Finančná pomoc pre MNO v súvislosti s COVID 19

Dňa 12.08.2020 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie výzvu na podporu aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Právny stav k 13.08.2020

Dňa 12.08.2020 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej ako „Mirri“) výzvu na podporu aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 (ďalej ako „Výzva“).

Výzva sa týka mimovládnych organizácií. Dotácie podporia rozvojové aktivity na zlepšenie kvality života ohrozených komunít ako sú napríklad zdravotne znevýhodnení či seniori.

O dotáciu sa môžu od 12. augusta 2020 uchádzať mimovládne organizácie, ktoré sa venujú najmä:

a) rozvoju sociálnych služieb,

b) posilňovaniu vzdelávacieho zázemia,

c) zlepšovaniu kvality života dôchodcov,

d) zdravotne znevýhodnených a ďalších ohrozených skupín.

Do výzvy sa môžu zapojiť:

a) občianske združenia,

b) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

c) regionálne rozvojové agentúry,

d) slovenské časti euroregiónu alebo európske zoskupenia územnej spolupráce.

Minimálna výška dotácie je 10 000 eur, maximálna 50 000 eur. Žiadosti možno predkladať do 2. septembra 2020.

Medzi oprávnené aktivity patrí rozvoj sociálnych služieb, predchádzanie a zmierňovanie sociálneho vylúčenia či posilňovanie vzdelávacieho, sociálneho, zdravotníckeho, hygienického a psychologického zázemia pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít.

Z Výzvy možno podporiť aj aktivity pomáhajúce lokálnemu socioekonomickému rozvoju – pri oživovaní cestovného ruchu, zlepšovanie prístupu na trh práce či podporu kultúrnej a kreatívnej ekonomiky.

Celé znenie Výzvy je k dispozícii TU

Mgr. Vladimír Fujak