Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Vzdelávanie zástupcu zamestnancov a pracovná cesta

Zamestnankyňa je zároveň zástupkyňa odborovej organizácie. Ide na zasadnutie odborovej organizácie počas pracovnej doby, kde sa bude vzdelávať. Máme za to, že ide o prekážku v práci podľa § 138 ods. 2 a § 240 ods. 2 ZP. Sporné je, či ide o pracovnú cestu. 

Právny stav k: 12.07.2024

Odpoveď:
Z danej otázky sme pochopili, že spornou skutočnosťou je, či za pracovnú cestu možno považovať cestu zamestnankyne - zástupkyne odborovej organizácie, na zasadnutie odborovej organizácie, na ktorom sa bude vzdelávať.

V tomto prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnanca (§ 240 ZP odkazuje na § 136 ods. 1 ZP), avšak v spojení s § 138 ods. 1 ZP vznikne zástupcovi zamestnancov nárok na náhradu mzdy (musí však ísť o vzdelávanie, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu – viď. § 240 ods. 2 ZP). Z hľadiska potrieb praxe je potrebné vždy...

12.07.2024

 

Manipulácia volebných výsledkov dodatočným krúžkovaním

Žalobca vo veci ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy poukázal na výsledky volieb, podľa ktorých vo voľbách starostu obce získal žalovaný 133 hlasov a žalobca 129 hlasov, pričom vo voľbách bolo vydaných a odovzdaných 394 obálok. Platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce bolo 364.

Na základe vyhodnotenia neplatných hlasovacích lístkov boli zakrúžkované poradové čísla viacerých kandidátov rôznymi perami. Okrem toho došlo k vymenovaniu troch  členov miestnej volebnej komisie žalovaným (starostom obce) nad rámec zákona, v dôsledku čoho získali dvaja jeho rodinní príslušníci a jedna zamestnankyňa obce prístup k hlasovacím lístkom a sčítavaniu hlasov.

10.07.2024

 

Negatívne rozhodnutie vs. fiktívne rozhodnutie

Mesto odpovedalo na žiadosť o poskytnutie informácií listom doručeným žiadateľovi, ktorý možno považovať za fiktívne rozhodnutie, ktorým došlo k nesprístupneniu informácií.

10.07.2024

 

Určenie neplatnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru vs riadne zhromaždenie vlastníkov pozemkov v revíri

Žalobca namietal neplatnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru. Prvostupňový súd žalobu zamietol z dôvodu, že pre posúdenie platnosti zmluvy za podstatné pokladal určenie, či bolo v súlade so zákonom zvolané zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, či sa tohto zhromaždenia zúčastnilo toľko vlastníkov, aby bolo uznášaniaschopné a či rozhodnutia prijaté na zhromaždení boli prijaté zákonom určeným počtom prítomných vlastníkov.

Náležitosťou zmluvy je podľa zákona aj výmera poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní a neprijal preto (prvoinštančný súd) argumentáciu žalujúceho o inej reálnej výmere poľovného revíru a o povinnosti príslušného orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva pri zaevidovaní zmluvy prihliadať na takúto reálnu výmeru, ak je tu prostriedok dosiahnutia zmeny údajov v rozhodnutí o uznaní v podobe žiadosti o vydanie nového rozhodnutia obdobne ako pri zmene hranice poľovného revíru. Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom prvostupňového súdu.

V dovolaní následne žalobca namietal, že v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu nebola dosiaľ riešená otázka, či pri skúmaní splnenia podmienok podľa ust. § 5 ods. 3 a 4 zákona o poľovníctve treba vychádzať z výmery poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní alebo z reálnej výmery.

10.07.2024

 

Neplatnosť štátnej skúšky z dôvodu plagiátorstva diplomovej práce

Rektor univerzity rozhodol o neplatnosti časti štátnej skúšky - obhajoby diplomovej práce. Dospel totiž k záveru, že diplomová práca žalobkyne je plagiátom, pretože žalobkyňa podľa neho prevzala podstatné časti svojej práce z diplomovej práce študentky inej právnickej fakulty a z ďalších zdrojov. Žalobkyňa následne podala žalobu na mestský súd, ktorý ju zamietol. Žalobkyňa podala kasačnú sťažnosť, v ktorej namietala, že rozhodnutie rektora bolo v rozpore so zásadou proporcionality, a že došlo k neprimeranému zásahu do jej subjektívnych práv.

10.07.2024

 

NKÚ – Stratégia SR v oblasti mládeže 2021 – 2028

Účelom kontroly bolo vyhodnotiť proces prípravy, tvorby a implementácie Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028.

09.07.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Určenie neplatnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru vs riadne zhromaždenie vlastníkov pozemkov v revíri

Žalobca namietal neplatnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru. Prvostupňový súd žalobu zamietol z dôvodu, že pre posúdenie platnosti zmluvy za podstatné pokladal určenie, či bolo v súlade so zákonom zvolané zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, či sa tohto zhromaždenia zúčastnilo toľko vlastníkov, aby bolo uznášaniaschopné a či rozhodnutia prijaté na zhromaždení boli prijaté zákonom určeným počtom prítomných vlastníkov.

Náležitosťou zmluvy je podľa zákona aj výmera poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní a neprijal preto (prvoinštančný súd) argumentáciu žalujúceho o inej reálnej výmere poľovného revíru a o povinnosti príslušného orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva pri zaevidovaní zmluvy prihliadať na takúto reálnu výmeru, ak je tu prostriedok dosiahnutia zmeny údajov v rozhodnutí o uznaní v podobe žiadosti o vydanie nového rozhodnutia obdobne ako pri zmene hranice poľovného revíru. Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom prvostupňového súdu.

V dovolaní následne žalobca namietal, že v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu nebola dosiaľ riešená otázka, či pri skúmaní splnenia podmienok podľa ust. § 5 ods. 3 a 4 zákona o poľovníctve treba vychádzať z výmery poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní alebo z reálnej výmery.

10.07.2024

 

Vzdelávanie zástupcu zamestnancov a pracovná cesta

Zamestnankyňa je zároveň zástupkyňa odborovej organizácie. Ide na zasadnutie odborovej organizácie počas pracovnej doby, kde sa bude vzdelávať. Máme za to, že ide o prekážku v práci podľa § 138 ods. 2 a § 240 ods. 2 ZP. Sporné je, či ide o pracovnú cestu. 

Právny stav k: 12.07.2024

Odpoveď:
Z danej otázky sme pochopili, že spornou skutočnosťou je, či za pracovnú cestu možno považovať cestu zamestnankyne - zástupkyne odborovej organizácie, na zasadnutie odborovej organizácie, na ktorom sa bude vzdelávať.

V tomto prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnanca (§ 240 ZP odkazuje na § 136 ods. 1 ZP), avšak v spojení s § 138 ods. 1 ZP vznikne zástupcovi zamestnancov nárok na náhradu mzdy (musí však ísť o vzdelávanie, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu – viď. § 240 ods. 2 ZP). Z hľadiska potrieb praxe je potrebné vždy...

12.07.2024

 

Manipulácia volebných výsledkov dodatočným krúžkovaním

Žalobca vo veci ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy poukázal na výsledky volieb, podľa ktorých vo voľbách starostu obce získal žalovaný 133 hlasov a žalobca 129 hlasov, pričom vo voľbách bolo vydaných a odovzdaných 394 obálok. Platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce bolo 364.

Na základe vyhodnotenia neplatných hlasovacích lístkov boli zakrúžkované poradové čísla viacerých kandidátov rôznymi perami. Okrem toho došlo k vymenovaniu troch  členov miestnej volebnej komisie žalovaným (starostom obce) nad rámec zákona, v dôsledku čoho získali dvaja jeho rodinní príslušníci a jedna zamestnankyňa obce prístup k hlasovacím lístkom a sčítavaniu hlasov.

10.07.2024

 

Negatívne rozhodnutie vs. fiktívne rozhodnutie

Mesto odpovedalo na žiadosť o poskytnutie informácií listom doručeným žiadateľovi, ktorý možno považovať za fiktívne rozhodnutie, ktorým došlo k nesprístupneniu informácií.

10.07.2024

 

Určenie neplatnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru vs riadne zhromaždenie vlastníkov pozemkov v revíri

Žalobca namietal neplatnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru. Prvostupňový súd žalobu zamietol z dôvodu, že pre posúdenie platnosti zmluvy za podstatné pokladal určenie, či bolo v súlade so zákonom zvolané zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, či sa tohto zhromaždenia zúčastnilo toľko vlastníkov, aby bolo uznášaniaschopné a či rozhodnutia prijaté na zhromaždení boli prijaté zákonom určeným počtom prítomných vlastníkov.

Náležitosťou zmluvy je podľa zákona aj výmera poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní a neprijal preto (prvoinštančný súd) argumentáciu žalujúceho o inej reálnej výmere poľovného revíru a o povinnosti príslušného orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva pri zaevidovaní zmluvy prihliadať na takúto reálnu výmeru, ak je tu prostriedok dosiahnutia zmeny údajov v rozhodnutí o uznaní v podobe žiadosti o vydanie nového rozhodnutia obdobne ako pri zmene hranice poľovného revíru. Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom prvostupňového súdu.

V dovolaní následne žalobca namietal, že v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu nebola dosiaľ riešená otázka, či pri skúmaní splnenia podmienok podľa ust. § 5 ods. 3 a 4 zákona o poľovníctve treba vychádzať z výmery poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní alebo z reálnej výmery.

10.07.2024

 

Neplatnosť štátnej skúšky z dôvodu plagiátorstva diplomovej práce

Rektor univerzity rozhodol o neplatnosti časti štátnej skúšky - obhajoby diplomovej práce. Dospel totiž k záveru, že diplomová práca žalobkyne je plagiátom, pretože žalobkyňa podľa neho prevzala podstatné časti svojej práce z diplomovej práce študentky inej právnickej fakulty a z ďalších zdrojov. Žalobkyňa následne podala žalobu na mestský súd, ktorý ju zamietol. Žalobkyňa podala kasačnú sťažnosť, v ktorej namietala, že rozhodnutie rektora bolo v rozpore so zásadou proporcionality, a že došlo k neprimeranému zásahu do jej subjektívnych práv.

10.07.2024

 

NKÚ – Stratégia SR v oblasti mládeže 2021 – 2028

Účelom kontroly bolo vyhodnotiť proces prípravy, tvorby a implementácie Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028.

09.07.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Určenie neplatnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru vs riadne zhromaždenie vlastníkov pozemkov v revíri

Žalobca namietal neplatnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru. Prvostupňový súd žalobu zamietol z dôvodu, že pre posúdenie platnosti zmluvy za podstatné pokladal určenie, či bolo v súlade so zákonom zvolané zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, či sa tohto zhromaždenia zúčastnilo toľko vlastníkov, aby bolo uznášaniaschopné a či rozhodnutia prijaté na zhromaždení boli prijaté zákonom určeným počtom prítomných vlastníkov.

Náležitosťou zmluvy je podľa zákona aj výmera poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní a neprijal preto (prvoinštančný súd) argumentáciu žalujúceho o inej reálnej výmere poľovného revíru a o povinnosti príslušného orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva pri zaevidovaní zmluvy prihliadať na takúto reálnu výmeru, ak je tu prostriedok dosiahnutia zmeny údajov v rozhodnutí o uznaní v podobe žiadosti o vydanie nového rozhodnutia obdobne ako pri zmene hranice poľovného revíru. Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom prvostupňového súdu.

V dovolaní následne žalobca namietal, že v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu nebola dosiaľ riešená otázka, či pri skúmaní splnenia podmienok podľa ust. § 5 ods. 3 a 4 zákona o poľovníctve treba vychádzať z výmery poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní alebo z reálnej výmery.

10.07.2024