Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Podrobnosti manažmentu rizík plôch povodí pre miesta odberu vody určenej na ľudskú potrebu

Dňa 05.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh Vyhlášky MŽPSR o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú potrebu, ktorého cieľom je v súvislosti s implementáciou smernice 2020/2184, ustanoviť podrobnosti manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu.

07.06.2023

 

Zmena Vyhlášky o zaručenej konverzii

Dňa 05.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu Vyhlášky MIRRI SR č. 70/2021 o zaručenej konverzii, ktorého cieľom je:

1. umožniť pri zaručenej konverzii zachovať formát pôvodného dokumentu a konvertovať len formát elektronického podpisu,

2. umožniť vytváranie osvedčovacej doložky v elektronickej podobe vo forme PDF súboru a jej spojenie s novovzniknutým dokumentom do jedného PDF dokumentu,

3. poskytnúť možnosť neuvádzať údaje o vnorených kontajneroch v osvedčovacej doložke a zázname o zaručenej konverzii, ak to technické podmienky neumožňujú,

4. neuvádzať digitálny odtlačok novovzniknutého dokumentu, ak je novovzniknutý dokument spojený s osvedčovacou doložkou do jedného dokumentu,

5. vymedziť typy podpisov, ktoré musia byť povinne vyhodnotené - podpisy vytvorené s certifikátmi vydanými kvalifikovanými poskytovateľmi.

07.06.2023

 

Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026

Dňa 05.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k Návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026, ktorého cieľom je vydanie programu štátnych štatistických zisťovaní na nové trojročné obdobie, na roky 2024 až 2026.

07.06.2023

 

Novela zákona o sociálnom poistení a úpravy sociálnych dávok

Dňa 23.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Cieľom je realizácia ústavného práva poistenca na asignáciu časti uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe v prospech osoby, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

06.06.2023

 

Nezaočkovanie dieťaťa kvôli rozporu s vierou a neprijatie do materskej školy

Rodičia žiadali o prijatie dieťaťa do materskej školy. Súčasťou žiadosti bolo aj vyjadrenie lekára o zočkovanosti. Rodičia požiadali o uznanie výnimky, pretože s očkovaním nesúhlasia, nakoľko je to v rozpore s ich vierou. Riaditeľ následne rozhodol o neprijatí dieťaťa do materskej školy. Dieťa medzičasom navštevuje základnú školu a rodičia sa v odvolaní rozhodli požadovať náhradu škody.

05.06.2023

 

Preukaz ZŤP pre občana iného štátu

Žalobca je štátny občan iného štátu. Na Slovensku mu bol na základe lekárskeho posudku vyhotovený preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, no následne mu bol preukaz odňatý. Žalobca uviedol, že na Slovensku roky pracuje a rovnako tu vyštudoval školu. Zo svojho platu platí odvody a dane Slovensku a nie štátu, ktorého je občanom. Ďalej uviedol, že nežiada o žiadne iné kompenzácie, iba vydanie ZŤP preukazu a parkovacej karty, takže nechce zneužívať sociálny systém štátu.

05.06.2023

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Výnimka zo zákazu odstrelu chráneného živočícha

Ministerstvo životného prostredia udelilo poľovníckemu združeniu výnimku zo zákazu odstrelu -  povolenie na odstrel medveďa hnedého. Proti tomuto rozhodnutiu však podalo lesoochranárske zoskupenie odvolanie, ktorému ministerstvo nevyhovelo. Lesoochranárske zoskupenie ako žalobca namieta, že rozhodnutie ministerstva neobsahuje žiadne vyhodnotenie účinku a vplyvu udelených výnimiek, a rovnako nebolo zistené, či povedie k naplneniu cieľa, pre ktorý sa výnimka udeľuje. Ďalej podľa žalobcu nebola naplnená podmienka neexistencie inej ekonomicky a technicky realizovateľnej alternatívy.

05.06.2023

 

Podrobnosti manažmentu rizík plôch povodí pre miesta odberu vody určenej na ľudskú potrebu

Dňa 05.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh Vyhlášky MŽPSR o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú potrebu, ktorého cieľom je v súvislosti s implementáciou smernice 2020/2184, ustanoviť podrobnosti manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu.

07.06.2023

 

Zmena Vyhlášky o zaručenej konverzii

Dňa 05.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu Vyhlášky MIRRI SR č. 70/2021 o zaručenej konverzii, ktorého cieľom je:

1. umožniť pri zaručenej konverzii zachovať formát pôvodného dokumentu a konvertovať len formát elektronického podpisu,

2. umožniť vytváranie osvedčovacej doložky v elektronickej podobe vo forme PDF súboru a jej spojenie s novovzniknutým dokumentom do jedného PDF dokumentu,

3. poskytnúť možnosť neuvádzať údaje o vnorených kontajneroch v osvedčovacej doložke a zázname o zaručenej konverzii, ak to technické podmienky neumožňujú,

4. neuvádzať digitálny odtlačok novovzniknutého dokumentu, ak je novovzniknutý dokument spojený s osvedčovacou doložkou do jedného dokumentu,

5. vymedziť typy podpisov, ktoré musia byť povinne vyhodnotené - podpisy vytvorené s certifikátmi vydanými kvalifikovanými poskytovateľmi.

07.06.2023

 

Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026

Dňa 05.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k Návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026, ktorého cieľom je vydanie programu štátnych štatistických zisťovaní na nové trojročné obdobie, na roky 2024 až 2026.

07.06.2023

 

Novela zákona o sociálnom poistení a úpravy sociálnych dávok

Dňa 23.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Cieľom je realizácia ústavného práva poistenca na asignáciu časti uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe v prospech osoby, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

06.06.2023

 

Nezaočkovanie dieťaťa kvôli rozporu s vierou a neprijatie do materskej školy

Rodičia žiadali o prijatie dieťaťa do materskej školy. Súčasťou žiadosti bolo aj vyjadrenie lekára o zočkovanosti. Rodičia požiadali o uznanie výnimky, pretože s očkovaním nesúhlasia, nakoľko je to v rozpore s ich vierou. Riaditeľ následne rozhodol o neprijatí dieťaťa do materskej školy. Dieťa medzičasom navštevuje základnú školu a rodičia sa v odvolaní rozhodli požadovať náhradu škody.

05.06.2023

 

Preukaz ZŤP pre občana iného štátu

Žalobca je štátny občan iného štátu. Na Slovensku mu bol na základe lekárskeho posudku vyhotovený preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, no následne mu bol preukaz odňatý. Žalobca uviedol, že na Slovensku roky pracuje a rovnako tu vyštudoval školu. Zo svojho platu platí odvody a dane Slovensku a nie štátu, ktorého je občanom. Ďalej uviedol, že nežiada o žiadne iné kompenzácie, iba vydanie ZŤP preukazu a parkovacej karty, takže nechce zneužívať sociálny systém štátu.

05.06.2023

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Výnimka zo zákazu odstrelu chráneného živočícha

Ministerstvo životného prostredia udelilo poľovníckemu združeniu výnimku zo zákazu odstrelu -  povolenie na odstrel medveďa hnedého. Proti tomuto rozhodnutiu však podalo lesoochranárske zoskupenie odvolanie, ktorému ministerstvo nevyhovelo. Lesoochranárske zoskupenie ako žalobca namieta, že rozhodnutie ministerstva neobsahuje žiadne vyhodnotenie účinku a vplyvu udelených výnimiek, a rovnako nebolo zistené, či povedie k naplneniu cieľa, pre ktorý sa výnimka udeľuje. Ďalej podľa žalobcu nebola naplnená podmienka neexistencie inej ekonomicky a technicky realizovateľnej alternatívy.

05.06.2023