej listiny školy
Vytvorené:29. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Zriaďovaciu listinu školy vydáva zriaďovateľ po zaradení školy do siete.
§ Žiadosť o zaradenie školy do siete
Vytvorené:29. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Žiadosť o zaradenie školy do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola zriadená, pričom minister školstva, vedy, výskumu a športu v odôvodnených prípadoch, najmä ak zriadenie školy nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, môže povoliť iný termín. Žiadosť musí obsahovať určité údaje o škole a prílohy, ktoré poskytujú dostatočné informácie o príslušnej škole. V záujme eliminácie prieťahov v konaní sa ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu ukladá povinnosť rozhodnúť vo veci najneskôr do 60 dní.
Register pojmov (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť