AKTUÁLNE TAi3: Komora MNO požiadala Ministra vnútra SR o odloženie termínu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti

KOMORA MNO pri Rade vlády SR pre MNO (Komora MNO) požiadala Ministra vnútra SR o odloženie termínu spracovania návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na r. 2021-2030 (KROS). KROS bola zaradená do medzirezortného pripomienkového konania, pričom s navrhnutou koncepciou Komora MNO vyjadrila nesúhlas. Dôvody a znenie listu pre Ministra vnútra SR prinášame nižšie.

"Vážený pán minister,

V prvom rade mi dovoľte, poďakovať Vám za odloženie termínu na vypracovanie návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na r. 2021-2030 (KROS).

Ako som aj v odpovedi na reakciu pána splnomocnenca napísal, diskusia a komunikácia o téme prípravy KROS, medzi KOMOROU a splnomocnencom, znamenala pre niektorých členov KOMORY MNO prejavenie nedôvery voči KOMORE, jej predstaviteľom a tým aj mechanizmu komunikácie medzi, v platformách zvolenými zástupcami MNO a predstaviteľmi verejných inštitúcií. Preto navrhli na KOMORE hlasovanie o vyslovení nedôvery splnomocnencovi pre OS a o tom, aby Vás KOMORA požiadala o zmenu na poste splnomocnenca.

Dovoľte mi informovať Vás o hlasovaní KOMORY:

V platnom hlasovaní sa väčšina všetkých členov KOMORY, vzhľadom k doterajším krokom splnomocnenca, posilňujúcim nedôveru medzi úradom splnomocnenca a zástupcami KOMORY MNO, ako aj vzhľadom na nedostatočne vedený proces tvorby a návrhu koncepcie a neochotu koncepciu prepracovať, ale iba doplniť, rozhodla vyjadriť nedôveru splnomocnencovi pre OS a požiadať ministra vnútra  o zmenu na poste splnomocnenca.

V rámci diskusie KOMORY a pri  hlasovaní členov KOMORY jednoznačne zaznelo, že vysoko hodnotíme prácu Splnomocnenca a úradu pri približovaní sveta aktívnych občanov a ich inštitúcii predstaviteľom štátu a samosprávy, jeho pomoc v množstve konkrétnych prípadov, participácií a pri pomoci zástupcom občianskej spoločnosti v komunikácii s predstaviteľmi verejnej správy pri konkrétnych riešeniach.

ZA TOTO VŠETKO CHCEME splnomocnencovi POĎAKOVAŤ.

Zaznelo však aj mnoho výhrad, predovšetkým k riešeniu agendy KROS, ale nielen.

Výsledok hlasovania, je určite do veľkej miery, výsledkom chýb vo vzájomnej komunikácií, čo sa odráža vo vzájomnom nepochopení, či nenaplnení vzájomných očakávaní.

Dovoľte mi tiež, požiadať Vás o možnosť pre KOMORU MNO, navrhnúť Vám možných kandidátov na post splnomocnenca. Čo urobíme na základe predložených vízií a plánov a spoločnej diskusii členov KOMORY.

S úctou

Marcel Zajac
Predseda KOMORY MNO pri Rade vlády SR pre MNO "